30 december 1997

Begraafplaats

Deze fo­to hoort nog bij 14 de­cem­ber jl. toen wij in Ta­rīm op de zand­heu­vel ston­den om de be­zoe­kers van de be­graaf­plaats Zan­bal te fo­to­gra­fe­ren.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9467) Sa­men met mijn col­le­ga Taw­fīq ben ik in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Daar werk­ten we in de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. Zie: Jemen 1997 (beknopt overzicht). – Wij lo­ge­ren in Ṣanaᶜā’ in het Gas­mi-ho­tel. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Dinsdag, 30 december 1997.
Sana’a: 42/6. 1 Ra­ma­ḍān.
Op 7.00 uur.
Geen water in het ho­tel. Ik poets mijn tan­den met koud wa­ter. Het lijkt als­of mijn tan­den uit mijn mond val­len. Ik kan ab­so­luut niet te­gen iets kouds aan mijn tan­den, omdat ik in mijn jeugd mijn tan­den met Mac­leans (een soort ruw-zand-tand­pas­ta) poet­ste.
Bij de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de le­ver­de ik mijn pas­poort in, om een uit­reis­vi­sum te krij­gen.
Taw­fīq doet boek-in­ko­pen.
Bij het Ministerie van Huis­ves­ting weet Taw­fīq zeer voort­va­rend voor ie­der van ons drie prach­ti­ge Je­men-pos­ters Ye­men Ha­bi­tat II los te krij­gen.
De ontvangst op het Frans In­sti­tuut, te­gen­over het Mi­ni­ste­rie van In­for­matie (in een smal steeg­je) is ge­zel­lig en goed.
Al-Gasmi-hotel: dou­chen. (Van­och­tend was er geen wa­ter.)
Lunch: Taj Sheba.
Interview met The Ye­men Ti­mes.
Bij de Am­bas­sa­deur een ont­vangst, met de fa­mi­lie C., moe­der, zoon en diens echt­ge­no­te, woon­ach­tig in het Taj She­ba-ho­tel, da­ge­lijks ge­bruik ma­kend van de beau­ty­sa­lon, la­ten hun licht schij­nen op de Je­me­ni­tische sa­men­le­ving, de am­bas­sa­deurs­vrouw voor­op, in af­wij­zing van de­ze maat­schap­pij.
DK., [van de Am­bas­sade] die ons te eten no­dig­de, doet dat in de voor ons zo­veel­ste rijst met kip-tent, zij het dat de kip op is. We de­len een vis, ter­wijl Taw­fīq een stuk on­be­kend vlees ver­or­berd. Tra­di­tio­neel Je­me­ni­tisch eten. Voor haar een bij­zon­der­heid, voor ons da­ge­lijk­se kost, we­ken lang, maar je mag een ge­ge­ven paard niet in de bek kij­ken. Taw­fīq dingt 500 rial af op de oor­spron­ke­lij­ke prijs van 3.000 rial, niet tra­di­tio­neel Je­me­ni­tisch!
Interview (zeg maar: dic­tee van Taw­fīq) met een jour­nalist van al-Ay­yām [De Da­gen] van 23.00 tot 00.00 uur in de lounge van het Taj She­ba-ho­tel.
Hotel al-Gasmi: fi­nan­ciën. (Ik ben 3.000 rial kwijt!)
Bed circa 02.00 uur.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.