Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 augustus 1994. Ik ga naar de bad­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Van­uit Trab­zon wordt on­ze bus ge­volgd door hui­len­de jon­ge­man­nen die een vriend (of fa­mi­lie­lid?) uit­ge­lei­de doen.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 28 augustus 1994

Dag 64 / 72: Trabzon-Sinop.
Opstaan om 7.30 uur. Kou­de dou­che. Al­leen eer­gis­te­ren was er warm wa­ter en al­leen ’s och­tends.
Brood eten.
Van 8.30 tot 9.00 uur lopen naar de Oto­gar (Bus­sta­ti­on). Het is al warm en de af­stand is veel gro­ter dan ik dacht. Om 9.45 uur ver­trekt de bus.

Emoties

Even buiten Trabzon komen er twee jon­gens aan boord, die door een gro­te groep fa­mi­lie­le­den en vrien­den uit­ge­lei­de wor­den ge­daan. Als de bus ver­trekt wor­den we ach­ter­volgd door di­ver­se auto’s vol met vrien­den en zelfs een ou­de man. Ook een taxi met vrien­den. Soms pas­seert de taxi de bus luid toe­te­rend en hin­dert de chauf­feur. Er wordt vuur­werk ge­gooid. De bus­chauf­feur pro­beert de au­to van de weg te druk­ken.
Bij een benzinestation wordt heel lang ge­tankt, een van de vrien­den staat de he­le tijd te hui­len en om­helst zijn vriend als­of hij zijn vrouw is. Men­sen ma­ken ne­ga­tie­ve op­mer­kin­gen er­over. (Denk ik.) Een van zijn vrien­den loopt met ont­bloot bo­ven­lijf, hij is on­be­haard en ziet er (dus) mooi en se­xy uit. De hui­le­balk komt aan boord en gaat de ko­men­de veer­tig of vijf­tig ki­lo­me­ter mee. Dan stapt hij uit en ver­dwijnt ook de ge­vaar­lijk vol­gen­de taxi, waar an­de­re vrien­den, half naakt, half naar bui­ten han­gen.

Mannelijk schoon

In Fatsa stapt mijn buurman uit en stapt een jon­gen in die in Si­nop Aqua­cul­tuur stu­deert. Hij is de eni­ge knap­pe jon­gen*1 die ik tij­dens de­ze va­kan­tie ge­zien heb, maar hij rookt. Hij spreekt een beet­je Frans en wat En­gels. Zo kun­nen we met el­kaar pra­ten. We be­grij­pen el­kaar wel­is­waar niet, maar het geeft een ge­voel van ver­broe­de­ring.
Ik lees Fi baytina rajdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does.

Sinop

Om 19.30 uur ben ik in Sinop. Ik vraag aan een ou­de man de weg. Hij be­grijpt me niet. Ik laat de Lone­ly Pla­net gids zien. Hij ver­wis­selt zijn bril en zegt: “Ta­xi.”
“OK.”, zeg ik en laad mijn spullen in.
“Hoeveel?”, vraag ik.
50.000 TL. (“Elli”)
“No.”, zeg ik. De man stopt de motor. Ik re­a­li­seer me dan dat het maar f. 3,00 is en zeg: “OK.”
Hij brengt me tot vlakbij hotel 117. Daar huur ik een ka­mer voor 180.000 TL. Een beet­je ver­lo­pen ho­tel, maar niet slecht.
Stad in, wandelen, thee drin­ken, bier drin­ken. To­ast eten.
Het Turks klinkt hier als Rus­sisch en er lig­gen drie gro­te Rus­si­sche sche­pen in de ha­ven.

Turkse Ardennen

Het landschap onderweg was fan­ta­stisch mooi. Na Sam­sun, in de buurt van Si­nop is het net de Ar­den­nen, met slin­ge­ren­de we­gen, groen en de zee op de ach­ter­grond. De bo­men zijn al in de herfst. Een heel mooie, maar ook span­nen­de weg, smal en die­pe ra­vij­nen.
Weer: regen na Fatsa.
Naar bed rond 23.00 uur.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Neen, niet alleen hier, maar ook in Je­ru­za­lem zag ik een zeer knap­pe jon­ge­man, zie: 25 juli: Jeruzalem.

Retour noot 1.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzonFatsaSamsunSinop.


Wikipedia
TurkijeTrabzonSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.