30 november 1997

Hotel

In de cir­kel is het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel te zien. De fo­to is ge­no­men van­af de Yool, die van­uit mijn ka­mer zicht­baar is en die ik met en­ke­le vrien­den op 14 de­cem­ber 1997 (be­zocht) zal be­zoe­ken. De dia is dus ook op die da­tum ge­maakt.
De Yool op de ach­ter­grond, ach­ter het ho­tel, be­zocht ik sa­men met een chauf­feur op 31 mei 1996.
Het dorp dat op de dia te zien is, is een wijk ten wes­ten van Tarīm en heet Ay­dīd.
De weg naar het stad­je Tarīm loop ik ie­de­re werk­dag ’s och­tends, maar te­rug, rond het mid­dag­uur, neem ik meest­al een taxi, om­dat dan de zon op het hoog­ste punt staat en de tem­pe­ra­tuur vaak rond de 40°C ligt.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9437) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. De ko­men­de we­ken lo­geer ik daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en zal er wer­ken in de al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – De bi­blio­theek is tot maan­dag ge­slo­ten. Van­daag is een na­tio­na­le feest­dag. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Zondag, 30 november 1997.
Tariem: 12/36.
Yaum al-Istiglāl [On­af­han­ke­lijk­heids­dag]: der­tig jaar ge­le­den ver­trok­ken hier (uit Aden*) de En­gel­sen.
Laagste temperatuur af­ge­lo­pen nacht: 18,4°C. Hoog­ste lucht­voch­tig­heid: 65%.
Nu 9.15 uur: 33,4°C. 36%.
Ontbijt op mijn ka­mer.
Ik kom de hele dag niet bui­ten mijn ka­mer, be­hal­ve om een uur­tje te gaan zwem­men.
Ik beveiligde de da­ta­ba­se zo goed, dat ik er zelf niet meer in kwam. Ge­luk­kig had ik nog ko­pie­ën.
Bed circa 01.00 uur.
Temperatuur maxi­maal: 37,9°C. Mi­ni­maal: 20,9°C. Vochtigheid, max: 65%, min: 23%.
Om 00.00 uur: 20,9°C, 63%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Vandaag verder met de Da­ta­ba­se. Het be­gint nu wel te ver­ve­len. On­be­wust maak ik het ech­ter weer span­nend. Met het toe­pas­sen van de be­vei­li­ging, dat wil zeg­gen, het toe­pas­sen van een wacht­woord, zo­dat niet ieder­een toe­gang heeft tot ver­an­der­ba­re ge­ge­vens, kan ik op ge­ge­ven mo­ment zelf niet meer in de da­ta­ba­se ko­men. Wat ik ook pro­beer, het lukt niet meer. Ik ge­bruik het goe­de pass­word, maar de da­ta­ba­se staat me niet toe dat ik ook zelfs maar een ta­bel be­kijk, laat staan ge­bruik.
Ik raak zelfs even in pa­niek. Is dit het ein­de van de Fih­rist [Ca­ta­lo­gus] voor de bi­blio­theek? (Thuis, in Ned­er­land, heb ik nog wel ko­pie­ën be­schik­baar). Ik be­sluit eerst maar even te gaan zwem­men. In het pa­ra­dij­se­lij­ke wa­ter ver­geet ik de pro­ble­men. Na het bad blijkt dat ik hier ook nog vol­doen­de ko­pie­ën heb om zon­der pro­ble­men ver­der te kun­nen, maar ik moet wel een ge­deel­te dat ik pro­gram­meer­de in die an­de­re da­ta­ba­se op­nieuw doen. Ik ver­lies daar­mee toch gauw een paar uur. Daar staat te­gen­over, dat ik door dat ex­tra werk weer en­ke­le nieuwe mo­ge­lijk­he­den van Mi­cro­soft Ac­cess ont­dek­te.
Ik gebruikte van­daag al­le maal­tij­den op mijn ka­mer, dat wil zeg­gen op het ter­ras, ach­ter de la­kens en doe­ken die me voor de fel­le zon moe­ten be­scher­men. Ik kwam al­leen bui­ten de deur om te gaan zwem­men.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
Protectoraat ᶜAden. Op 30 no­vem­ber 1997 ver­lie­ten de En­gel­sen, die de­ze stad en re­gio al meer dan hon­derd jaar ‘in be­zit’ had­den, de stad / staat ᶜAden de­fi­ni­tief. Zie Wi­ki­pe­dia: Aden en Pro­tec­to­raat ᶜAden.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.