17 december 1997

Wachttoren

De­ze fo­to (dia) is ge­maakt na­bij het Mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar, waar we op 12 de­cem­ber jl. wa­ren. In de ro­de cir­kel is de wacht­to­ren te zien van­waar­uit ge­scho­ten werd. He­le­maal op de voor­grond, langs de on­der­rand van de dia is het wa­ter van de rivier Wādī ᶜAdm te zien. Vrij­wel al­le ge­was­sen, die op de voor­grond en op de ver­re ach­ter­grond, die groen zijn of een beet­je bruin, zijn da­del­pal­men.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9454) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Woensdag, 17 december 1997.
Tariem: 29/19.
Op 4.45 uur.
Dagboek bijwerken.
Rond 5.30 uur: 12,6°C!
Rond 8.30 in de bibliotheek. Ḥusayn al-Ḥ. heeft een boek­blok ge­bon­den. Ik laat het gaas aan­bren­gen. Het zoe­ken van het stijf­sel en het men­gen met wa­ter van de bij­na uit­ge­droog­de sub­stan­tie neemt eni­ge tijd in be­slag. Er zit­ten veel har­de stuk­jes in het stijf­sel die ḥoergoeṣ [ev.] / ḥarāgieṣ [mv.]*(1) he­ten, (een Ta­rī­mī woord, dat zelfs Abd al-Raḥ­mān niet kent) die fijn ge­maakt moe­ten wor­den.
Met Abd al-Gādir over het maken van nog meer le­ge boek­blok­ken ont­staat eni­ge wrij­ving. (Niet met ons, maar tus­sen hem en Abd al-Raḥ­mān.) Hij wil aan ma­nus­crip­ten wer­ken.
Als hij daar­na een proe­ve van zijn werk laat zien kan ik niet an­ders con­sta­te­ren dat hij het nog be­ter kan dan ik, een half le­de­ren band met op de rug rib­ben. De enige op­mer­king die ik kan ma­ken is dat hij slechts een half schut­blad ge­bruikt, dat de kneep niet groot ge­noeg is om­dat hij het boek­blok op­schuur­de, om het op te scho­nen. Dat kan voor hand­schrif­ten [ma­nus­crip­ten] ‘do­de­lijk’ zijn om­dat mar­gi­na­lia*(2) kun­nen ver­dwij­nen of be­scha­digd ra­ken. Ver­der is zijn werk per­fect. Na mijn prij­zen is na an­der­half jaar toch een beet­je ijs [tus­sen ons bei­den] ge­bro­ken.
Nico beweerde ver­le­den jaar dat die vre­se­lijk slecht ge­bon­den boe­ken het werk van Abd al-Gādir was. Dat heb ik blin­de­lings aan­ge­no­men, zon­der dat te con­tro­le­ren*(3). Abd al-Gādir is een ver­trou­we­ling van de fun­da­men­ta­lis­tische sjeik AB. [De vo­ri­ge di­rec­teur / cu­ra­tor van de bi­blio­theek.]
Caterina Borelli*(4) komt haar So­ny DCR V1000 di­gi­ta­le film­ca­me­ra de­mon­stre­ren voor het ge­bruik van het scan­nen van ma­nus­crip­ten.
Een lichte te­leur­stel­ling dat Pa­me­la Je­ro­me*(5) er niet bij is (zij is al naar huis) pro­beer ik snel te on­der­druk­ken door op een an­der on­der­werp over te stap­pen.
Caterina blijkt bij­zon­der aar­dig en aan­ge­naam.
Met haar, haar chauf­feur, Abd al-Raḥ­mān, Ḥusayn al-Ḥ, eten Taw­fīq en ik op kos­ten van het pro­ject in het Gaṣr al-Goeb­ba.
Van circa 15.30 tot 19.30 uur blij­ven we nog in de Bi­blio­theek, on­der an­de­re een meer dan twee uur du­ren­de ver­ga­de­ring met Abd al-Raḥ­mān waar Ḥusayn al-Ḥ. en Abd al-Gādir ook lan­ge tijd bij aan­we­zig zijn.
Hotel: ‘ontbijt’ als avond­maal.
Uitwerken be­spre­king.
Bed 23.00 uur.

Sālim T., de avond-re­cep­tio­nist van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel, is nu 32 jaar en zijn vrouw 19 jaar. Hij trouw­de haar in 1992. (Toen was ze dus 14 jaar.) Hij koos haar toen ze 12 jaar was en bij hem in de klas En­gels leer­de. Zij is een bint al-ᶜamm: een nicht van va­ders­zijde. [Zie ook 24 no­vem­ber jl. waar Sālim ver­klaart dat hij van zijn vrouw houdt.]
Hij woont in Dam­moen, waar vol­gens hem vijf­tig pro­cent van de be­vol­king Swa­hi­li*(6) spreekt.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Ḥoergoeṣ. Men kan daar in Tarīm wel be­we­ren dat dit een spe­ci­fiek woord uit dat stad­je is en het kan zijn dat ook Abd al-Raḥ­mān het niet kent, maar het staat wel in de Lisān al-ᶜArab (De tong (=taal) van de Ara­bieren) van Ibn Man­ẓoer (1233-1312 AD) on­der de wor­tel: ḥ-r-q-ṣ: al-ḥoer­qoeṣ, met de me­de­de­ling dat het om een dingetje (hunay-un :ﻫﻨﻲﱞ) gaat, zo­als steen­tjes.

Te­rug.

*(2)
Marginalia. Mar­gi­na­lia zijn aan­te­ke­nin­gen in de kant­lijn of op de vrije wit­te plek­ken van een boek­blad­zij­de, die die­nen als com­men­taar of aan­vul­ling van de ge­schre­ven of ge­druk­te tekst. De aan­te­ke­nin­gen zijn af­kom­stig van le­zers van die boe­ken en niet van de au­teur van het werk. De term mar­gi­na­lia slaat op de mar­ge van de blad­zij­de, de kant­lijn dus, dat wat zich in de kant­lijn be­vindt.
Wi­ki­pe­dia: mar­gi­na­lia

Te­rug.

*(3)
Boekbinden: ik. Toen ik in 1996 in Tarīm was, kon ik nog niet boek­bin­den en kon dus ook niet oor­de­len over de kwa­li­teit het werk van de boek­bin­der(s) van de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek. In het na­jaar van 1996 heb ik spe­ciaal een cur­sus ge­volgd om het boek­bin­den te le­ren: recht toe, recht aan. Boe­ken met een rech­te rug. Tot het bin­den van boe­ken in die kun­sti­ge vorm als Abd al-Gādir het doet, ben ik he­le­maal niet in staat.

Te­rug.

*(4)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(5)
Pa­me­la Je­ro­me. Patricia Je­ro­me is als ar­chi­tect ge­spe­cia­li­seerd is in leem­bouw, over­al ter wer­eld. Zie haar C.V. hier: Pa­me­la Je­ro­me. Ik vind haar een mooie, aan­trek­ke­lijke vrouw, maar ze heeft Tarīm dus al ver­la­ten.

Te­rug.

*(6)
Swahili. Swahili / Ki­swa­hi­li is een oost-Afri­kaan­se taal. Wi­ki­pe­dia: Swa­hi­li.
Waarom wordt er zo­veel Swa­hi­li ge­spro­ken in de Ḥa­ḍra­maut?
Verleden jaar op 6 juni 1996 (na­bij het ein­de van die blad­zij­de) no­teer­de ik de vol­gen­de tekst.
On­der­weg ver­tel­de Abd al-Raḥ­mān over de op­komst van de Is­lah-par­tij, die steeds mach­ti­ger wordt in dit eco­no­misch steeds ver­der ach­ter­uit­gaan­de Je­men. De ba­sis van de ver­be­te­ring van de eco­no­mie van het land ligt in be­ter on­der­wijs, ter­wijl de Is­lah-par­tij, die nu ook het on­der­wijs ver­zorgt, af­ziet van het on­der­wij­zen in de wes­ter­se we­ten­schap­pen en ken­nis en zelfs af­ziet in het on­der­wij­zen van wis­kun­de. Be­lang­rijk voor hen is de gods­dienst­we­ten­schap.
Voor Jemenitische ar­bei­ders is er niet veel kans en hoop op ver­be­te­ring van de ar­beids­om­stan­dig­he­den. Ze zijn slecht on­der­we­zen en niet al­le­maal be­reidt even hard te wer­ken. Wes­ter­se olie­maat­schap­pij­en ne­men geen Je­me­nie­ten in dienst, maar Oost-Afri­ka­nen, om­dat die En­gels zou­den spre­ken en, na­tuur­lijk, eer­der be­reid zijn een or­der op te vol­gen, dan de so­cia­lis­tisch on­der­we­zen Zuid-Je­me­nie­ten.
[Vroe­ger werd een leer­ling dus so­cia­lis­tisch-com­mu­nis­tisch on­der­we­zen en nu gods­diens­tig-is­la­mi­tisch, bei­de ideo­lo­gie­ën waar je niet veel aan hebt in een mo­der­ne eco­no­mie, als je voor­uit wilt ko­men.]
Zie hier een van de oor­za­ken waar­om er zo­veel Swa­hi­li-spre­ken­de mensen in Dam­moen zijn. Be­hal­ve Swa­hi­li spre­ken die natuur­lijk ook En­gels.
Voor de islah-patij: zie hier.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Dammoen:
GM., Wi. (Arabisch.)
:ﺩﻣﻮﻥ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.