24 december 1997

Tarim

Dit is een im­pres­sie van een deel van de wijk ᶜAy­dīd. Ta­rīm ligt aan de ui­ter­ste rand links in de­ze foto.
Mid­den op de voor­grond ligt de be­graaf­plaats voor het ge­me­ne volk. Links naast het wit­te recht­hoe­ki­ge ge­bouw in het cen­trum van de fo­to, de open ruim­te, be­vindt zich nog een be­graaf­plaats en rechts op de fo­to en rechts van de weg, ligt de be­graaf­plaats Zan­bal, de laat­ste rust­plaats voor de Sā­da.
De weg, die rechts het beeld in­loopt, is die, die wij da­ge­lijks vol­gen op weg naar ons werk in de Aḥ­gāf-bi­blio­theek. De Bi­blio­theek is niet op de­ze fo­to te zien. Wij moe­ten daar­voor nog eens links­af slaan, even voor­bij de ver­ste be­graaf­plaats.
Vrij­wel al­le ge­bouw­en op de­ze fo­to zijn van leem (mod­der: mud brick) ge­bouwd. Al­les wat er wit is, is nū­rah een sub­stan­tie die het leem te­gen wa­ter en vocht be­schermt.
Recht voor­uit loopt de Wā­dī Ḥa­ḍra­maut over in de Wā­dī Ma­­sī­lah, die uit­ein­de­lijk in de Ara­bische Zee uit­komt, na ve­le hon­der­den ki­lo­me­ters. Voor de heu­vel / ta­fel­berg, rechts in beeld, loopt de weg naar Say’ūn. Die is op de­ze fo­to niet te zien.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9461) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Woensdag, 24 december 1997.
Tariem: 36/12.
Op 6.00 uur.
Computer: het ma­ken van een for­mu­lier om te prin­ten mis­lukt [uit de Da­ta­ba­se].
Circa 9.30 in de Bi­blio­theek tot 13.00 uur. Print­for­mu­lier lukt nog niet.
Hotel: shak­shoe­ka eten.
Rond 15.00 bij de Bi­blio­theek, voor de deur wach­ten tot cir­ca 15.30 uur, voor­dat Ḥusayn al-Ḥ., met de sleu­tel, komt.
Ik laat de ‘jon­gens’ Ḥu­sayn en Alī B. zelf­stan­dig boek­bin­den. Ik be­moei me ner­gens mee. Ḥu­sayn doet het niet gek.
Ḥu­sayn maak­te een (klei­ne) fout bij het ma­ken van een boek­band. Eer­der wil­de hij geen blan­co boek­blok­ken meer bin­den, nu heeft hij geen oe­fen­ma­te­ri­aal meer.
Abd al-Gādir was er niet.
In het Gas­ten­boek lees ik de leu­gens die wes­ter­lin­gen van­af 1990 neer­schreven. Dat de Bi­blio­theek zo ge­wel­dig is en zo goed be­stuurd werd / wordt etc.
Taw­fīq en ik gaan nog even bij ᶜAwaḍ kij­ken (tim­mer­man) naar de boe­ken­kas­ten die hij maakt. Ze (het is er maar één van de vijf) zien er fan­tas­tisch uit. (Hij maak­te ver­le­den jaar ook de toe­gangs­deur (8 juni 1996) en de vi­tri­nes, net zo’n prach­tig werk.) Maar de­ze eer­ste is 93 cm breed, ter­wijl ze maar 90 cm breed mo­gen zijn. Met de an­de­re zal hij daar­mee re­ke­ning hou­den.
We eten in het res­tau­rant met die mooie zwar­te af­was­ser*(1). Ik groet hem nu voor de eer­ste keer en hij groet vrien­de­lijk te­rug.
Hotel: buiten samen ad­mi­ni­stra­tie en klet­sen.
Kamer: nog een uur werken aan het print­for­mu­lier [op mijn lap­top­com­pu­ter], lukt nog niet.
Het kommageneuk van Taw­fīq, om al­les pre­cies te re­gi­ste­ren, tot op 5 rial nauw­keu­rig, be­gint mij te ir­ri­te­ren.
Temperatuur: ma­xi­maal: 39,5°C., mi­ni­maal: 15,1°C.
Vochtigheid: mi­ni­maal 21%, ma­xi­maal 57%.
Nu 23.00 uur.

Taḏ­ki­ra

Ḥu­sayn al-A., (de te­le­foon-boy van ver­le­den jaar) vraagt voor een hand­schrift Kitāb Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat*(2) 1.000 US$ en ook zo­veel voor twee Him­ya­ri­tische mun­ten*(3). La­ter voor die mun­ten 800 US$.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Afwasser. Ik schreef over de­ze mooie, diep zwar­te jon­gen eer­der op 18, 19, 20 en 22 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(2)
Kitāb Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat ri­ǧāl al-ku­tub al-ᶜa­ša­ra van de au­teur Abu’l-Ma­ḥā­sin Mas­ᶜūd b. Alī al-Ba­ha­i­qī Faḵr al-Za­mān. Zie voor meer uitleg: 14 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(3)
Himyaritische munten. Himyar was een ko­nink­rijk in het zui­den van Je­men dat al voor de chris­te­lij­ke jaar­tel­ling be­stond, maar van­af circa 300 AD. ook over de Ḥa­ḍra­maut re­geer­de.
Wi­ki­pe­dia: Him­yar.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.