Orient Express: Dode Zee

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 10 augustus 1994. Vandaag be­zoe­ken Ka­ri­ma en ik de Dode Zee en het Na­tio­na­le Mu­se­um in Je­ru­za­lem, om er de Dode Zee-rol­len te be­kij­ken. Ik koop al­weer een boek!

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 10 augustus 1994

Dag 46 / 72: Jeruzalem.
Met de bus naar Ein Gedi aan de Dooie Zee (zoals Ruth zegt). We haal­den ver­le­den week een fol­der bij het toe­ris­ten­bu­reau, maar Ka­ri­ma heeft die gis­te­ren met de post naar Ne­der­land ge­stuurd. Het toe­ris­ten­bu­reau is nu nog niet open.

Ein Gedi

We gaan met de bus voor een retour 32,40 S. per per­soon naar Ein Gedi, maar rei­zen niet ver ge­noeg want een wa­ter­val heb­ben we niet ge­zien en die moet er toch echt zijn, hoor­den we la­ter van Ruth.
De busreis duurt vijf kwartier en on­der­weg zien we ver­schei­de­ne be­doe­ïe­nen­kam­pen / -ten­ten in een ver­der leeg en ver­la­ten land­schap. Aan de Dode Zee is meer groen. Het is op som­mi­ge plaat­sen een mooie kust. (Ik weet nu, op 5 no­vem­ber ’94, als ik mijn dag­boek­no­ti­ties uit­werk, niet meer of ik beel­den van de Zwar­te Zee­kust (waar ik la­ter ook was) ver­meng met die van de Do­de Zee­kust.)
Een bad in Ein Gedi Spa kost 50 S. en is me te duur.

Drijfzand

Ik loop langs een hek / afrastering naar de Do­de Zee, maar ben be­ducht voor drijf­zand, dus volg ik al­leen maar het spoor van eer­de­re voet­stap­pen. Die ver­dwij­nen op ge­ge­ven mo­ment en nu ga ik voor­zich­tig ver­der. Als ik op ge­ge­ven mo­ment wil af­zet­ten, ver­dwijnt mijn lin­ker voet tot de en­kels in de zou­te blub­ber. Als ik mijn voet wil te­rug­trek­ken, zakt mijn rech­ter, ge­luk­kig min­der ver, ook weg. Snel loop ik naar het dro­ge en vloek in­wen­dig. Kalm be­gin ik mijn voe­ten schoon te ma­ken. Ik had (voor de eer­ste keer, de­ze va­kan­tie, toi­let­pa­pier mee­ge­no­men, om­dat ik een loop­neus heb en al­le zak­doe­ken in de was zit­ten.
Ik probeer mijn voeten schoon te maken, wat maar slecht gaat. Wa­ter is al­leen als zout wa­ter voor­han­den en waar­schijn­lijk net zo on­be­reik­baar als de Do­de Zee. Ik doe geen po­ging meer om bij die poelt­jes te ko­men, want ik ben bang dat ik weer zal weg­zak­ken.
De blubber plakt overal en ik strom­pel naar een boom­stronk om daar het poet­sen voort te zet­ten. Als ik mijn schoe­nen (san­da­len) weer enigs­zins aan kan doen, loop ik naar Ka­ri­ma, die bij de bus­hal­te staat te wach­ten.

Patat

We gaan naar het restaurant en in de toi­let­ruim­te was ik mijn voe­ten, san­da­len en broeks­pij­pen.
In het restaurant eten we patat met erw­ten en wor­tel­tjes en gaan naar de bus, die we om 12.20 ver­wach­ten, maar die pas om 12.45 uur komt.
Tegen 14.15 zijn we weer op het cen­tra­le bus­sta­tion in Je­ru­za­lem en gaan met de stads­bus naar de Knes­set. Een mooie vrouw toont ons des­ge­vraagd waar de Knes­set is.

Dode Zee-rollen

We willen echter naar het Na­tio­na­le Mu­se­um en moe­ten dus nog een stuk­je lopen.
We bekijken de Dode Zee-rol­len en ik koop er voor 49,50 S. een prach­tig foto­boek: Focus East*1 met foto’s van het Mid­den-Oos­ten tus­sen 1839 en 1885.
Het boek is zijn geld meer dan waard. Prach­tig. Mensen (ook mooie vrouwen (met blo­te bors­ten)) en ge­bou­wen, land­schappen. Alles zwart / wit, na­tuur­lijk.

Kriebelhoest

Karima gaat naar huis. Ze wil dat ik nec­ta­ri­nes koop, maar die kan ik ner­gens vinden. On­der­weg krijg ik last van mijn voe­ten en moet sok­ken dra­gen.
Bed tegen 22.30 uur.
Kriebelhoest = komt dat door de tem­pe­ra­tuurs­ver­an­de­ring? (En / of meer stof in de lucht?).


Menu – 10/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Focus East: early photography in the Near East (1839-1885), by Nissan N. Perez. New York : Abrams, 1988. ISBN: 0-8109-0924-3
WorldCat: Focus East.

Retour noot 1.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemEin GediDode Zee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemEin GediDode ZeeDode Zee-rollen.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 10/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.