31 december 1997

Tarim

Een im­pres­sie van Ta­rīm. Rechts op de fo­to een ge­bouw dat van leem is ge­bouwd (Mud brick), maar niet voor­zien is van de wit­te be­scherm­laag Noe­ra (Nūrah). Die sub­stan­tie zit wel op de ge­bou­wen links op de fo­to.
Op de ach­ter­grond is een deel van Ta­rīm te zien en ver­der op de ach­ter­grond de Wādī Ḥa­ḍra­maut, daar waar groen te zien is, dat zijn na­me­lijk de da­del­palm­bo­men, het ge­was (da­dels) waar­mee hier veel men­sen hun brood ver­die­nen. De in de Ḥa­ḍra­maut al­om te­gen­woor­di­ge ta­fel­ber­gen zijn aan de ho­ri­zon te zien.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9468) Sa­men met mijn col­le­ga Taw­fīq ben ik in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Daar werk­ten we in de Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. Zie: Jemen 1997 (beknopt overzicht). – Wij lo­ge­ren in Ṣanaᶜā’ in het Gas­mi-ho­tel. – Van­avond vliegt Taw­fīq weer naar huis. Ik blijf nog en­ke­le da­gen in Je­men. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Woensdag, 31 december 1997.
Sana’a: 43/5. Einde van het Tarīm-project. – 2 Ra­ma­ḍān.
Bij de Bri­tish Coun­cil ko­pen we ie­der een hard­co­ver van het boek: Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land van Tim Mackin­tosh-Smith*(1), die hier in Ṣa­naᶜā’ woont en van wie we na her­haal­de vruch­te­lo­ze po­gin­gen, voor Taw­fīq zelfs op de val­reep, een kor­te de­di­ca­tie in het boek krij­gen.
Kunstschilder Ruud Ver­kerk*(2) is een Je­men-hob­by­ist-fa­naat. Hij spoor­de Tim op en be­zocht hem. Hij spoor­de Taw­fīq aan Tim te be­zoe­ken. Ruud ont­moet­ten we al in de woes­tijn, af­ge­lo­pen zon­dag, sa­men met een vriend.
Tussen 17.00 uur en 19.45 uur doen we drie po­gin­gen. Zijn huis­ba­zin moet ons twee keer te­leur­stel­len. De der­de keer is het raak. Tim is thuis en no­digt ons voor een gāt chew, maar we moe­ten af­slaan. Bui­ten wacht een taxi met naast de chauf­feur nog drie pas­sa­giers waar­van er twee naar de lucht­ha­ven moe­ten. Taw­fīq ove­ri­gens ook, naast Ruud Ver­kerk en zijn vriend. Een En­gels­man met een Oos­ten­rijk­se naam K. moet de stad in.
Tim woont in een wijk van de ou­de stad van Ṣa­naᶜā’.
Na de British Coun­cil gaan we naar de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de waar de Am­bas­sa­deur zo­maar meer dan een uur voor ons vrij­maakt.
Hij heeft al-Maw­soe­ᶜat al-Ya­ma­niy­ya [de Je­me­ni­tische en­cy­clo­pe­die] en zegt dat hij haar niet le­zen kan. Ik vraag hem of hij er­van af wil en ik mag de twee dik­ke pil­len mee­ne­men. (Zo dik nou ook weer niet.)
Taw­fīq heeft last van twee pijn­lij­ke knie­ën sinds die vrij­dag­se klim­par­tij (Yool) in Ta­rīm op 19 december jl.
Lunchen in het Taj She­ba Ho­tel.
Ik ga met Taw­fīq naar de lucht­ha­ven. Daar­na in het ho­tel. [Taw­fīq gaat naar Ne­der­land.]
Ik maak tussen 23.55 en 00.45 uur ge­luids­op­na­men van de jaar­wis­se­ling in Je­men. Het is stil op straat, dat wil zeg­gen: het nor­ma­le la­waai, geen Nieuw­jaars­druk­te*(3).

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Tim Mackintosh-Smith. Hij is de auteur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Yemen: travels … etc.

Te­rug.

*(2)
Ruud Verkerk. Ruud is kunst­schil­der. Dit is zijn web­site.

Te­rug.

*(3)
Nieuwjaar. Na­tuur­lijk vie­ren de Je­me­ni­ten niet de ‘chris­te­lij­ke’ jaar­wis­se­ling, maar ge­woon­lijk de is­la­mi­tische. Die valt op 1 moe­har­ram van de is­la­mi­tische ka­len­der. In 1996, toen ik ook in Je­men (Ta­rīm) was, viel die dag op 18 mei. Nieuw­jaar heet in het Ara­bisch Yaum ra’s al-sa­na. (De dag van ‘de kop’ van het jaar, waar­bij de kop na­tuur­lijk sy­no­niem is aan het be­gin.)
Wi­ki­pe­dia: Is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.