5 december 1997

Moske

Een mos­kee in Tarīm, één van de 365 die het stad­je rijk is. De­ze is, even­als zo­veel ge­bou­wen in Tarīm, ge­heel van leem (mud brick) ge­bouwd. In de bo­gen van het por­taal is te zien hoe dik de mu­ren moe­ten zijn om de con­struc­tie zon­der in­stor­tings­ge­vaar te dra­gen. De wit­te kalk, die over de leem is aan­ge­bracht heet nū­rah en kan, mits bin­nen ge­bruikt, wel vijf­tig jaar mee­gaan. Bui­ten dient de­ze voor­al om de le­men ti­chels te­gen het (spo­ra­disch voor­ko­men­de) re­gen­wa­ter te be­scher­men.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9442) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Maktabat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten), maar van­daag is het vrij­dag, de is­la­mi­tische rust­dag. – Mijn ver­slag, op mijn lap­top ge­schre­ven, be­vat meer (ach­ter­grond)­in­for­ma­tie dan mijn dag­boek­ver­slag. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Vrijdag, 5 december 1997.
Tariem: 17/31.
Van­nacht was het 16,4°C en 68%. [Lucht­voch­tig­heid.]
Op circa 8.00 uur.
Ontbijt in het ho­tel.
Brief naar Neder­land bij­scha­ven.
Ik hoor verschil­lende vo­gels flui­ten.
Circa tweeënhalf uur aan de da­ta­ba­se wer­ken.
Ik blijf bijna twee uur in het heer­lijk war­me zwem­bad, on­der an­de­re met En­gels­ta­lige toe­ris­tes ver­tel­len, waar­van er een (een Aus­tra­lische) in Sa­oedi-Ara­bië werkt.
Weer scha­ven aan de brief naar Ne­der­land, ge­pland voor rond 14-12-97.
Tempera­tuur, mi­ni­maal: 16,4°C., ma­xi­maal vocht: 65%.
Tempera­tuur, ma­xi­maal: 39,4°C., mi­ni­maal vocht: LO% (??).

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.


Computer­verslag

De eerste drie we­ken van dit ver­blijf in Je­men hield ik op mijn lap­top­com­pu­ter ook een ver­slag bij, waar­in soms din­gen staan die niet in mijn dag­boek voor­komen.
Hier volgt een uit­trek­sel daar­van.

Hāšim, de och­tend­re­cep­tio­nist (Sā­lim T. is de avond­re­cep­tio­nist) ver­telt me on­ge­vraagd, maar daar­om niet min­der ge­wenst, dat hij vijf jaar in Irak Land­bouw­eco­no­mie stu­deer­de in de stad Mo­sul [Mawṣoel].
Hij is zeer te spre­ken over het land, want on­danks de ver­schrik­ke­lij­ke dic­ta­tuur heerst er toch een sys­teem. Als je je daar be­klaagt over wan­ge­drag van een an­der wordt er wat aan ge­daan. Hier in Je­men is geen sys­teem. Het is een land zon­der wet­ten, of wet­ten die niet toe­ge­past [ge­hand­haafd] wor­den.
Daar staat te­gen­over dat je hier wel vrij­heid van me­nings­ui­ting hebt. An­ders dan in de rest van de Ara­bische we­reld. Hij zegt dat het in Jor­da­nië ver­boden is over de ko­ning te spre­ken even­als in Sy­rië waar het ver­bo­den is de naam van Ha­fez al-As­sad*(1) te noe­men. Als je dat in Irak doet gaat je kop er­af. In Je­men spreekt men ge­woon over de pre­si­dent.
Hāšhim ver­telt dat voor de Golf­oor­log*(2) de di­nar drie dol­lar waard was. Nu is de 3.000 dinar één dol­lar waard. Hāšhim kreeg 100 dol­lar per maand van de Je­me­ni­tische am­bas­sa­de per maand. Dat was dan 300.000 di­nar. Daar was hij een rijk man. Hier in Je­men is er geen werk in zijn dis­ci­pli­ne en moet hij in zijn le­vens­on­der­houd voor­zien als ho­tel­re­cep­tio­nist.
Hij noemt zich mijn vriend en daar ga ik wel mee ak­koord. Ik vrees ech­ter dat hij mij, een­maal te­rug in Ne­der­land, zal be­sto­ken met brie­ven om hem te hel­pen een toe­gang tot Ne­der­land te ver­schaf­fen, want hij zal ze­ker we­ten van on­ze ster­ke land­bouw­po­si­tie. Maar mis­schien valt het wel mee.
Minimum tem­pe­ra­tuur af­ge­lo­pen nacht: 16,4°C, ma­xi­mum tem­pe­ra­tuur over­dag: 39,4°C. Ma­xi­mum voch­tig­heid ’s nachts: 68%, mi­ni­mum: L0% (wat be­te­kent: L?)

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Ḥāfiẓ al-‘Asad. Wi­ki­pe­dia: (Ḥāfiẓ al-‘Asad). De president van Syrië.

Te­rug.

*(2)
De Golfoorlog. Wi­ki­pe­dia: Golfoorlog. 1990 – 1991.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Mawṣoel:
GM., Wi., F.
:ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.