1 december 1997

Aydied

De om­ge­ving van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in noord­oos­te­lij­ke rich­ting. Ach­ter de­ze ‘ta­fel­berg’ ligt Tarīm. De be­bou­wing er­voor is van de wijk Aydīd. Aydīd is ve­le ma­len gro­ter dan Tarīm.
Links is nog een stuk­je te zien van de weg die ik ie­de­re werk­dag ’s och­tends liep naar de Aḥ­gāf-bi­blio­theek. (Dit is een dia die ik in het voor­jaar van 1996 maak­te, toen ik de eer­ste keer in Ḥa­ḍra­maut was.)

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9438) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – De bi­blio­theek was van­af ver­le­den week don­der­dag ge­slo­ten en zou met in­gang van van­daag weer open zijn, maar ook nu moet ik het ge­bouw voor­tij­dig ver­la­ten. – Ik vrees dat ik niet ge­noeg geld bij me heb. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Maandag, 1 december 1997.
Tariem: 13/35.
Minimumtemperatuur: 17,1°C. [Lucht­voch­tig­heid:] 65%.
Op 6.10 uur. Da­ta­ba­se bij­wer­ken.
Hotelontbijt.
Ik ga naar al-Aḥ­­gāf-bi­blio­theek. Om­dat de trap wordt ge­ce­men­teerd, moe­ten we weg, an­ders ko­men we er van­daag niet meer uit. Er was toch geen elek­tri­ci­teit.
Tweehonderd dol­lar wis­se­len à 132 rial = 26.400 YER.
Thuis [hotel]: de ver­sla­gen bij­wer­ken.
Lunch: brood, yoghurt, ba­naan.
Zwemmen.
Heb ik wel privé dol­lars ge­noeg bij mij? Van [de mee­ge­brach­te] 1.745 US$ is nog min­der dan 1.000 over. (958!) Ṣanaᶜā’ was duur.
Nu 15.30 uur: 29,6°C, 25%. [Lucht­voch­tig­heid.] Licht be­wolkt.
Ik word langzaam ziek. Ik neem toch een war­me maal­tijd in het ho­tel, met enorm zou­te soep, rijst, een beet­je groen­te en een homp vis.
Ik lag op bed tus­sen 15.30 en 18.00 uur. Daar­na werk­te ik aan de brief naar Ne­der­land, te ver­zen­den over on­geveer twee we­ken, maar ik heb nu al vijf blad­zij­des.
Pas na 01.00 uur naar bed, nog aan de da­ta­ba­se ge­werkt.
De ‘ziekte’ is weer voor­bij.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

De dagen worden hier ook in ras tem­po korter. Hoor­de ik en­ke­le da­gen ge­le­den de aḏān (azaan: ge­beds­op­roep) nog even voor twaal­ven, nu was hij even over half twaalf*.
Tussen half zeven en half acht ver­be­ter ik nog en­ke­le za­ken in de da­ta­ba­se.
Ik ben rond kwart over ne­gen in de bi­blio­theek. Ik kan ech­ter niet lang blij­ven. De met­se­laar, die een nieuwe trap maak­te, wil de­ze nu van een pleis­ter­laag voor­zien. Wil ik van­daag nog uit de bi­blio­theek kun­nen, dan moet ik nu gaan. Al weer een va­kan­tie­dag. Die ene week die ik hier was werkte ik al­leen maar op dins­dag en woens­dag in de bi­blio­theek. (Al­le an­de­re da­gen werk­te ik meer dan tien uur [per dag] ‘thuis’ in het ho­tel).
Voordat ik naar het ho­tel ging wis­sel­de ik nog twee­hon­derd dol­lar voor zes­en­twin­tig­dui­zend vier­hon­derd rial. De koers is veel sta­bie­ler dan ver­le­den jaar. Maar on­be­grij­pe­lijk is, is dat de dol­lar sinds voor­jaar 1996 in het wes­ten enorm ge­ste­gen is. In Ne­der­land bij­na veer­tig cent, maar hier is hij maar ze­ven rial ge­ste­gen, on­ge­veer een dub­bel­tje. Ver­le­den jaar werd ge­zegd dat Sa­oedi-Ara­bië de koers van de rial be­paalt. Ik ben ge­neigd dat te ge­lo­ven. Maar hoe doen ze dat dan?
Afgelopen nacht was de mi­ni­mum­tem­pe­ra­tuur: 17,1°C en voch­tig­heid: 65%.
Om half zeven was het nog maar goed 18°C. Een uur la­ter al 25°C.
Tussen 11.00 uur en 12.00 uur was het ma­xi­mum 40,4°C. en de lucht­voch­tig­heid 22%.
Ik zit onder het af­dak­je [op mijn ter­ras], daar­on­der is het nog veel war­mer dan ‘bui­ten’, maar hier zit ik in de scha­duw. ‘Bui­ten’ is geen scha­duw, maar wel ‘fris­ser’, in de vol­le zon, 5 gra­den koe­ler.
Om 12.25 uur 35,5°C ‘bui­ten’ en 39,4°C ‘bin­nen’. Het is al en­ke­le da­gen licht be­wolkt.
Ik neem een paar uur rust. In het zwem­bad blijkt het wa­ter kou­der dan ik dacht. Ik warm me op in de aan­ge­na­me warm­te van de zon.
Ik voelde me plot­se­ling snel ziek wor­den. Daar­om nam ik maar een rijst­maal­tijd met vis in het res­tau­rant. Na een paar uur was ik weer op­ge­knapt.
Van ongeveer 21.00 uur tot cir­ca 01.00 uur nog aan de ver­be­te­rin­gen van de da­ta­ba­se wer­ken.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
al-Aḏān. (ﺍﻟﺄﺫﺍﻥ). De ge­beds­op­roep. De tijd van is­la­mi­tische ge­beds­op­roep en dus ook de tijd van het ge­bed (de ṣalāt: ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ), is af­han­ke­lijk van de stand van de zon.
Wikipedia: al-aḏān.
Wikipedia: al-ṣalāt.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.