23 december 1997

Wadi Adm

Dit is een im­pres­sie van de Wādī ᶜAdm, die we op 12 de­cem­ber jl. be­zoch­ten, op weg naar het mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar.
Let op het uit­ein­de van de ‘berg’ rechts op de ach­ter­grond. Dat lijkt op een apen­kop. De bo­ven­kant van de snuit, met een plat­te sche­del. Dat vond ik van al­le ‘ber­gen’ in de Ḥa­ḍra­maut. Vrij­wel al­le­maal ein­di­gen die in een soort­ge­lij­ke apen­kop. Zie ook het fo­to­bij­schrift op 26 april 1996.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9460) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Mijn col­le­ga heet Taw­fīq: hij is de eerst­ver­ant­woor­de­lij­ke in de­ze pe­rio­de van dit pro­ject. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Dinsdag, 23 december 1997.
Tariem: 35/13.
Op circa 7.00 uur.
Dagboek bijwerken.
24,4°C. / 45% voch­tig­heid: 8.07 uur.
Laagste 15,8°C. Hoogste: 63%, van­nacht.
Bibliotheek: Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(1) filmt hand­schrif­ten di­gi­taal om een idee te krij­gen hoe hand­schrif­ten ge­di­gi­ta­li­seerd kun­nen wor­den.
Tussen de middag lun­chen met haar, haar zus­ter Maya en haar va­der Ser­gio*(2), die prach­tig kan ver­tel­len. Was jour­na­list en werk­te bij de Tv, maak­te films zo­als Ca­te­ri­na en Maya werk­te ook al bij de Tv in Ro­me.
Na de middag Bi­blio­theek: com­pu­ter en di­gi­ta­le films met Ca­te­ri­na.
Lunch in het res­tau­rant in het cen­trum van Ta­rīm.
Avondeten in het ho­tel (voor mij ont­bijt, dat wil zeg­gen, ik eet brood, ge­bak­ken ei, jam) met de Bo­rel­li’s. Vader is een aan­ge­naam ver­tel­ler. Maya is ook mooi, zo­als Ca­te­ri­na.
’s Avond maken Taw­fīq en ik nog de ge­wij­zig­de ad­mi­ni­stra­tie tot circa 00.00 uur.
Nu 00.30 uur.
Temperatuur: mi­ni­maal 15,8°C., ma­xi­maal: 39,5°C. Vochtigheid: mi­ni­maal: 22%, ma­xi­maal: 63%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(2)
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī ᶜAdm: Sāh:
GM., Wi., F. (Sāh.)
:ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺪﻡ (ﺳﺍﻩ)

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.