Utrecht: Mariaplaats

06 juni 2019


Mariaplaats 52

Museumkwartier
Mariaplaats 52.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierMariaplaats.


Menu – 06/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Mariaplaats

05 juni 2019


Mariaplaats 51

Museumkwartier
Mariaplaats 51.
Links naast het pand is de ingang naar de Roomsch Katholieke Burgerschool


Rijksmonument 36355

Pand met lijstgevel met consoles 18e eeuw.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36355.)
Beeld­bank: 339.090.
Beeld­bank: 272.000.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierMariaplaats.


WordPress
Roomsch Katholieke Burgerschool.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
ConsoleLijstgevel.


Menu – 05/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Mariaplaats

04 juni 2019


Mariaplaats 50

Museumkwartier
Mariaplaats 50
Jozef


Rijksmonument 36359

Brede gepleisterde lijstgevel met ge­tande kroon­lijst 18e eeuw, huis van ou­dere oor­sprong.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36359.)
Beeld­bank: 271.999.
Beeld­bank: 83.282.


Het ‘gele’ pand, rechts naast ‘Jozef’, Maria­plaats 49, is Rijks­mo­nument 514267. Daar­van heb ik ech­ter geen foto ge­maakt toen ik in Utrecht was.
Zie: Rijksmonument 514267.
Beeld­bank: 271.998.
Beeld­bank: 83.282.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierMariaplaats.


Website
Jozef.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KroonlijstLijstgevelTandlijst.


Menu – 04/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Mariaplaats

03 juni 2019


Utrechts Conservatorium

Museumkwartier
Mariaplaats 28
HKU: Utrechts Conservatorium.


Rijksmonument 514225

Inleiding
In 1895 gebouwd ZIEKENHUIS van de Broe­ders van Jo­han­nes de Deo. Het ge­bouw be­staat uit twee haaks op el­kaar staan­de bouw­de­len, een ka­pel en een poort­ge­bouw. Het is ge­le­gen op de Ma­ria­plaats, te­gen de ou­de kloos­ter­gang van St. Marie aan­ge­bouwd, met een groot voor­plein en op­ge­trok­ken in Neo-Go­tiek naar ont­werp van ar­chi­tect van Kes­te­ren.
In 1928 is het rech­ter­deel in de­zelf­de stijl aan­ge­bouwd. Te­gen­woor­dig is het ge­bouw in ge­bruik bij de Ho­ge­school der Kuns­ten (con­ser­va­to­rium).
Omschrijving
L-vormig, onder­kel­derd hoofd­ge­bouw van drie bouw­la­gen en twee kap­pen even­wij­dig aan de rooi­lij­nen. Het ge­heel in bak­steen op­ge­trok­ken pand heeft een veer­tien tra­veeën bre­de voor­ge­vel (oost­vleu­gel) met tot go­ti­sche trap­ge­vel op­ge­trok­ken mid­den­ri­sa­liet van drie tra­veeën. Het ge­deel­te rechts van de trap­ge­vel da­teert van 1928. Haaks op het voor­ste deel een ne­gen tra­veeën bre­de zuid­vleu­gel, even­eens met tot go­ti­sche trap­ge­vel op­ge­trok­ken ri­sa­le­rend mid­den­deel. Op het draai­punt van bei­de bouw­de­len is, uit­sprin­gend, een acht­hoe­ki­ge to­ren met naald­spits ge­si­tu­eerd. Voorts een links te­gen de zuid­vleu­gel ge­plaatst poort­ge­bouw, toe­gang ver­le­nend tot bin­nen­ter­rein. Bei­de ge­vels (oost en zuid) met hou­ten kruis­ven­sters, ge­plaatst in boog­vor­mi­ge nis­sen, waar­van in de twee­de bouw­laag met bak­ste­nen drie­pas­sen, de der­de bouw­laag met dub­be­le bo­gen. Voor­ge­vel met in mid­den­ri­sa­liet ge­le­gen spits­boog­vor­mig por­taal met hou­ten deur en ste­nen bor­des, met daar­bo­ven in de muur­dam­men van de ver­die­ping twee nis­sen met beel­den. De trap­ge­vels met klim­men­de blind­nis­sen, bak­ste­nen tra­ceer­werk, sier­an­kers en bak­ste­nen pi­na­kels op de tre­den. De hoek­to­ren links met go­ti­sche blind­nis­sen en en­kel­vou­di­ge ven­sters, in de ex­tra bouw­laag on­der de naald­spits ven­sters en nis­sen in go­ti­sche bo­gen ge­zet.
Beide gevels voorts ge­de­co­reerd met sier­an­kers, ijzer­smeed­werk en tand­lijs­ten. Langs de dak­rand een reeks van dak­ka­pel­len met tent­da­ken.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514225.)
Beeld­bank: 475-11.
Beeld­bank: 475-10.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierMariaplaatsJohannes de DeoSt. Jo­an­nes de Deo Zie­ken­huisKloos­ter­gang St. MarieUtrechts Con­ser­va­torium.


Website
HKU: Utrechts Conservatorium.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBlind­nisBoogBor­desBouw­laagDak­kapelDrie­pasGo­tiekKruis­vensterMuur­damNaaldNeo­go­tiekNisPi­nakelPor­taalRi­sa­lerenRi­sa­lietRooi­lijnSier­ankerSpits­boogTand­lijstTent­dakTra­ceer­werkTrap­gevelTra­veeVenster.


Menu – 03/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: St. Gerlach 19

02 juni 2019


St. Gerlach 19

Voormalig Hotel Het Geuldal
St. Gerlach 19.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit pand de volgende publicatie.
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 231 van dit boekwerk.)


Menu – 02/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Gerlach 19

Voormalig Hotel Het Geuldal
St. Gerlach 19.


Menu – 02/06: BeginEinde.


Houthem: Huize Banda

01 juni 2019


Huiz Banda

Huize Banda
St. Gerlach 74.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Huize Banda.


Menu – 01/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Huize Banda

Huize Banda
St. Gerlach 74.


Menu – 01/06: BeginEinde.


Houthem: R.K. School

31 mei 2019


Vroenhof 18-20

Onderwijzerswoning en schoolgebouw
Vroenhof 18-20.


Rijksmonument 507273

Inleiding
In Neo-Classicisme in 1881 ge­bouw­de ON­DER­WIJ­ZERS­WO­NING en SCHOOL­GE­BOUW.
Door een aanbouw aan de ach­ter­ge­vel is de wo­ning ver­bon­den met het voor­ma­li­ge school­ge­bouw. Het ge­heel heeft een T-vor­mi­ge plat­te­grond.
De aanbouw in de tweede bouw­laag van de ach­ter­ge­vel van het woon­huis, en de aan­bou­wen aan de front­ge­vel en rech­ter­zij­ge­vel van het voor­ma­li­ge school­ge­bouw zijn uit­ge­slo­ten van be­scher­ming.
Omschrijving:
De ONDERWIJZERSWONING heeft een in de leng­te­rich­ting ge­plaat­ste recht­hoe­ki­ge plat­te­grond, telt twee bouw­la­gen en wordt af­ge­dekt met een schild­dak met pan­nen en met twee nok­pion­nen.
Het toegepaste bouw­ma­te­ri­aal is bak­steen en hard­steen. Sym­me­tri­sche in­de­ling front­ge­vel. Plint ge­ce­men­teerd. In­de­ling front­ge­vel d.m.v. vier ge­stuc­te pi­las­ters. Recht­hoe­ki­ge hou­ten ven­sters en deur met seg­ment­boog­vor­mi­ge bo­ven­lich­ten. Rijk ge­de­co­reer­de kroon­lijst met jaar­tal­aan­dui­ding. Neo-clas­si­cis­ti­sche de­co­ra­ties rond de ven­sters en deur in de front­ge­vel. In lin­ker­zij­ge­vel on­ge­stuc­te bak­steen pi­las­ters. […]
Het voormalig SCHOOLGEBOUW is haaks op de on­der­wij­zers­wo­ning ge­plaatst, heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond en telt twee bouw­la­gen en wordt af­ge­dekt met een za­del­dak. De twee­de bouw­laag is mo­ge­lijk van iets re­cen­te­re da­tum. Aan de rech­ter­zij­ge­vel een uit­bouw in twee bouw­la­gen met een la­ger za­del­dak. […]
Interieur gewijzigd en niet be­scher­mens­waar­dig.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 507273.)
Beeld­bank: 304.107.
Beeld­bank: 304.108.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBovenlichtGevelHardsteenKroonlijstNeo-classicismeNokPilasterPlintSchilddakSegementboogStucZadeldak.


Menu – 31/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 18-20

Onderwijzerswoning en schoolgebouw
Vroenhof 18-20.


Menu – 31/05: BeginEinde.


Vroenhof 18-20

De schoolklas van R.K. School Houthem 1932.

Het meisje in de rode cir­kel is mijn moe­der (1923-2017) als 9-jarige.
(Op deze foto is ook haar broer (1922-1998) te vin­den, maar ik zal zijn ‘iden­ti­teit’ niet ont­hul­len, want ik heb mijn nich­ten niet ge­vraagd of zij dat goed vin­den.)
(Deze foto is een scan van een ver­gro­te scan. De ori­gi­ne­le foto heb ik niet.)


Menu – 31/05: BeginEinde.


Houthem: Vroenhof 64

30 mei 2019


Vroenhof 64

Vroenhof 64.


Meer informatie over dit pand vindt u in de vol­gen­de pu­bli­catie.
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 228 van dit boekwerk.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 30/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 64

Vroenhof 64.


Menu – 30/05: BeginEinde.


Houthem: Beukenhorst

29 mei 2019


Vroenhof 35

Landhuis Beukenhorst
Vroenhof 35.


De verbouwing van een ouder pand, van voor 1770, tot Land­huis Beukenhorst zou cir­ca 1890 plaats­ge­von­den hebben.


De bron voor de naam Landhuis Beukenhorst is de vol­gen­de pu­bli­ca­tie.
(Maar de naam staat ook op de voor­gevel van het huis.)
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 229 van dit boekwerk.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 29/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 35

Landhuis Beukenhorst
Vroenhof 35.


Menu – 29/05: BeginEinde.


Houthem: Landhuis Mon Refuge

28 mei 2019


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


In 1966 werd dit pand het woonhuis voor de opperbevelhebber van Afcent. Sindsdien heet het landhuis Mon Refuge ook het Huis der Grenadiers.


Rijksmonument 36804

LANDHUIS bestaande uit twee even­wij­di­ge vleu­gels van mer­gel, die met een la­ge­re ach­ter­vleu­gel, even­eens van mer­gel, een cour d’hon­neur om­ge­ven, die vroe­ger door poort was af­ge­slo­ten. Aan de straat twee in- en uit­ge­zwenk­te top­ge­vels: links uit 1730. En­gel­se tuin met res­ten van een an­de­re aan­leg; af­ge­slo­ten door mer­gel­ste­nen mu­ren, in- en uit­ge­zwenk­te op­lo­pend te­gen het huis en voor­zien van hek­pij­lers met vaas­vor­mi­ge be­kro­nin­gen. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36804.)
Beeld­bank: 304.109.
Beeld­bank: 304.110.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia

AfcentCour d’honneur (Engels) – Engelse tuin.


Website

Wij Houthem Sint Gerlach: Landhuis Mon Refuge.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KroonlijstMergelPijlerTopgevel.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.
De toegangspoort.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.