3 december 1997

Toegangsdeur

Tim­mer­man ᶜAwaḍ (in 1996) be­zig met het af­wer­ken van de, door hem ge­maak­te, nieuwe tra­di­tio­ne­le toe­gangs­deur van de Aḥgāf-bi­blio­theek. De per­soon op de ach­ter­grond is een me­de­wer­ker van de bi­blio­theek die me naar de werk­plaats van ᶜAwaḍ be­gleid­de.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9440) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Maktabat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Ik ont­moet van­daag een aar­di­ge Zuid-Afri­kaan die in Tarīm gods­dienst wil gaan stu­de­ren. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Woensdag, 3 december 1997.
Tariem 15/33.
Ik werkte tussen 6 en 8 aan de da­ta­base.
Ik installeer Word 97 op de com­pu­ter van de bi­blio­theek.
Ik ontving een brief uit Ne­der­land, die ne­gen da­gen (aan­ge­te­kend) on­der­weg was en die al-Mu­kal­la, in te­gen­stel­ling met ver­le­den jaar, niet aan­ge­daan had.
(Maandag) 24 no­vem­ber ge­post in Leiden, 27 no­vem­ber in Ṣanaᶜā’. (Dus per KLM ge­ko­men, want vluch­ten zijn op zon­dag en woens­dag.) 29 No­vem­ber: Say’ūn. 3 de­cem­ber in Tarīm.
De inhoud? Wat ze de af­ge­lo­pen da­gen ge­daan heeft. KV. stu­deer­de af en zij hielp bij de ca­te­ring.
Ik zwem niet, want het wa­ter is bij­na groen.
In de bibliotheek ont­moet­te ik van­daag R. (mos­lim sinds ’92), die uit Kaap­stad, Zuid-Afri­ka, komt. We spra­ken een tijd­je on­ze moers­taal.
Hij gaat hier fiqh* stu­de­ren en wil dan pro­mo­ve­ren in Lei­den bij Is­la­mi­tische Stu­dies. Hij gaat hier met vrouw en drie kin­de­ren vier jaar wo­nen.
Hij zag eruit als een stren­ge fun­da­men­ta­list, maar viel me toch op door een on-Ta­rīm­se zwier en vrien­de­lijk­heid. Hij was in het wit, als een soort Pash­toen(?) / of Pesh­mer­ga(?) ge­kleed, met een flin­ke baard.
Hij was / is bij­zon­der aar­dig. Werk­te in het ver­le­den in prin­ting en is dus in fei­te een col­le­ga van Ḥusayn al-Ḥ., die dat stu­deer­de op de aca­de­mie van Lvov [Lviv] in de Oe­kra­ïne. (Lem­berg?)
Nu 17.30 uur.
Minimum tem­pe­ra­tuur: 17,3°C. Ma­xi­ma­le lucht­voch­tig­heid: 67%.
Maximum tem­pe­ra­tuur: 39,5°C. Mi­ni­ma­le lucht­voch­tig­heid: 21%.
Op mijn kamer brood eten.
De verslagen schrijven.
De brief, bestemd voor Ne­der­land, bij­scha­ven.
Bed circa 00.00 uur.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Verleden jaar be­zocht ik de werk­plaats van ᶜAwaḍ B., de tim­mer­man die de mooie tra­di­tio­ne­le toe­gangs­deur voor de bi­blio­theek maak­te. Hij toon­de mij toen hoe een Tarīmī tim­mer­man ga­ten in hout boort. Met een soort strijk­stok, waar­van de snaar een­maal om het hou­ten heft van een boor wordt ge­sla­gen. Door zaag­be­we­gin­gen te ma­ken (op en neer of heen en weer) draait de boor een gat in het hout. Ik ge­loof­de toen dat ᶜAwaḍ een goe­de to­neel­spe­ler was en een kunst­stuk­je voor mij op­voer­de.
Hedenochtend, op weg naar de bi­blio­theek zag ik on­der­weg een tim­mer­man zo aan het werk. Het is hier toch echt de mid­del­eeu­wen, hoe­wel som­mi­gen een di­gi­ta­le ca­me­ra heb­ben.
Ook onder­weg zag ik dat er weer een nieu­we mos­kee bij­komt. Dat is hoog no­dig, ze heb­ben hier maar 365 mos­kee­ën. [Echt waar!] Het ge­bouw is he­le­maal van be­ton ge­maakt. [In te­gen­stel­ling met de mees­te an­de­re ge­bou­wen. Die zijn van leem (mud brick) ge­maakt.]
Vroeg opstaan, laat naar bed eist zijn tol. In het ho­tel sliep ik een paar uur in de mid­dag.
Evenals gisteren­avond neem ik geen maal­tijd in het ho­tel, maar vol­sta met een brood­maal­tijd op mijn ka­mer.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

*
Noten

GrondslagᶜIlm al-fighMadhhabsBron.

Figh (Plichtenleer) (ﺍﻟﻔﻘﻪ)
In­lei­ding.

De ge­open­baar­de of ca­no­nische wet van de is­lam, de is­la­mi­tische wet, heet Sha­ri’a en wordt be­schouwd als van god­de­lij­ke oor­sprong en is tot stand ge­ko­men zon­der tus­sen­komst en / of in­vloed van de mens. De Sha­ri’a is ge­ba­seerd op de ko­ran en de over­le­ve­rin­gen / tra­di­ties: van de profeet Mu­ham­mad. Deze over­le­ve­rin­gen / tra­di­ties zijn de da­den en uit­spra­ken van de pro­feet Mu­ham­mad en he­ten (in het Ne­der­lands-Ara­bisch) ha­dith‘s. (Ara­bisch (ev.): Ḥa­dīṯ / (mv.): Aḥā­diṯ.

Figh of de plich­ten­leer wordt bin­nen de is­lam ge­zien als de ju­ris­pru­den­tie van de Šarīᶜa (Sha­ria: is­la­mi­tische wet). Let­ter­lijk be­te­kent dit het goe­de in­zicht in iets heb­ben, het we­ten en het be­grij­pen van wat iets be­te­kent. Figh gaat zo­wel over is­la­mi­tische ri­tu­e­len als over het is­la­mi­tisch recht.
[Wi­ki­pe­dia: figh.]

MenuFo­toBe­gin FighIndex en het eindeTrans­criptie.

Te­rug.

Grondslag

De ken­nis van de ge­wij­de tek­sten, hoe ge­wenst ook op zich zelf, ver­schaf­te de mos­lim op den duur toch niet ten vol­le wat hij no­dig had. Daar­ge­la­ten, dat na ver­loop van tijd bij­na nie­mand meer in staat was be­hal­ve de ko­ran ook nog de steeds aan­groei­en­de mas­sa over­le­ve­rin­gen be­hoor­lijk in het ge­heu­gen te pren­ten, was het bo­ven­dien niet vol­doen­de, al­leen de let­ter­lij­ke zin van de tekst te ken­nen. Ook de be­doe­ling van die tek­sten moest wor­den be­gre­pen. Juist daar­over was dik­wijls een groot ver­schil van in­zicht mo­ge­lijk ge­ble­ken en waar het ten­slot­te toch op aan­kwam was im­mers te we­ten, wat uit de tek­sten moest wor­den af­ge­leid en wel­ke leer daar­in lag op­ge­slo­ten.

MenuFo­toBe­gin FighIndex en het eindeTrans­criptie.

Te­rug.

ᶜIlm al-figh

Het vak van we­ten­schap, dat zich de be­ant­woor­ding van die vra­gen ten doel stelt, wordt in het Ara­bisch de ᶜilm al-figh (ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ), dit is de we­ten­schap van de plich­ten­leer, ge­noemd. Een ge­leerde die de stu­die van de figh be­oe­fent, heet daar­naar fa­gīh. [(mv.): foe­ga­hā’]
De figh-we­ten­schap ont­wik­kel­de zich aan­van­ke­lijk in het nauw­ste ver­band met de stu­die van de ko­ran en tra­di­tie, daar zij im­mers be­stond in het vast­stel­len van de re­gels van de plich­ten­leer over­een­koms­tig het­geen men uit de teks­ten meen­de te moe­ten af­lei­den. Toch werd de figh op den duur voor de gro­te meer­der­heid der mos­lims een op zich­zelf staand vak van we­ten­schap. Voor de mees­ten was het im­mers vol­doen­de, om een­vou­dig de re­sul­ta­ten te ken­nen, waar­toe de in­ter­pre­ta­tie van de ge­wij­de tekst leid­de. De stu­die van de bron­nen kon­den zij wel aan an­de­ren over­la­ten. De figh op zich­zelf vol­deed reeds aan al­le prak­tische be­hoef­ten en werd dan ook steeds meer dé we­ten­schap bij uit­ne­mend­heid in de is­lam.[…]

MenuFo­toBe­gin FighIndex en het eindeTrans­criptie.

Te­rug.

Maḏhab‘s

[De foe­ga­hā’ ope­reer­den zelf­stan­dig en al­leen, daar­door ont­ston­den er in­ter­pre­ta­tie­ver­schil­len.]
Deze zelf­stan­di­ge werk­zaam­heid [van de foe­ga­hā’] duur­de in ze­ke­re ma­te nog voort tot in de 3e eeuw van de hi­ǧra [de is­la­mi­tische jaar­tel­ling, cir­ca 850 AD.] Toch acht­te de gro­te meer­der­heid der ge­leer­den zich reeds toen niet meer be­voegd tot zelf­stan­dig on­der­zoek van de bron­nen en meen­de, dat daar­voor een mate van ken­nis, ge­leerd­heid en scherp­zin­nig­heid werd ver­eist, dat al­leen het voor­ge­slacht be­ze­ten had. Men be­gon zich dus steeds meer bij de re­sul­ta­ten, door vroe­ge­re co­ry­fee­ën ver­kre­gen, neer te leg­gen en placht zich in al­le hoofd­za­ken van de plich­ten­leer bij de­ze of ge­ne be­roem­de figh-au­to­ri­teit aan te slui­ten, wiens me­nin­gen en uit­spra­ken in ze­ke­re kring als ge­zag­heb­bend gol­den.
Dit leidde tot het ont­staan van een aan­tal zo­ge­naam­de figh-scho­len [Ara­bisch: (ev.) Maḏ­hab), (mv.): Maḏā­hib. Ne­der­lands-Ara­bisch: Maḏ­hab‘s, dit is: ‘rich­tin­gen’] die ie­der in een [ge­o­gra­fisch] deel van de is­lam­tische we­reld een ze­ke­re aan­hang kre­gen. [Ve­le van de­ze gin­gen weer ten on­der, maar in de Soen­ni­tische is­lam ble­ven er vier over.]
Te weten de:
1. Wi­ki­pe­dia: Ṣāfiᶜie­ten.
2. Wi­ki­pe­dia: Ḥa­na­fie­ten.
3. Wi­ki­pe­dia: Ma­li­kie­ten.
4. Wi­ki­pe­dia: Han­ba­lie­ten.
Wi­ki­pe­dia: Madh­hab / Maḏ­hab.
[In Tarīm geldt de Soen­ni­tische is­lam, dus ik be­perk me tot daar­toe. Er be­staat ook nog de Sji­’i­tische is­lam, maar daar gel­den weer enigs­zins an­de­re re­gels.
Soen­ni­tische mos­lims mo­gen, wan­neer hen dat be­ter uit­komt, kie­zen wel­ke Soen­ni­tische Maḏ­hab ze wil­len vol­gen in een spe­ci­fiek ge­val, maar zeer gro­te ver­schil­len on­der­ling zijn er ech­ter niet. Het gaat om de­tails.]

MenuFo­toBe­gin FighIndex en het eindeTrans­criptie.

Te­rug.

Bron

[Bo­ven­staande tekst, van­af de tus­sen­kop ‘Grond­slag’ is gro­ten­deels ge­ba­seerd op:
Hand­lei­ding tot de ken­nis van De Mo­ham­me­daan­sche wet vol­gens de leer der Sjā­fiᶜi­tische school, door Dr. Th. W. Juyn­boll. 4e druk. Lei­den, E.J. Brill (1930).
WorldCat: Hand­lei­ding tot de ken­nis ….
Ik heb de spel­ling ge­mo­der­ni­seerd en hier en daar de tekst iets in­ge­kort of, waar ik dat no­dig acht­te, iets uit­ge­breid. Tekst­blok­ken tus­sen vier­kan­te ha­ken zijn van mijn hand, ook de ver­wij­zin­gen naar Wi­ki­pe­dia, na­tuur­lijk.]

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.