Gelderland: Culemborg

Culemborg: 15 oktober 2020

Herenstraat 25-27 (GM 0216/55 en 0216/56)

Herenstraat 25-27 (vrnl).


Huisnummer 25 is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/55 en huisnummer 27: 0216/56.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 15 oktober 2020.


Menu – 15/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 14 oktober 2020

Herenstraat 28

Herenstraat 28.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 14 oktober 2020.


Menu – 14/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 13 oktober 2020

Herenstraat 30

Herenstraat 30.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 13 oktober 2020.


Menu – 13/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 12 oktober 2020

Herenstraat 31

Herenstraat 31.


Rechts van de voordeur.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 12 oktober 2020.


Menu – 12/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 31

Herenstraat 31.


Links van de voordeur.


Menu – 12/10-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 11 oktober 2020

Herenstraat 32 (GM 0216/259)

Herenstraat 32.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/259.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 11 oktober 2020.


Menu – 11/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 10 oktober 2020

Herenstraat 43 (GM 0216/238)

Herenstraat 43.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/238.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 10 oktober 2020.


Menu – 10/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 9 oktober 2020

Herenstraat 48 (GM 0216/240)

Herenstraat 48
Rechts op de achtergrond de torenspits van de Heilige Barbarakerk en direct links naast huisnummer 48, eveneens op de achtergrond, het bovenste deel van de spitslose toren van de Grote Kerk, met uurwerk.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/240.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 9 oktober 2020.


Menu – 09/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 8 oktober 2020

Het Hof

Het Hof.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 8 oktober 2020.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Hof

Heerlijkheid Culemborg


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Het Hof

Middeleeuwen.


Spannende Geschiedenis.

De heerlijkheid Culemborg kreeg al in 1318 stads­rech­ten en was een vrij­stad met ei­gen recht­spraak. In 1555 ver­hief kei­zer Ka­rel V de stad tot graaf­schap.
Meer dan 100 rijks­mo­nu­men­ten mar­ke­ren de rij­ke ge­schie­de­nis.

Middeleeuwen en Hertogdom Gelre.

Vanaf de achtste eeuw begonnen monniken de be­vol­king te be­ke­ren en het land te ont­gin­nen.
Overal verrezen kerken, ter­wijl nieu­we macht­heb­bers hun ge­bied ver­de­dig­den met burch­ten. Daar­bin­nen ont­wik­kel­de Gel­re zich al snel tot een van de be­lang­rijk­ste her­tog­dom­men van Noord­west Eu­ro­pa.

[…] of kijk op www.spgs.nl.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Het Hof

Heerlijkheid Culemborg.


Asielrecht

Culemborg was een vrijstad met markt-, tol en asiel­recht waar het Hol­land­se recht niet gold. De­ze vrij­plaats kreeg een wat du­bi­eu­ze re­pu­ta­tie in de 16e en 17e eeuw. Mis­da­di­gers en men­sen met schul­den in de Re­pu­bliek kon­den in Cu­lem­borg asiel krij­gen en daar­mee jus­ti­tie en schuld­ei­sers el­ders in de Re­pu­bliek ont­lo­pen. In Am­ster­dam be­te­ken­de in die tijd ‘naar Cuy­len­borg gaan’ dat men fail­liet was en zich aan de ver­ant­woor­de­lijk­heid daar­van ont­trok.

Vrouwe Elisabeth en het weeshuis

De laatste telg uit het huis Van Culem­borg was Vrou­we Eli­sa­beth. Als wel­doe­ner was zij van gro­te be­te­ke­nis voor de stad. De schat­rij­ke Eli­sa­beth liet o.a. een nieuw stad­huis bou­wen en sticht­te het Eli­sa­beth Gast­huis, een hof­je met hui­zen voor ou­de man­nen en vrou­wen. Uit haar er­fe­nis werd het eer­ste nieuw­ge­bouw­de wees­huis van Ne­der­land ge­bouwd. Tus­sen 1560 en 1952 was het een wees­huis. Nu is het wees­huis­mu­se­um. Het kas­teel waar Vrou­we Eli­sa­beth ooit woon­de, is in het ramp­jaar 1672 door Fran­se troe­pen ver­woest. In de kas­teel­tuin is nog een res­tant van de kas­teel­muur zicht­baar. On­der­gronds ligt de fun­de­ring er nog gro­ten­deels.

Het Jan van Riebeeck huis

Op 21 april 1619 werd in Culemborg Jan van Rie­beeck ge­bo­ren. In 1652 sticht­te hij Fort de Goe­de Hoop in de Ta­fel­baai, de eer­ste Eu­ro­pe­se ko­lo­nie op Zuid-Af­ri­kaan­se bo­dem. Sa­men met 90 ko­lo­nis­ten zet­te hij een ver­ver­sings­sta­tion voor de Ver­enig­de Oost-In­di­sche Com­pag­nie op. De VOC-sche­pen kon­den daar vers wa­ter en voor­al groen­te en fruit in­slaan op weg van Ne­der­land naar Ba­ta­via. Jan van Rie­beeck wordt in Zuid-Afri­ka nog al­tijd ge­zien als de grond­leg­ger van de Re­pu­bliek Zuid-Afri­ka. Zijn ge­boor­te­huis in Cu­lem­borg is nu het ‘Jan van Rie­beeck huis’.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 7 oktober 2020

Everwijnstraat 3-1 (RM 11534)

Everwijnstraat 3-1 (vlnr).


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11534.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 7 oktober 2020.


Menu – 07/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Everwijnstraat 3 (RM 11534)

Everwijnstraat 3.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11534.


Menu – 07/10-20: BeginEinde.


Everwijnstraat 3 (RM 11534)

Everwijnstraat 3.


CAFFAIGNE.

Middeleeuws pand. Ontleent zijn naam aan het la­tijn­se ‘caf­fa­gium’ (=be­las­ting­pach­ters­kan­toor). Hoe­wel ge­le­gen ten zui­den van het voor­ma­li­ge kloos­ter Ma­rien­croon, maak­te het daar­van geen deel uit.

In 1549 kwam het pand in het bezit van de zgn. ‘Ar­men­poth’. De­ze in 1455 ge­vorm­de stich­ting hield zich be­zig met uit­de­len aan de ar­men.


Menu – 07/10-20: BeginEinde.


Everwijnstraat 1 (RM 11533)

Everwijnstraat 1.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11533.


Menu – 07/10-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 6 oktober 2020

Markt 39-41 (GM 0216/270)

Markt 39-41.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/270.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 6 oktober 2020.


Menu – 06/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.