Orient Express: Negev en Kibboets

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 12 augustus 1994. We gaan met de bus naar Tel Aviv en sa­men met Ruth, het jood­se fa­mi­lie­lid van Ka­ri­ma, in een ge­huur­de auto naar de Ne­gev­woes­tijn en we be­zoe­ken ook een kib­boets.

– – – –

1.) De na­men Iris, Ka­ri­ma en Ruth zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 12 augustus 1994

Dag 48 / 72: Jeruzalem – Tel Aviv – Negev-woestijn.
Als de pater tegen 4.30 uur weggaat, hoor ik ma­chi­ne­ge­weer­ge­ra­tel op de ach­ter­grond. La­ter hoor ik van Ruth dat er een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag is ge­pleegd in Je­ru­za­lem.

Oog om oog

Opstaan rond 5.00 uur. (Moe.) Karima maant mij rus­tig aan te doen, want de meis­jes sla­pen nog, maar ik wil niet rus­tig doen, want toen ik wil­de sla­pen, gis­te­ren­avond, toen wil­den zij niet rus­tig doen. (Oog om oog.) Ik laat ook het vol­le licht bran­den. Zij drie zijn de oor­zaak van mijn do­de­lij­ke ver­moeid­heid.

Naar Tel Aviv

Karima neemt haar bagage mee, want vliegt mor­gen naar huis. De bus­chauf­feur van de stads­bus rijdt ruw en ze valt bij­na met haar spul­len. Ik draag ook veel spul­len van haar.
We gaan met een bus naar Tel Aviv Os­do­lo­rov(??) en van­daar met een taxi voor 15 S. naar de straat waar Ruth woont.
We zijn er om 8.00 uur.
Vertellen.
We gaan rond 9.00 uur naar een auto­ver­huur­be­drijf waar we een auto hu­ren. (Die Ka­ri­ma en ik moe­ten be­ta­len, maar de kosten daar­van zijn op 5 no­vem­ber ’94 nog niet van haar re­ke­ning af­ge­schre­ven.)

Zwemmen in de woestijn

Het is 10.00 uur voordat Ruth ons naar het zui­den chauf­feert. Beer­she­ba wekt bij Ka­ri­ma as­so­cia­ties met haar va­der­land op. Prach­ti­ge stra­ten aan de rand van de stad, met veel groen en veel rust.
Ten zuiden van Beersheba mis­lukt een tocht over een vre­se­lijk slech­te weg naar een bron mid­den in de woes­tijn. (Ik wil dat we op­hou­den met rij­den, daar, want de auto kraakt en het car­ter slaat ver­schil­len­de ke­ren op ste­nen. Ik vrees dat we een ho­ge re­pa­ra­tie­re­ke­ning zul­len krij­gen.)
Ook de te­rug­weg is niet be­scha­di­gings­ge­vaar­vrij.
Daarna gaan we naar een na­tuur­park bij Ein Av­dat waar we in een meer­tje zwem­men. Het wa­ter is heer­lijk koel in de­ze oa­se, mid­den in de Ne­gev-woes­tijn.
Een Franse macho duikt zon­der na­den­ken van­af de kant in dit met, on­der­water, gro­te rots­blok­ken be­zaai­de meer­tje.
Hij heeft geluk. Hij duikt slechts in de modder en komt he­le­maal zwart bo­ven en duikt (schaam­te­vol) di­rect weer on­der.
Tegen zijn vrouw zegt hij even la­ter: “Ce n’est pas très pro­fon­de, ici.” (“Het is hier niet erg diep.”)
We eten er en blijven er wat nog wat ‘hangen’. Het is er heer­lijk.

Ben Goerion Kibboets

We bezoeken het uit­zicht­punt bij het graf van Ben Goe­rion en we ne­men een lif­ter mee, die ons naar de Ben Goe­rion Kib­boets Com­mu­ne mee­neemt en ons rond­leidt. Aan hem en zijn vrien­din stel ik veel vra­gen kom tot de con­clu­sie dat ik on­der zulk een re­giem (com­mu­nis­tisch) niet zou wil­len leven. De groep be­slist of je mag gaan stu­de­ren en wat.

Seksbommetje

Een bezoekstertje bij hem, een 15-ja­rig meis­je, is een seks­bom­me­tje, met haar ul­tra­kor­te jeans ziet ze er uit­da­gend uit. (Vind ik.)
De rondleiding en verblijf in de com­mu­ne / kib­boets duurt cir­ca an­der­half uur.
Daarna gaan we naar een ‘kra­ter’-land­schap waar he­le ber­gen in de loop der mil­joe­nen ja­ren zijn weg­ge­spoeld en we be­kij­ken er het ge­kleur­de zand. (Di­ver­se kleu­ren.)
Twee lifters uit Finland (Zweeds spre­kend) gaan mee. Een lan­ge jon­gen en een kor­te.

De Palestijnse en de jood

Bij een vriendin van Ruth, een hoog­op­ge­lei­de Pa­les­tijn­se, die met een jood gaat trou­wen*1, krijgen we wat te eten. Zij raadt me aan te le­zen: Fi bay­ti­na ra­djoel l’-Ih­san Abd al-Qoe­does (‘Een man in ons huis’ van Ihsan Abd al-Qoedoes.) “Een mooi boek.”, zegt ze. (In Da­mas­cus koop ik het en lees het vrij­wel zon­der hulp van het woor­den­boek uit.) Dus via haar (in Beer­sheba) te­rug naar Tel Aviv. On­der­weg hangt een ba­lo­ri­ge jon­ge­man met zijn blo­te kont uit een au­to­raam.

Busstation

Ruth rijdt naar een bus­sta­tion en pro­beert me daar te dum­pen voor de bus naar Je­ru­za­lem. Ge­luk­kig rijdt er geen meer, want ik wil mor­gen nor­maal af­scheid kun­nen ne­men van Ka­ri­ma, die naar Ne­der­land te­rug­keert.
Bij Ruth rond 23.00 uur.
Douche.
Niet veel meer doen.
Bed circa 01.00 uur.
Een superfantastische dag in een ge­huur­de auto met air­co. (Zon­der air­co zou het niet te doen zijn ge­weest.)
Zwemmen midden de woestijn: Woesten.
’s Avonds wat last van hoesten. Hoestijn.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Let op wat hier gebeurt: een moslima (vrouw) trouwt met een jood (man). Vol­gens de Sharia (de is­la­mi­ti­sche wet) is dat ver­bo­den. Een mos­li­ma (vrouw) mag al­leen maar met een mos­lim (man) trou­wen. In lan­den waar de Sharia streng ge­hand­haafd wordt (daar­van zijn er veel op de­ze aar­de) kan dat tot zeer ern­sti­ge pro­ble­men lei­den bij de fa­mi­lie van de vrouw en in som­mi­ge ge­val­len kan zij daar­om ook ver­moord wor­den door haar ou­ders, want vol­gens de Sharia heb­ben de ou­ders het recht om hun kin­de­ren straf­fe­loos te do­den: Qisaas
Zie ook: Een moslima mag geen niet-moslim trouwen.

Retour noot 1.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTel AvivBeershebaEin AvdatBen Goerion Kibboets.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemTel AvivBeer­shebaEin AvdatBen GoerionBen Goerion KibboetsIhsan Abd al-Qoedoes.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 12/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.