Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 07 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek, al en­ke­le da­gen, maar ga wel mee naar boek­han­del Ma­zen Ka­mal in Na­bloes.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 07 augustus 1994

Dag 43 / 72: Jeruzalem.
Opstaan: 6.00 uur.
Douche.

Nabloes

Om 7.00 uur bij Baab al-‘Amoed (Damas­cus­poort) met taxi voor 10 S. per per­soon naar Na­bloes naar de boek­han­del Ma­zen Ka­mal. Aankomst 8.00 uur.
Alle boeken liggen over de vloer ver­spreid. Som­mige zien er zwaar be­scha­digd uit. De Is­raëliërs had­den het trans­port 35 da­gen aan de grens op­ge­hou­den en al­le do­zen open­ge­sne­den.
Hummeltjes lopen rond om de boeken te sor­te­ren, met vijf te­ge­lijk, op het ge­mak. Ik stel voor om de boe­ken te sor­te­ren en an­der­half uur la­ter ziet het er or­de­lijk uit. De Lisaan al-Arab*1 die Hen­na en ik wil­len heb­ben, komt daar­mee niet he­le­maal bo­ven wa­ter. Ik koop slechts het 8-de­lige werk al-Alaam van Khayr al-Din al-Zirikly*2 (of Zer­ke­ly, zo­als de Ara­bie­ren zeg­gen.) Voor 205 S. (f. 124,00)
Het betalen van de boeken neemt meer dan drie uur in be­slag, om­dat Lar­ry niet aan­dringt.

Ziek

Ik word steeds el­len­diger en ga op de stoep voor de win­kel zit­ten. Na het op­rui­men van de boe­ken had ik bon­ken­de hoofd­pijn, die niet meer over­ging. We gaan naar een win­kel, zoet eten. Dat wil zeg­gen: zij, want ik eet niets. Ik wil slechts wa­ter en koop dat. De helft goed­ko­per dan in Je­ru­za­lem. Als we te­gen 15.30 uur thuis zijn (taxi van de boek­han­del tot de Jaf­fa-poort), val ik me­teen in bed en slaap aan een stuk door (slechts on­der­bro­ken door ge­ram­mel aan de poort) tot 20.00 uur.
Zwaar bezweet, hoofdpijn, hoes­tend, lig ik wak­ker te wor­den.
Ik wil naar huis, maar moet nog 27 da­gen wach­ten.
Ik neem een douche. Dan gaat het be­ter net me.
Thee drinken.
Soep eten.
Zitten soezen.
Ik heb vijftien kilo boe­ken.
Zwaar bezweet, circa 22.30 uur in bed. (Buiten.)


Menu – 07/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Lisaan al-Arab. Letterlijk: de tong van de Ara­bie­ren = de Ara­bi­sche taal, is een uit­ge­breid Ara­bisch woor­den­boek in 15 ban­den. (Mijn ver­sie.) De au­teur is Ibn Man­zoer (1233-1312).
Wikipedia: Ibn Manzoer (Engels).

Retour noot 1.

2.) al-Alaam = ‘de beroemdheden’ / ‘zij die zich onderscheiden hebben’ van Khayr al-Dien al-Zirikly (1893-1976).
De beroemdheden: een bio­gra­fi­sche en­cy­clo­pe­die van be­roem­de man­nen en vrou­wen on­der de Ara­bie­ren, de ara­bis­ten en de oriën­ta­lis­ten.
Wikipedia: Khayr al-Dien al-Zirikly (Engels).

Retour noot 2.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemDamascuspoortNabloesJaffapoort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradDamas­cus­poortNa­bloesJaffa­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi Library.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 07/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.