2 december 1997

Tarim

Over­zicht van de stad Tarīm. Rechts op de foto zijn twee ho­ge mi­na­ret­ten te zien. De link­se van die twee is de mi­na­ret van de Gro­te Mos­kee van Tarīm en on­der het dak van dat ge­bouw is de Aḥ­gāf-bi­blio­theek ge­ves­tigd. De­ze mos­kee is ge­bouwd van steen en be­ton. De recht­se lan­ge mi­na­ret is de mi­na­ret is de Miḥ­ḍār*(1), van de ge­lijk­na­mi­ge mos­kee. De­ze mi­na­ret is ge­heel van leem ge­bouwd. (Mud brick.)
Ove­ri­gens zijn op YouTube on­der het zoek­woord ﺗﺮﻳﻢ (=Tarīm)
links en rechts prach­ti­ge video­beel­den van Tarīm en om­ge­ving, men­sen en hun be­zig­he­den, te zien. (He­laas wei­nig vrou­wen: die wo­nen er ken­ne­lijk niet.)

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 3439) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – Het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring aan de­ze bi­blio­theek in Tarīm be­droeg 250.000 gul­den. Di­rec­teur van de bi­blio­theek, Abd al-Raḥ­mān, wil we­ten waar­aan dat geld is be­steed en hoe groot het res­tant ervan is. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Dinsdag, 2 december 1997.
Tariem: 14/34.
Op 6.00 uur. (Zoals ge­woon­lijk.) Tot 8.00 uur de da­ta­ba­se ver­be­te­ren.
Ontbijt in het hotel en naar de bi­blio­theek.
Ik installeer Microsoft Access 2.0 Ara­bisch, maar het pro­gram­ma kan mijn da­ta­base, die ik op de lap­top on­der Win­dows 95 maak­te, niet le­zen, dus in­stal­leer ik ook mijn ko­pie van Win­dows 95. Daar­na gaat al­les goed.
Abd al-Raḥ­mān is vandaag in de bi­blio­theek en vraagt naar de rest van het geld van het ge­schenk.
Ik zeg dat er slechts 7.500 US$ over is en dat een ge­deelte van het geld aan sa­la­ris­sen is be­steed, ook in 1996, om­dat wij, Ne­der­lan­ders, net zo­als hij ook, voor het werk aan het pro­ject be­taald moe­ten wor­den. Ik ga ech­ter niet in op de de­tails. Mijn col­le­ga Tawfīq, die op 6 de­cem­ber komt, krijgt ook een ver­goe­ding en zal ook kos­ten ma­ken. Ook de vlucht per KLM moet er­van be­taald wor­den. Tienduizend dollar nam ik mee en be­steed­de daar­van op Schip­hol 420 voor over­ge­wicht.
Ik zwem maar even, want het wa­ter is koud. Daar­na werk ik tot laat aan de brief naar Ne­der­land.
Ik at brood op mijn ka­mer.
Bed 01.00 uur.
Temperaturen: mini­maal 17,0°C. Lucht­voch­tig­heid: 59%. Ma­xi­maal ?°C. [Lucht­voch­tig­heid] circa 20%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Het geschenk

Bij de be­spre­king van de voort­gang van het Tarīm-pro­ject vraagt Abd al-Raḥ­mān waaraan die 250.000 gul­den*(2) van het Ne­der­land­se ge­schenk zijn be­steed. Voor­al om­dat niet al­le doel­stel­lin­gen, zo­als ge­noemd in het oor­spron­ke­lij­ke pro­ject­voor­stel, zijn be­haald. Des­on­danks is er bij­na geen geld meer over. Ik ver­mijd om over de­tails te spre­ken.
De Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten) wil graag nog en­ke­le za­ken in de na­bije toe­komst ge­re­geld zien.
Men wil graag een apart ge­bouw heb­ben, sa­men met de bi­blio­theek voor ge­druk­te boe­ken. [De Aḥgāf-bi­blio­theek is nu ge­huis­vest op de eer­ste ver­die­ping van de Gro­te Mos­kee in Tarīm maar het mos­kee­be­stuur is on­wil­lig en de bi­blio­theek heeft vaak bon­je met hem.]
Ik stel voor dat Abd al-Raḥ­mān zijn wen­sen in een nieuw voor­stel op pa­pier zet en het aan mij te over­han­digt voor­dat ik naar Ne­der­land te­rug­keer.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Eigendomsrechten

Er moe­ten ook no­gal wat za­ken uit het ver­le­den recht ge­zet wor­den voor­dat de bi­blio­theek als zo­da­nig goed kan func­tio­ne­ren.
In de be­gin­tijd van het com­mu­nis­me in Zuid-Je­men*(3) heb­ben som­mi­ge groe­pen re­vo­lu­tio­nai­ren (fir­qa / meerv.: fi­raq) he­le par­ti­cu­lie­re bi­blio­the­ken met (re­li­gi­eu­ze) hand­schrif­ten ge­plun­derd, met het doel al de­ze gods­dien­stig ge­ïn­spi­reer­de boe­ken te ver­bran­den. Een van de lei­ders in de­ze com­mu­nis­tische dic­ta­tuur ver­bood dat, want het was mo­ge­lijk dat daar­bij nog teks­ten zou­den kun­nen zijn die het com­mu­nis­me recht­vaar­dig­den of nog iets bij zou­den kun­nen dra­gen aan de ge­schie­de­nis van Je­men.
De boeken wer­den ja­ren­lang op­ge­sla­gen in ou­de zak­ken en uit­ein­de­lijk in de Gro­te Mos­kee van Tarīm ge­plaatst, waar­mee de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten ont­stond.
De oor­spron­ke­lijke ei­ge­na­ren van die boe­ken wer­den be­schouwd als re­vi­sio­nis­ten*(3).
Van de familie al-Ay­darūs in al-Ḥazm werd de ge­he­le bi­blio­theek leeg­ge­roofd, met meer dan hon­derd hand­schrif­ten. De vroe­ge­re ei­ge­naars wil­len nu hun boe­ken te­rug. Ook de Roe­bāṭ*(4) (de re­li­gi­eu­ze school in Tarīm) wil zijn boe­ken te­rug.
Abd al-Raḥ­mān denkt dat de over­heid de­ze kwes­tie moet re­ge­len met het be­ta­len van een ver­goe­ding. Hij wil ook een Raad van Be­stuur voor de Aḥgāf-bi­blio­theek in­stel­len waar­in le­den van die fa­mi­lie’s waar­van boe­ken ge­dwon­gen wer­den on­tei­gend, zit­ting moe­ten heb­ben, uit vrije wil, of ge­dwon­gen. [Nog meer dwang!] De boe­ken kun­nen ech­ter niet meer ge­re­tour­neerd wor­den.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
De Miḥḍār is de be­roem­de mi­na­ret van de ge­lijk­na­mi­ge mos­kee in Tarīm. De­ze is ge­heel van leem (mud brick) ge­bouwd en is 46 me­ter hoog.
Wi­ki­pe­dia: Ta­rim, Mos­ques_and_li­bra­ries. (Waar de­ze mi­na­ret abu­sie­ve­lijk Muḥ­ḍār (= Moeḥ­ḍār) wordt ge­noemd.)

Te­rug.

*(2)
Nederlands geschenk. Lees de ge­schie­de­nis van het Ne­der­land­se ge­schenk aan de Aḥ­gāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten in Tarīm

Te­rug.

*(3)
Democratische Volksrepubliek Jemen. (DPRY.) Tot 1990 be­stond er een Noord-Je­men en een Zuid-Je­men. Noord-Je­men was re­li­gi­eus ge­ïn­spi­reerd en Zuid-Je­men was sinds 1832 een ko­lo­nie van het Brit­se rijk, maar van­af 30 no­vem­ber 1967 vol­le­dig on­af­han­ke­lijk en com­mu­nis­tisch: Mos­kou-ge­zind.
Wi­ki­pe­dia: Volks­re­pu­bliek Je­men

Te­rug.

*(4)
Revisionisten. De be­schul­di­ging een re­vi­si­o­nist te zijn kon ver­strek­ken­de na­de­li­ge ge­vol­gen voor een per­soon heb­ in een com­mu­nis­tisch ge­ïn­spi­reer­de maat­schap­pij.
Wi­ki­pe­dia: Re­vi­sio­nis­me.

Te­rug.

*(5)
Roebāṭ Tarīm. Dit is de re­li­gi­eu­ze school in Tarīm. Wi­ki­pe­dia.
In het klas­siek Ara­bisch heet zulk een in­stel­ling Ri­bāṭ. Bij Wi­ki­pe­dia heet de­ze Ra­bāṭ en zelf spre­ken ze over Ru­bāṭ (= Roebāṭ). Wie het weet mag het zeg­gen.
Vol­gens dit on­li­ne-woor­den­boek al-Maᶜānī (ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ) be­staat het woord Rubāṭ niet. Noch­tans schrijft dit in­sti­tuut op Face­book Ru­bat Ta­reem (dus: Roebāṭ Tarīm), maar op hun web­site staat in de cal­li­gra­fie: Ri­bāṭ
(ﺭﺑﺎﻁ ﺗﺮﻳﻢ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) Deze lan­ge tekst in het Ara­bisch (op Face­book en de web­site) be­te­kent: Gast­huis (= Ribāṭ) Tarīm voor de stu­die van de gods­dienst­we­ten­schap­pen en het Ara­bisch.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Tarim

Over­zicht van de stad Tarīm. Rechts op de foto zijn twee ho­ge mi­na­ret­ten te zien. De link­se van die twee is de mi­na­ret van de Gro­te Mos­kee van Tarīm en on­der het dak van dat ge­bouw is de Aḥ­gāf-bi­blio­theek ge­ves­tigd. De­ze mos­kee is ge­bouwd van steen en be­ton. De recht­se lan­ge mi­na­ret is de mi­na­ret is de Miḥ­ḍār*(1), van de ge­lijk­na­mi­ge mos­kee. De­ze mi­na­ret is ge­heel van leem ge­bouwd. (Mud brick.)
Ove­ri­gens zijn op YouTube on­der het zoek­woord ﺗﺮﻳﻢ (=Tarīm)
links en rechts prach­ti­ge video­beel­den van Tarīm en om­ge­ving, men­sen en hun be­zig­he­den, te zien. (He­laas wei­nig vrou­wen: die wo­nen er ken­ne­lijk niet.)

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 3439) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – Het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring aan de­ze bi­blio­theek in Tarīm be­droeg 250.000 gul­den. Di­rec­teur van de bi­blio­theek, Abd al-Raḥ­mān, wil we­ten waar­aan dat geld is be­steed en hoe groot het res­tant ervan is. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Dinsdag, 2 december 1997.
Tariem: 14/34.
Op 6.00 uur. (Zoals ge­woon­lijk.) Tot 8.00 uur de da­ta­ba­se ver­be­te­ren.
Ontbijt in het hotel en naar de bi­blio­theek.
Ik installeer Microsoft Access 2.0 Ara­bisch, maar het pro­gram­ma kan mijn da­ta­base, die ik op de lap­top on­der Win­dows 95 maak­te, niet le­zen, dus in­stal­leer ik ook mijn ko­pie van Win­dows 95. Daar­na gaat al­les goed.
Abd al-Raḥ­mān is vandaag in de bi­blio­theek en vraagt naar de rest van het geld van het ge­schenk.
Ik zeg dat er slechts 7.500 US$ over is en dat een ge­deelte van het geld aan sa­la­ris­sen is be­steed, ook in 1996, om­dat wij, Ne­der­lan­ders, net zo­als hij ook, voor het werk aan het pro­ject be­taald moe­ten wor­den. Ik ga ech­ter niet in op de de­tails. Mijn col­le­ga Tawfīq, die op 6 de­cem­ber komt, krijgt ook een ver­goe­ding en zal ook kos­ten ma­ken. Ook de vlucht per KLM moet er­van be­taald wor­den. Tienduizend dollar nam ik mee en be­steed­de daar­van op Schip­hol 420 voor over­ge­wicht.
Ik zwem maar even, want het wa­ter is koud. Daar­na werk ik tot laat aan de brief naar Ne­der­land.
Ik at brood op mijn ka­mer.
Bed 01.00 uur.
Temperaturen: mini­maal 17,0°C. Lucht­voch­tig­heid: 59%. Ma­xi­maal ?°C. [Lucht­voch­tig­heid] circa 20%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Het geschenk

Bij de be­spre­king van de voort­gang van het Tarīm-pro­ject vraagt Abd al-Raḥ­mān waaraan die 250.000 gul­den*(2) van het Ne­der­land­se ge­schenk zijn be­steed. Voor­al om­dat niet al­le doel­stel­lin­gen, zo­als ge­noemd in het oor­spron­ke­lij­ke pro­ject­voor­stel, zijn be­haald. Des­on­danks is er bij­na geen geld meer over. Ik ver­mijd om over de­tails te spre­ken.
De Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten) wil graag nog en­ke­le za­ken in de na­bije toe­komst ge­re­geld zien.
Men wil graag een apart ge­bouw heb­ben, sa­men met de bi­blio­theek voor ge­druk­te boe­ken. [De Aḥgāf-bi­blio­theek is nu ge­huis­vest op de eer­ste ver­die­ping van de Gro­te Mos­kee in Tarīm maar het mos­kee­be­stuur is on­wil­lig en de bi­blio­theek heeft vaak bon­je met hem.]
Ik stel voor dat Abd al-Raḥ­mān zijn wen­sen in een nieuw voor­stel op pa­pier zet en het aan mij te over­han­digt voor­dat ik naar Ne­der­land te­rug­keer.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Eigendomsrechten

Er moe­ten ook no­gal wat za­ken uit het ver­le­den recht ge­zet wor­den voor­dat de bi­blio­theek als zo­da­nig goed kan func­tio­ne­ren.
In de be­gin­tijd van het com­mu­nis­me in Zuid-Je­men*(3) heb­ben som­mi­ge groe­pen re­vo­lu­tio­nai­ren (fir­qa / meerv.: fi­raq) he­le par­ti­cu­lie­re bi­blio­the­ken met (re­li­gi­eu­ze) hand­schrif­ten ge­plun­derd, met het doel al de­ze gods­dien­stig ge­ïn­spi­reer­de boe­ken te ver­bran­den. Een van de lei­ders in de­ze com­mu­nis­tische dic­ta­tuur ver­bood dat, want het was mo­ge­lijk dat daar­bij nog teks­ten zou­den kun­nen zijn die het com­mu­nis­me recht­vaar­dig­den of nog iets bij zou­den kun­nen dra­gen aan de ge­schie­de­nis van Je­men.
De boeken wer­den ja­ren­lang op­ge­sla­gen in ou­de zak­ken en uit­ein­de­lijk in de Gro­te Mos­kee van Tarīm ge­plaatst, waar­mee de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten ont­stond.
De oor­spron­ke­lijke ei­ge­na­ren van die boe­ken wer­den be­schouwd als re­vi­sio­nis­ten*(3).
Van de familie al-Ay­darūs in al-Ḥazm werd de ge­he­le bi­blio­theek leeg­ge­roofd, met meer dan hon­derd hand­schrif­ten. De vroe­ge­re ei­ge­naars wil­len nu hun boe­ken te­rug. Ook de Roe­bāṭ*(4) (de re­li­gi­eu­ze school in Tarīm) wil zijn boe­ken te­rug.
Abd al-Raḥ­mān denkt dat de over­heid de­ze kwes­tie moet re­ge­len met het be­ta­len van een ver­goe­ding. Hij wil ook een Raad van Be­stuur voor de Aḥgāf-bi­blio­theek in­stel­len waar­in le­den van die fa­mi­lie’s waar­van boe­ken ge­dwon­gen wer­den on­tei­gend, zit­ting moe­ten heb­ben, uit vrije wil, of ge­dwon­gen. [Nog meer dwang!] De boe­ken kun­nen ech­ter niet meer ge­re­tour­neerd wor­den.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
De Miḥḍār is de be­roem­de mi­na­ret van de ge­lijk­na­mi­ge mos­kee in Tarīm. De­ze is ge­heel van leem (mud brick) ge­bouwd en is 46 me­ter hoog.
Wi­ki­pe­dia: Ta­rim, Mos­ques_and_li­bra­ries. (Waar de­ze mi­na­ret abu­sie­ve­lijk Muḥ­ḍār (= Moeḥ­ḍār) wordt ge­noemd.)

Te­rug.

*(2)
Nederlands geschenk. Lees de ge­schie­de­nis van het Ne­der­land­se ge­schenk aan de Aḥ­gāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten in Tarīm

Te­rug.

*(3)
Democratische Volksrepubliek Jemen. (DPRY.) Tot 1990 be­stond er een Noord-Je­men en een Zuid-Je­men. Noord-Je­men was re­li­gi­eus ge­ïn­spi­reerd en Zuid-Je­men was sinds 1832 een ko­lo­nie van het Brit­se rijk, maar van­af 30 no­vem­ber 1967 vol­le­dig on­af­han­ke­lijk en com­mu­nis­tisch: Mos­kou-ge­zind.
Wi­ki­pe­dia: Volks­re­pu­bliek Je­men

Te­rug.

*(4)
Revisionisten. De be­schul­di­ging een re­vi­si­o­nist te zijn kon ver­strek­ken­de na­de­li­ge ge­vol­gen voor een per­soon heb­ in een com­mu­nis­tisch ge­ïn­spi­reer­de maat­schap­pij.
Wi­ki­pe­dia: Re­vi­sio­nis­me.

Te­rug.

*(5)
Roebāṭ Tarīm. Dit is de re­li­gi­eu­ze school in Tarīm. Wi­ki­pe­dia.
In het klas­siek Ara­bisch heet zulk een in­stel­ling Ri­bāṭ. Bij Wi­ki­pe­dia heet de­ze Ra­bāṭ en zelf spre­ken ze over Ru­bāṭ (= Roebāṭ). Wie het weet mag het zeg­gen.
Vol­gens dit on­li­ne-woor­den­boek al-Maᶜānī (ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ) be­staat het woord Rubāṭ niet. Noch­tans schrijft dit in­sti­tuut op Face­book Ru­bat Ta­reem (dus: Roebāṭ Tarīm), maar op hun web­site staat in de cal­li­gra­fie: Ri­bāṭ
(ﺭﺑﺎﻁ ﺗﺮﻳﻢ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) Deze lan­ge tekst in het Ara­bisch (op Face­book en de web­site) be­te­kent: Gast­huis (= Ribāṭ) Tarīm voor de stu­die van de gods­dienst­we­ten­schap­pen en het Ara­bisch.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.