4 januari 1998

Leembouw

Een aan­tal wo­ning­en in Wā­dī Doe­ᶜan, in de Ḥa­ḍra­maut. Links op de fo­to is te zien dat de mo­der­ne tijd heeft ‘toe­ge­sla­gen’, want de muur is van be­ton­blok­ken ge­met­seld. De wo­ning­en zijn ech­ter (nog) van leem. (Mud brick.)
Het woon­gedeel­te be­vindt zich ge­woon­lijk op de twee­de en ho­ge­re ver­die­ping­en. Op de be­ga­ne grond huist de vee­sta­pel, meest­al gei­ten, ge­du­ren­de de nacht, ter­wijl de eer­ste ver­die­ping als op­slag­ruim­te dienst kan doen. Het gro­te huis, in het mid­den, op de ach­ter­grond, lijkt ver­waar­loosd en is, voor voor­zo­ver ik kan na­gaan, on­be­woond.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9472) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Ik maak van­daag ge­luids­op­na­mes van­uit mijn ho­tel­ka­mer. Van­daag be­gin ik aan mijn thuis­reis en ver­laat Je­men voor­goed. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zondag, 4 januari 1998.
Sana’a: 47/1. Ṣanaᶜā’ – luchtruim.
Ik kan niet goed sla­pen en be­sluit ge­luids­op­na­mes*(1) te maken. Tus­sen 02.25 uur en 05.30 uur neem ik hon­derd mi­nu­ten op met de mi­cro­foon die Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(2) mij eer­gis­te­ren leen­de. Pas daar­na kan ik sla­pen, maar moet al weer vroeg op­staan om­dat mijn ka­mer om 10.00 uur leeg moet zijn.
8.00 uur ont­bijt.
Rondhangen.
Lezen in het boek van Tim Mackin­tosh-Smith: Yemen, tra­vels in dic­tio­na­ry land*(3)
Vertellen met Andrew K. uit En­ge­land, zee­man op de Ro­de Zee.
Ik betaal het ho­tel 10.100 rial voor de over­nach­tin­gen en 1.000 rial als fooi voor het per­so­neel.
Drie maal loop ik de stad in om een krant te ko­pen: al-Ayyām*(4) [De Da­gen]. Uit­ein­de­lijk koop ik die. (Hij is er pas na 16.00 uur.) Ons in­ter­view staat er niet in, wel een in­ter­view met R.*(5)
’s Avonds komt Ca­te­ri­na Bo­rel­li nog op be­zoek om haar mi­cro­foon op te ha­len. We ver­tel­len nog een beet­je.
Taxi met Aḥ­mad. (De­zelf­de als op 24 no­vem­ber en 31 de­cem­ber.) [Naar de lucht­ha­ven.]
Een Ne­der­lands ge­zin rijdt mee. Zij be­ta­len 700 rial en ik 300 YER. (Rial.)
Ik zet 30 kg. op de weeg­schaal. (Nie­mand zegt wat.)
(Taw­fīq had meer dan 60 kg. ba­ga­ge op 31 de­cem­ber jl., die werd niet eens ge­wo­gen*(6).)
Op de lucht­ha­ven ont­moet ik nog de Am­bas­sa­deur en we tu­toy­e­ren.
Vertrek 22.45 uur, Je­me­ni­ti­sche tijd.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Geluids­op­na­mes. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(2)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(3)
Tim Mackin­tosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Ye­men: tra­vels … etc.

Te­rug.

*(4)
al-Ayyām. al-Ayyām is een Je­me­ni­ti­sche krant. Wij wer­den ge­ïn­ter­viewd door een jour­na­list van die krant op dins­dag jl. 30 de­cem­ber, rond mid­der­nacht.

Te­rug.

*(5)
R. uit Kaap­stad. Ik maak­te ken­nis met R. uit Kaap­stad op 3 de­cem­ber jl., maar hij be­zocht ons ook in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in Ta­rīm op 15 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(6)
KLM-over­ge­wicht. Op de heen­weg naar Je­men, op 19 no­vem­ber jl. moest ik op Schip­hol 792 gul­den voor vijf­tien ki­lo over­ge­wicht be­ta­len.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.