27 november 1997

Computertafel

Dit is mijn werk­plek op het ter­ras dat bij mijn ka­mer in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel hoort en zich dus ach­ter de la­kens be­vindt die op de dia van gis­te­ren te zien zijn. De doe­ken die­nen om over­dag mijn werk­plek te­gen de ko­pe­ren ploert te be­scher­men.
Deze dia is in de avond ge­no­men, want de lamp brandt. Op de ta­fel staat mijn To­shi­ba-lap­top en links er­naast de tem­pe­ra­tuur­meter die tot op een tien­de graad nauw­keu­rig meet. Hier werk ik vaak tot in de klei­ne uurt­jes aan de ver­be­te­ring van de Ac­cess-da­ta­ba­se voor de Aḥ­gāf-bi­blio­theek.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9434) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. De ko­men­de we­ken lo­geer ik daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en zal er wer­ken in de al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – De bi­blio­theek is tot maan­dag ge­slo­ten. Het is van­daag 27 Raǧab, een is­la­mi­tische feest­dag. – In Lei­den, mijn woon­plaats, ga ik op vrij­dag­avond al­tijd dan­sen in het Leids Vrije­tijds­cen­trum (LVC). Daar zag ik een paar keer een mooie jon­ge vrouw, wier naam ik niet weet en daar­om ‘Enne­fea’ heb ge­noemd. Ik droom de­ze nacht in­di­rect van haar. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Donderdag, 27 november 1997.
Tariem: 9/39.
Het is 27 Raǧab: het feest van al-Isrā’ wa-l-Miᶜrāǧ* ge­noemd: de Nacht­reis van de pro­feet Muḥ­am­mad. Ieder­een in de bi­blio­theek heeft vrij en het ge­bouw is ge­slo­ten.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Mijn nacht­reis

Ik droomde dat ik voor de PTT-Te­le­com (mijn voor­ma­li­ge werk­ge­ver van me­dio 1966 tot en met 1989) een sto­ring moest op­los­sen in een ge­bouw met een alarm­in­stal­la­tie. Ik wist niet hoe ik het alarm moest om­zei­len, maar [col­le­ga] BG. had een plat­te­grond waar op stond hoe je moest lo­pen. (BG. vond ik al­tijd in­tri­ge­rend en bij­zon­der aar­dig, maar niet mooi.) BG. ging naast me op de vloer zit­ten om me de rou­te te wij­zen. Toen vlij­de hij zich tegen mij aan. Hij was [in de­ze droom] niet ou­der dan twin­tig jaar. Ik pak­te zijn hoofd vast en zoen­de hem. Hij zucht­te van ge­not. Ik vroeg hem, ter­wijl mijn hoofd op zijn ont­blo­te borst lag, wat hij met zo’n ou­de ke­rel als ik moest. Hij zei dat hij van mijn ma­nier van doen hield. (Al­les wat hij zei en deed, was dat wat An­na bij mij in het ver­le­den in wer­ke­lijk­heid zei en deed.) Ik knuf­fel­de hem om hem een ple­zier te doen. Hij was ver­schrik­ke­lijk sexy, maar het deed me niet veel. Ik over­woog hem te ver­tel­len dat er ook nog ie­mand an­ders is, na­me­lijk Enne­fea, op wie ik ver­liefd ben, maar zag daar om ver­schil­len­de re­de­nen van af. Een en ander zou de zaak ern­stig com­pli­ce­ren. Meer ge­re­de­neerd van­uit de ver­wach­ting van de­ze jon­ge­man dan dat ik er zelf be­hoef­te aan had, maak­te ik zijn broek open. Zelf trok hij snel zijn slip­je om­laag. Ik wil­de niet ver­der gaan. Voor­dat de jon­ge­man te­leur­ge­steld kon ra­ken over mijn af­wij­zen­de re­actie, werd ik ge­luk­kig wak­ker. Nu ligt hij daar in dro­men­land half naakt op mijn tong te wach­ten, die nooit zal ko­men. Het was net 06.00 uur.
Daarna sliep ik nog tot 8.00 uur en nam een ho­tel­ont­bijt.
De temperaturen, af­ge­lo­pen nacht bui­ten (mi­ni­mum) 29,4°C, bin­nen: 22,6°C.)

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Geld

Er is weer eens geen elek­tri­ci­teit. Ik wil de ben­zi­ne van de ge­ne­ra­tor be­ta­len, maar nie­mand be­grijpt me.
De generator zal om 12.00 uur ge­re­pa­reerd wor­den en, zo­waar, om 13.00 uur is er elek­tri­ci­teit. Hij zal, zo is mij be­loofd, niet meer on­der­bro­ken wor­den.
Van Ḥu­sayn al-K., de ma­na­ger, neem ik de ser­vo-ge­stuur­de vol­le­dig au­to­ma­tische span­nings­re­gu­la­tor over. Dit ap­paraat stond nog in de ver­pak­king. Hij zal een nieuwe ko­pen en mij de re­ke­ning over­han­di­gen, die ik dan zal be­ta­len: cir­ca 80 US$.
Na 13.00 uur maak ik op de com­pu­ter de ad­mi­ni­stra­tie van het pro­ject en mij­zelf.
Persoonlijk gaf ik in de eer­ste week al cir­ca 500 US$ uit. Ik heb maar 1.745 dol­lars mee­ge­no­men voor mij­zelf, dus ik moet voor­zich­tig zijn. Het groot­ste deel ver­dween bij Taj She­ba in Ṣanaᶜā’ en de aan­schaf van een ex­tra kof­fer. Over­nach­ting 185 US$ (per on­ge­luk gaf ik 5 US$ te veel, zo bleek ach­ter­af.) Di­ners f. 200,00 (100 US$) en het kof­fer: 6.500 YER (f. 97,50, cir­ca 50 US$.) Al-Gas­mi-ho­tel: 50 US$.
Namiddag: ver­be­te­rin­gen aan­bren­gen in de da­ta­base van de bi­blio­theek.
Avondeten met vis (erg droog) in het re­stau­rant.
Doorwerken tot cir­ca 23.00 uur.
Bed circa 00.30 uur.
De temperatuur is dan nog zo’n 25°C. Rond 12.00 uur was het 40°C in de zon. (En ook in de scha­duw.) Rond 16.00 uur: 35°C.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Niets doen

Om zes uur stop­te de ener­gie­voor­zie­ning en ik dacht dat de el­len­de van een jaar ge­le­den weer be­gon. Toen was er al­leen tus­sen half twee en half vier ’s nachts elek­tri­ci­teit. Ik wist me­teen weer wat ik ver­ge­ten had aan te schaf­fen in Ne­der­land: een zon­ne­stroom­voor­zie­ning voor mijn com­pu­ter. Nu was ik ge­dwon­gen tot niets doen tot na 13 uur.
Natuurlijk kan ik het stad­je in­gaan, maar bij 40°C is dat geen pret­je. Er is bijna geen scha­duw, of die is in be­slag ge­no­men door groe­pen man­nen, met wie ik niets te be­pra­ten heb, want het is van­daag een re­li­gi­euze feest­dag.
Van dit stad­je heb ik het mees­te al ge­zien. Wat ik nog niet ge­zien heb, daar ben ik ook niet wel­kom. Ver­le­den jaar werd ik uit de bin­nen­stad met een re­gen van ste­nen ver­dre­ven door kin­de­ren, meis­jes en jon­gens. De vol­was­se­nen za­ten er­bij en ke­ken er­naar, maar on­der­na­men niets. Het ge­beur­de dus ken­ne­lijk met hun toe­stem­ming.
De omgeving wil ik nog wel be­rei­zen, maar zal dat doen als [col­le­ga] Taw­fīq hier is, sa­men met hem en in een au­to.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Werken

Zodra de elek­tri­ci­teit er weer is (rond 13 uur) ga ik aan het werk. Zwem­men is niet mo­ge­lijk om­dat het bad wordt schoon­ge­maakt. Gis­te­ren vond ik dat al no­dig. Er wordt geen rei­ni­gings­mid­del ge­bruikt om­dat het wa­ter de da­del­plan­ta­ges be­vloeit.
Ik maak een over­zicht van de fi­nan­ciën. Het blijkt dat ik pri­vé veel meer geld ge­bruikt heb dan mag op grond van het mee­ge­no­men be­drag voor de he­le tijd. Ik zal het dus een beet­je rus­ti­ger aan moeten doen. Ik nam on­ge­veer drie­ën­half dui­zend gul­den mee.
Ik pas de database aan aan de mo­ge­lijk­he­den die Mi­cro­soft Ac­cess biedt en die het ge­brui­kers­ge­mak ten goe­de ko­men.
Eerst was ik van plan te ko­ken, maar om­dat ik van­och­tend al de he­le tijd ver­loor met niets doen, be­sluit ik om toch maar weer in het res­tau­rant te eten.
Kou­de, har­de pa­tat­ten, de­zelf­de groen­te­prut als al­tijd en een gro­te homp dro­ge vis. Sa­la­de als gis­te­ren en eer­gis­te­ren, maar nu ook nog gro­te stuk­ken kom­kom­mer er­bij. Als toet­je een si­naas­ap­pel. Eer­gis­te­ren kreeg ik een ba­naan en een si­naas­ap­pel, gis­te­ren niks.
Er zit een groep Fransen in het ho­tel. Gis­te­ren wa­ren hier Oos­ten­rij­kers, die ook in al-Gas­mi-hotel za­ten in Ṣanaᶜā’.
Temperaturen: nu 23°C buiten. Over­dag was het 41°C rond 12.00 uur. La­ter in de mid­dag werd het 35°C. Nu is het aan­ge­naam en dood­stil, op kre­kels, kik­kers en een af en toe bal­ken­de ezel na.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
al-Isrā’ wa-l-Miᶜrāǧ. Raǧab is de ze­ven­de maand van de is­la­mi­tische maan­ka­len­der. Op 27 Raǧab wordt al-Isrā’ wa’l-Miᶜrāǧ ge­vierd. In de nacht van de­ze dag vond de Nacht­reis van de pro­feet Mu­ḥam­mad naar de ze­ven he­me­len plaats.
Wi­ki­pe­dia: Nach­treis.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.