2 januari 1998

Wadi Adm

Een im­pres­sie van Wā­dī ᶜAdm, die ik op 12 de­cem­ber jl. met een aan­tal an­de­ren be­zocht. Ik nam de­ze dia van­af het mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar, in zui­de­lij­ke rich­ting. Op de­ze plek is de wā­dī (wā­dī be­te­kent ‘ri­vier’ / ‘ri­vier­bed­ding’) zeer vrucht­baar. Er is dan ook veel wa­ter, zo­als dui­de­lijk uit de fo­to blijkt.
De bo­men, die de wa­ter­stroom ‘vol­gen‘, zijn da­del­pal­men. Van de op­brengst van de ver­koop van da­dels leeft een deel van de plaat­se­lij­ke be­vol­king. Die plaat­se­lij­ke be­vol­king woont in het dorp dat niet meer op de fo­to zicht­baar is, maar links voor­bij de rand van de fo­to ligt.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9470) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Mijn col­le­ga Taw­fīq vloog eer­gis­te­ren weer naar huis. Ik blijf nog en­ke­le da­gen in Je­men en maak ge­luids­op­na­mes op straat en op de markt (in de soek). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Vrijdag, 2 januari 1998.
Sana’a: 45/3.
Op tijd wak­ker, maar te uit­ge­put om ge­luids­op­na­mes te ma­ken van het gods­diens­tig ont­wa­ken*(1) van Ṣanaᶜā’.
Op 8.00 uur. Op het ter­ras zit de fa­mi­lie Bo­rel­li! Ca­te­ri­na, Ma­ya en Ser­gio*(2). Zij kwamen gis­te­ren­avond in Ṣa­naᶜā’ aan, om cir­ca 18.00 uur. Ik zag hen niet.
(Caterina klop­te om cir­ca 18.00 aan mijn deur, maar toen maak­te ik net ge­luids­op­na­mes. Ik heb de klop wel ge­hoord en rea­geer­de ook, maar ik hoor­de toen niets meer en deed daar­om niet meer open.)
’s Ochtends in Tim’s boek le­zen. [Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land van Tim Mackin­tosh-Smith*(3).]
Ver­de­re nog mijn dag­boek bij­wer­ken.
Foto’s / dia’s van de om­ge­ving van het ho­tel.
Lunch in het ho­tel.
Met een richt­mi­cro­foon van Ca­te­ri­na maak ik be­te­re op­na­mes van de mos­kee­ën, maar het ach­ter­grond­ge­luid (het ka­non­schot*(4)) is niet meer hoor­baar.
Ik wil meer en an­der­soor­tig ge­luid heb­ben en ga dus met de ver­bor­gen (in mijn vest) cas­set­te­re­cor­der op stap in de soek (= markt). Vijf­tig mi­nu­ten live in de soek, van 19.32 tot 20.22, van­af het ho­tel tot en met soek Zoe­mār en te­rug. Ex­tra lang op het bin­nen­plein van Bāb al-Ye­men (de Poort van Je­men) rond­han­gen.
Hotel: de band af­luis­te­ren. Het is fas­ci­ne­rend ge­luid*(5).
[Modern ge­luid, op mijn Walk­man:] Ve­gas (The Crys­tal Me­thod) en Un­der­world Dan­ce­mu­ziek luis­te­ren.
Weer: Half be­wolkt.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Gods­dienstig ont­waken van Ṣanaᶜā’.
YouTube: de ge­beds­op­roep (al-aḏān) in Ṣanaᶜā’ voor het och­tend­ge­bed: ṣa­lāt al-faǧr, van­af al­le ac­tie­ve mos­kee­ën die de ou­de stad rijk is.

Te­rug.

*(2)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.

*(3)
Tim Mackin­tosh-Smith. Hij is de au­teur van Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land.
WorldCat: Yemen: travels … etc.

Te­rug.

*(4)
Ka­non­schot. Het is van­daag 4 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān.

Te­rug.

*(5)
Geluids­op­names. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.