Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 11 augustus 1994. Karima trekt weer eens de slacht­of­fer­kaart, zo­als zo vaak de af­ge­lo­pen we­ken, maar nu heb ik er schoon ge­noeg van en veeg haar de man­tel uit. ’s Avonds heb ik nog last van krie­bel­hoest, waar­ ik hier in Je­ru­za­lem al lan­ge­re tijd mee kamp.

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 11 augustus 1994

Dag 47 / 72: Jeruzalem.
Ik hoest bijna niet meer, maar heb toch veel krie­bel in de keel. Ka­ri­ma en ik ont­bij­ten sa­men: ge­zel­lig.
We brengen de laatste doos met boe­ken naar het post­kan­toor.
Samen de stad in. Zij koopt voor mij 200 US$ als re­ser­ve voor mijn ver­de­re reis door het Mid­den-Oos­ten. Die hoef ik niet te­rug te be­ta­len, want ik leen­de veel meer geld aan haar.
We gaan naar de Joodse markt en ko­pen er veel fruit. (Voor mor­gen, als we met Ruth op stap gaan.)

Zwelgen in slachtofferschap

Een vrouw maakte afwijzende gebaren als Ka­ri­ma naar drui­ven wijst. We leg­gen dat voor het ge­mak maar uit als dis­cri­mi­na­tie. (Ik hoor­de slechts “No, no”, maar de dag er­na zegt Ka­ri­ma dat zij zei: “No mos­lims.” Ik hoor­de dat niet.)
Later lijkt het alsof ze droevig kijkt en ik vraag naar de re­den. Ze zegt dat ze nog aan­ge­sla­gen is door die af­wij­zing van die vrouw.
Ik zeg dat die vrouw dat voor­val al lang ver­ge­ten is en dat zij dat ook maar moet doen, want pie­ke­ren is slecht voor het hart.
Karima: “Jij bent gemakkelijk. Jij wilt niet eens naar een op­los­sing zoe­ken.”
Nu ontsteek ik in woede, nu ben ik het schuld dat er geen op­los­sing is voor die zaak. Zelf was ze te laf om naar de re­den te vra­gen van die af­wij­zing, of ten­min­ste te­rug te pra­ten. Ze kroop in haar schulp, maar ze be­schul­digt mij er wel van dat ik geen op­los­sing heb.
Ik zeg dat we terug gaan naar dat wijf en vra­gen wat dat be­te­ken­de en ik loop te­rug, cir­ca een hal­ve ki­lo­me­ter en wacht op haar, maar ze komt niet. Ik wacht twin­tig mi­nu­ten. Ze laat zich niet zien. Ze is zelfs te laf om ook maar in die rich­ting te lo­pen.
Altijd wijst ze naar anderen. Toen ze in de bank zat, bij de bank, keek een meis­je lan­ge­re tijd naar haar. (Ka­ri­ma is een mos­li­ma en draagt een hoofd­doek.) Ze noem­de dat meis­je een ge­meen ie­mand die niet deug­de, ie­mand die haar ver­acht­te.
Altijd wijst ze naar anderen. Al­tijd zijn an­de­ren al­les schuld. Hen­na, Iris, Kim, de me­de­stu­den­ten, de do­cen­ten, de Ne­der­lan­ders, de ko­lo­nia­lis­ten, de an­ders­ge­lo­vi­gen. (Zelfs de kruis­vaar­ders wor­den er vaak bij ge­haald.) Al­tijd an­de­ren, maar nooit ‘ik’, of ‘mijn ge­loofs­ge­no­ten: de mos­lims’.
Ik loop langs haar door en schreeuw dat ze laf is. “Ieder­een doet al­les ver­keerd, ieder­een is al­tijd fout, be­hal­ve jij­zelf.”
Ze is zelfs te laf om mijn woor­den aan te ho­ren en ze kijkt om zich heen als­of ze de per­soon zoekt, waar ik te­gen sta te schreeu­wen.
Toen ze steen en been ge­klaagd had over Iris’s snoep­lust (17/7-94) en ik daar te­gen Iris een op­mer­king over maak­te, re­la­ti­veer­de zij dat voor­val, als­of ik iets on­no­zels zei, iets dat zij niet wil­de, als­of zij dat ge­snoep he­le­maal niet erg vond, ter­wijl ze bij­na groen van gif was dat Iris al­les op at, maar daar durf­de ze niet voor uit te ko­men, op het mo­ment su­prême. Zij is bang en wil ieder­een lat­en zien dat ze bang is: 17/7-94.
Ze is te bang om voor zich­zelf op te ko­men, maar pri­vé (als die per­so­nen er niet bij zijn) krijgt ieder­een en al­les de schuld over­al van, be­hal­ve zij­zelf. Zij is al­tijd het slacht­of­fer.

Kriebelhoest

Thuis rond 13.00 uur.
Later zei ze, dat als we terug­ge­gaan wa­ren naar dat drui­ven­wijf, er ze­ker do­den ge­val­len zou­den zijn. Daar was ze van over­tuigd. (Haar­zelf als do­de, be­doel­de ze na­tuur­lijk.)
Rond 15.00 uur: omdat ik niet van oor­log houd, bied ik haar weer vre­de aan (geen ex­cu­ses). Zij gaat er na een poos­je op in.
We eten samen en gaan rond 20.00 uur de weeg­schaal te­rug­bren­gen naar Hai­fa al-Kha­li­di. [Hai­fa be­heert de Kha­li­di Bi­blio­theek.] We blij­ven tot cir­ca 21.15 uur.
Ik heb een enorme last van gekrie­bel in de keel en moet slok­jes (si­nas-)sap drin­ken om het hoes­ten te on­der­druk­ken.
Thuis tegen 21.30 uur.
Omdat we mor­gen­och­tend vroeg op moe­ten, wil ik naar bed, maar Iris, die er met haar vrien­din D. is en ook nog met een zwijg­za­me blon­de: L., wil nog blij­ven klet­sen en het duurt dus nog tot 23.30 voor­dat ik naar bed kan. Ik slaap niet meer bui­ten, dus bin­nen.
Veel last van krie­bel­hoest. Een wy­ber­tje helpt niet veel, dus veel hoes­ten.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 11/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.