Goilberdingerdijk: Tsunami

28 Augustus 2019


Tsunami nabij de rivier de Lek.


Een schip passeerde. De golf die onstond door de waterver­plaat­sing van dat schip stroomt alle kan­ten uit en dus ook de smal­le kreek / in­ham, hier op de voor­grond, bin­nen. De golf wordt voort­ge­stuwd door de kracht van die wa­ter­ver­plaat­sing. Wan­neer het schip voor­bij is stroomt het wa­ter in de ri­vier weer te­rug in het dal, dat het schip ver­oor­zaak­te. Daar­bij wordt de stuw­kracht van de golf in de kreek steeds min­der en zal het over­schot aan water in de kreek uit­ein­de­lijk weer naar bui­ten ‘zui­gen’. De in de kreek bin­nen­stro­men­de golf ver­oor­zaakt een tsu­na­mi-ach­tig ver­schijn­sel. Die golf rolt in eers­te in­stan­tie over het stil­staan­de wa­ter in de kreek heen, om­dat het wa­ter in de kreek geen kant uit kan. Door de wrij­ving tus­sen bei­de wa­ter­par­tij­en remt het bin­nen­ko­men­de wa­ter steeds ver­der af en zorgt er te­vens voor dat het stil­staan­de wa­ter in de kreek wordt op­ge­stuwd, waar­door de te­gen­druk ook zal toe­ne­men. Op ge­ge­ven mo­ment is de snel­heid te laag en de te­gen­druk te groot en dan zul­len, op het ‘break-even-punt’, bei­de wa­ter­par­tij­en zich lang­zaam maar ze­ker ver­men­gen, waar­na ook de ex­tra hoe­veel­heid water de kreek weer uit­stroomt.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 48:56.


De golf rolt binnen. Het water in de kreek / in­ham kan geen kant uit. Omdat daar een flin­ke hoe­veel­heid wa­ter staat, rolt de golf er­over­heen, maar aan de zij­kant ont­staat al enige af­vlak­king van de golf en om­dat daar de strook wa­ter smal­ler is tus­sen golf en oe­ver, is de weer­stand ook la­ger, te­meer om­dat de oe­ver nog­al laag en vlak is.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 48:59


De golf is nog krachtig genoeg om ver­der te rol­len, maar vlakt al iets af.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:04


Naarmate de golf verder in de kreek rolt, neemt zijn voort­stu­wen­de kracht af, door wrij­ving, maar ook om­dat het schip voor­bij ge­va­ren is en het wa­ter in de ri­vier weer het ‘dal’ dat het schip ver­oor­zaak­te op­vult en daar­voor het ver­plaats­te wa­ter ‘no­dig’ heeft. Te­ge­lij­ker­tijd wordt het wa­ter in de kreek op­ge­stuwd, waar­mee de te­gen­druk, dus ook de wrij­ving, toe­neemt. Er is nu al geen spra­ke meer van een ech­te golf, die over het stil­staan­de wa­ter rolt.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:09


Hoewel de voorstuwende kracht van de binnen­ko­men­de wa­ter nog krach­tig ge­noeg is om het wa­ter in de kreek op te stu­wen, is de golf / rol aan de voor­zijde vrij­wel ge­heel ver­dwe­nen. Het bin­nen­ko­men­de wa­ter zakt lang­zaam in het stil­staan­de wa­ter van de kreek, om­dat die ex­tra hoe­veel­heid wa­ter na­tuur­lijk ook ex­tra ge­wicht toe­voegt aan het op­per­vlak van het wa­ter in de kreek.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:13


De wilde golvem in het centrum van de bin­nen­ko­men­de golf ne­men af, want bei­de wa­ter­par­tij­en be­gin­nen zich te ver­men­gen.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:22


Aan de voorzijde van de golf is de scherpe rand ver­dwe­nen en de bin­nen­ko­men­de golf is door zijn ge­wicht in het op­per­vlak weg­ge­zakt en on­der­vindt nu veel weer­stand van het wa­ter in de kreek, om­dat hij er niet meer over­heen rolt, maar er­in ligt.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:25


Het einde van de eerst zo krach­ti­ge golf na­dert.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:30


Aan de voorzijde van de binnen­ko­men­de golf is al geen spra­ke meer van een dui­de­lij­ke schei­ding tus­sen het wa­ter uit de ri­vier en het wa­ter in de kreek.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.