28 november 1997

Hotel

Het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in Tarīm op de ach­ter­grond en het zwem­bad op de voor­grond.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9435) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. De ko­men­de we­ken lo­geer ik daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en zal er wer­ken in de al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten. – De bi­blio­theek is tot maan­dag ge­slo­ten. Het was gisteren 27 Raǧab. Dat is een is­la­mi­tische feest­dag. – Van­daag is het vrij­dag, wat de we­ke­lijk­se rust­dag is in een groot deel van de is­la­mi­tische we­reld. Hier zijn de over­heids­in­stel­lin­gen, dus ook de bi­blio­theek, ge­slo­ten. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Vrijdag, 28 november 1997.
Tariem: 10/38.
Buitentemperatuur, van­nacht circa 19°C.
Op 8.00 uur.
Ontbijt in het hotel.
Dagboek bijwerken. (In dit katern.)
Nu circa 32°C en 41% lucht­voch­tig­heid.
De mooiste jongen van het ho­tel werkt in het res­tau­rant, maar hij rookt. (En draagt een trouw­ring.) Ḥāmid van de ca­fe­ta­ria is ook mooi, maar erg ma­ger.
Ik werk de hele dag aan de be­vei­li­ging van de da­ta­ba­se om me die ei­gen te ma­ken.
Circa één uur blijf ik in het zwem­bad.
Een groep wel­ge­stel­de mid­den­klas­sers, Frans spre­kend, voelt aan het water. De juis­te tem­pe­ra­tuur, maar niet schoon.
Het wa­ter, dat diep uit de grond komt, zit er nog maar net een paar uur in. Na­tuur­lijk ligt er wat stof op het op­per­vlak, maar stof is in­he­rent aan Ta­rīm. Zon­der stof zou er geen Ta­rīm* zijn.
De oudjes gaan dus niet uit de kle­ren om­dat één on­der hen oor­deel­de dat het wa­ter sme­rig is. Af en toe ko­men ze wel kij­ken. Zij zou­den er graag in sprin­gen, maar vre­zen de meest ern­sti­ge ziek­tes. Mis­schien komen ze wel kij­ken om te zien of ik nog niet op­ge­lost ben.
Verder aan de da­ta­ba­se wer­ken.
Ik eet een brood­maal­tijd op mijn ka­mer. (Brood uit de keu­ken van het ho­tel.)
Na 21.00 uur begin ik aan de brief voor al­le re­la­ties.
Bed circa 00.30 uur.
Van 12.00 tot 13.00 uur: 40°C, voch­tig­heid 22%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computerverslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Geen enkele Frans­man dook in het wa­ter. Wel kwa­men ze af en toe ja­loers naar mij kij­ken en zij zou­den zeer te­vre­den zijn ge­weest als ik al dood was en half ver­gaan of he­le­maal op­ge­lost zou zijn ge­weest. Dan had­den ze toch ge­lijk ge­had.
Verleden jaar zwom ik hier drie maan­den bij­na da­ge­lijks en het eni­ge wat ik er­aan over­hield wa­ren pret­ti­ge her­in­ne­rin­gen. Dit is het pa­ra­dijs. Waar ter we­reld kun je eind no­vem­ber zwem­men on­der de da­del­pal­men, met over­al waar je kij­ken kunt bloe­men, zo­als ro­zen, bou­gain­vil­les en on­be­ken­de pracht?

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
Stof in Tarīm. Tarīm be­staat he­le­maal uit stof. Al­le hui­zen daar zijn van leem ge­bouwd (mud brick), dat in essentie ‘stof’ is. Het stof waait van de Yool (dat is de bo­ven­kant van de ta­fel­ber­gen, waar­uit vrij­wel de he­le Ḥa­ḍra­maut be­staat), voort­du­rend naar be­ne­den. Als je in de avond door Ta­rīm loopt zie je in het licht van de au­to- en brom­fiets­kop­lam­pen het stof over­al dwar­re­len, als mot­sneeuw. Er ko­men daar ech­ter geen amb­te­na­ren van het mi­li­eu­mi­ni­ste­rie om het fijn­stof te me­ten. De me­ters zou­den me­teen ka­pot gaan.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.