Friesland: Nieuwebrug

Nieuwebrug: 11 maart 2020

Leeuwarderstraatweg 262

Leeuwarderstraatweg 626.


Achtergrondinformatie
Nieuwebrug: 11 maart 2020.


Menu – 11/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Chocoladefabriek

Gouda: 12 oktober 2019

Chocoladefabriek Gouda

Chocoladefabriek
Klein Amerika 20
Gouda.


In de Chocoladefabriek is niet alleen de Open­ba­re Bi­blio­theek Gou­da ge­ves­tigd, maar het Streek­ar­chief, de Druk­kers­werk­plaats en Eten en Drin­ken Kruim.
Ik geloof dat er geen cho­co­la­de ge­maakt wordt.


Op 18 april arriveerde ik na een tocht van bij­na 39 km., op de­ze uit­zon­der­lijk war­me dag (mijn ar­men ver­brand­den in de zon, want scha­duw was er al­leen in de Reij­ers­koop te Bos­koop), rond 19.00 uur in de Cho­co­la­de­fa­briek Gou­da. (Ik was rond 11.00 uur thuis ver­trok­ken). In res­tau­rant Kruim at ik een lich­te, fris­se bie­ten­sa­la­de.


Achtergrondinformatie
Gouda: 12 oktober 2019.


Menu – 12/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Reeuwijk

Reeuwijk: 11 oktober 2019

Reeuwijk-dorp

Reeuwijk-dorp.


Het Groene Hart, gezien vanaf de Mid­del­burg­se­weg: wa­ter, gras en koei­en.

Op de achtergrond de torens van de Her­vorm­de kerk en de Sint-Pe­trus en Pau­lus­kerk in Reeuwijk-dorp. De meest recht­se to­rens staan waar­schijn­lijk in Gou­da. De Mid­del­burg­se­weg ligt tus­sen Bos­koop en Gou­da.


Achtergrondinformatie
Reeuwijk: 11 oktober 2019.


Menu – 11/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Reeuwijkse Land

Het Reeuwijkse Land.

U staat hier naast het voormalige kleine plas­sen­ge­bied van Reeu­wijk. Dit klei­ne plas­sen­ge­bied rond Reeu­wijk-dorp ont­stond in de vroe­ge 19e eeuw door turf­win­ning. De drie plas­sen, Mid­del­burg, Tem­pel en Won­ne (Won­ne be­te­kent lie­fe­lijk), wer­den tus­sen 1870 en 1878 droog­ge­maakt. Op­mer­ke­lijk is hier het hoog­te­ver­schil in het land­schap. Een ge­wo­ne veen­wei­de­pol­der ligt ge­mid­deld 1,8 me­ter on­der NAP. Naast u ligt het land zo’n 5 meter onder NAP. Dit ver­schil is ver­oor­zaakt door de 6 me­ter lan­ge bag­ger­beu­gels van de bag­ger­man­nen. Op de vroe­ge­re plas­bo­dem wo­nen en wer­ken nu sier­te­lers en boe­ren.

De brede sloten in de droogmakerij la­ten zien dat de veen­bo­dem hier vrij nat is. Er kwelt wa­ter om­hoog dat af­kom­stig is van de ho­ger ge­legen wei­de­pol­der en van­uit de Reeu­wijk­se Plas­sen. Dit ge­bied is zeer aan­trek­ke­lijk voor wei­de- en wa­ter­vo­gels. Luis­ter in het zo­mer­half­jaar naar de roep van de grut­to en tu­re­luur. Agra­riërs en wei­de­vo­gel­wach­ters doen hier veel aan nest­be­scher­ming. In het win­ter­half­jaar klinkt over­al het ge­fluit van smien­ten, over­win­te­ren­de een­den uit het ho­ge noor­den.

Het Reeuwijkse Land herbergt een schat aan cul­tuur­his­to­rie. Dui­zend jaar ge­schie­de­nis van wer­ken en wo­nen zijn hier in het land­schap be­waard. We dan­ken dit mooie land­schap aan het har­de wer­ken van on­ze voor­ou­ders. Mid­del­eeuw­se ont­gin­ners groe­ven ve­le slo­ten en vaar­ten. Bag­ger­man­nen trok­ken tij­dens de turf­win­ning het land leeg, zo ont­ston­den pet­ga­ten en plas­sen. Am­bachts­lie­den bouw­den ker­ken, brug­gen en boer­de­rij­en. Van hun werk mo­gen wij van­daag ge­nie­ten tij­dens het vol­gen van één van de rou­tes door het ge­bied. Voor meer in­for­ma­tie kunt u te­recht bij het Streek­mu­se­um Oud­heids­ka­mer Reeu­wijk of kijk op www-reeu­wijk­se­land-nl. [De­ze web­si­te be­staat niet / niet meer.]

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: [EU] [Pro­vin­cie Zuid-Hol­land] [Ge­meen­te Reeu­wijk]
Li­zard Point 2005


Menu – 11/10: BeginEinde.


Groene Hart: Begraafplaats

Boskoop, Reijerskoop, Begraafplaats: 10 oktober 2019

Begraafplaats

Begraafplaats,
Reijerskoop, zonder nr.
Boskoop.


Deze begraafplaats is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Begraafplaats: 10 oktober 2019.


Menu – 10/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Begraafplaats

Begraafplaats,
Reijerskoop, zonder nr.
Boskoop.


Gemeentelijk monument.

Op deze begraafplaats, in 1875 in ge­bruik ge­no­men, zijn voor­beel­den van de oud­ste fu­ne­rai­re cul­tuur van Bos­koop te zien.
Sinds 1986 worden hier alleen nog in­ci­den­te­le bij­zet­tin­gen ver­richt.
Een aantal graven zijn van his­to­ri­sche be­te­ke­nis, zo­als het im­po­sant graf­mo­nu­ment van K.W.J. Ot­to­lan­der, de win­ner van de goud­re­net.

Het in 2013 gerestaureerde poort­ge­bouw is op­ge­trok­ken in de neo­clas­si­cis­ti­sche stijl met als dak­ver­sie­ring twee treu­ren­de fi­gu­ren die een af­ge­bro­ken zuil flan­ke­ren.
Aan weerszijden van de dub­be­le toe­gangs­deu­ren zijn, als sym­bool van het eeu­wig du­rend cy­clisch pro­ces, de or­na­men­ten van twee zich in de staart bij­ten­de slan­gen te zien.
In het poort­ge­bouw zijn de twee oor­spron­ke­lij­ke lijk­baar­huis­jes in ge­bruik als ex­po­si­tie- en op­slag­ruim­te.

De begraafplaats heeft sinds 2013 de sta­tus van ge­meen­te­lijk mo­nu­ment. Het on­der­houd is in han­den van de Stich­ting Ou­de Be­graaf­plaats Reij­ers­koop.

anwb


Menu – 10/10: BeginEinde.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 9 oktober 2019

Reijerskoop 30

Reijerskoop 30,
Boskoop.


Huize Wilhelmina.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 30: 9 oktober 2019.


Menu – 09/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 8 oktober 2019

Reijerskoop 32

Reijerskoop 32,
Boskoop.


Dit pand is een gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 32: 8 oktober 2019.


Menu – 08/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Reijerskoop 32

Reijerskoop 32,
Boskoop.


Dit pand is een gemeentelijk monument.


Menu – 08/10: BeginEinde.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 7 oktober 2019

Reijerskoop 34

Reijerskoop 34,
Boskoop.


Een monumentaal pand, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 34: 7 oktober 2019.


Menu – 07/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Reijerskoop 34

Reijerskoop 34,
Boskoop.


Een monumentaal pand, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Menu – 07/10: BeginEinde.


Groene Hart: Gouwestraat

Boskoop, Gouwestraat: 6 oktober 2019

Gouwestraat 17 en 18

Gouwestraat,
Boskoop.
Helemaal rechts pand 16, in het midden huisnummer 17 en links nr. 18.


Monumentale panden, zo op het oog, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Gouwestraat 16-18: 6 oktober 2019.


Menu – 06/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouwestraat 17 en 18

Gouwestraat,
Boskoop.
Helemaal rechts nog een deel van pand nr. 17, in het midden huisnummer 18.


Monumentale panden, zo op het oog, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Menu – 06/10: BeginEinde.


Groene Hart: Gouwestraat

Boskoop, Gouwestraat: 5 oktober 2019

Gouwestraat 10

Gouwestraat 10,
Boskoop.


Dit pand is een Rijksmonument met nummer 512075.


Achtergrondinformatie
Gouwestraat 10: 5 oktober 2019.


Menu – 05/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Gouwestraat

Boskoop, Gouwestraat: 4 oktober 2019

Gouwestraat 8

Gouwestraat 8,
Boskoop.


Dit pand is een Rijksmonument met nummer 512074.


Achtergrondinformatie
Gouwestraat 8: 4 oktober 2019.


Menu – 04/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.