Pakistan, 30 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7853) Ik ben on­der­weg in Pa­ki­stan. Ik reis met Da­vid, een En­gel­se on­der­wij­zer, over de Ka­ra­ko­ram High­way naar het zui­den. We zijn in Kash­mir. Van­daag gaan we met een jeep van Sust naar Pa­su / Pas­su.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.


 
 

Vrijdag, 30 juli 1993.
Dag 20. Sust – Pasu / Passu.
Droom: ik droomde dat ik al thuis was. Het was vrij­dag en ik zat aan de ta­fel met MN. (M) en VD. (V) (Of ie­mand an­ders.) Ik had twee boe­ken op ta­fel lig­gen en een Pent­house. Plot­se­ling her­in­ner­de ik me dat ik XX. (V) ver­ge­ten was te bel­len. Ik stond op en ging naar bui­ten, een (mijn?) au­to. Ik re­a­li­seer­de me dat het niet goed was (voor mijn ima­go?) dat ik de Pent­house op die ta­fel liet lig­gen, dat het be­ter was die mee te ne­men. Ik ging te­rug naar bin­nen om hem op te ha­len. Toen werd ik wak­ker en bleek ik nog steeds in Pa­ki­stan te zijn.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Havermout

We stonden rond 4.00 uur op om de bus naar Pa­su te ne­men, die om 5.00 uur moet ko­men.
Net als Da­vid een eind is gaan wan­de­len komt de bus langs. Het is dan 6.30 uur. Ik hou hem aan en zeg dat ik mee wil naar Pa­su, maar ik mag al­leen maar mee als ik naar Gil­git ga. (Wat idi­oot, want Pa­su ligt op de weg naar Gil­git.) Mis­schien in­sis­teer ik niet ge­noeg, maar David is niet in de buurt. Als ik zijn lood­zwa­re ba­ga­ge in­laad, zal hij dan op tijd te­rug zijn? Waar is hij?
We eten in het Moun­tain Re­fu­ge ho­tel een ont­bijt: al­weer ha­ver­mout.
Ik lees in al­le wacht­tij­den in Wuthe­ring Heights van Emi­ly Bron­të*(1), met de slaap­zak om­ge­sla­gen, want het is koud.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Jeep

Om circa 8.15 horen we dat er een bus naar Pa­su gaat, rond 11.00 uur. Ik lees tot circa 10.15 uur, maar die bus gaat ook niet. Wel spe­cial ar­ran­ge­ment voor 300 of 400 Roe­pie.
Ik loop naar Sust Dou­a­ne en pro­beer daar ver­voer te re­ge­len. Al­leen maar het du­re ta­rief wil luk­ken. Een chauf­feur wil voor het du­re ta­rief rij­den, maar weet niet hoe hoog dat is. Hij gaat vra­gen. On­der­tus­sen heeft David al een jeep ge­re­geld, voor 40 Roe­pie per per­soon, waar ook al ie­mand an­ders in zit. We rij­den die veer­tig ki­lo­me­ter naar Pa­su in cir­ca an­der­half uur. De zon brandt op mijn ar­men.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Pasu / Passu

We nemen in de Pasu Inn een twee­per­soons­ka­mer met dou­che, toi­let en was­bak voor 225 Roe­pie.
Buiten onder een boom zit­ten. Een Frans­man (Bru­no) kijkt heel veel naar me, met zijn licht blau­we ogen, maar zijn friend blijkt toch een jon­ge vrouw te zijn. (Die al doc­tor is in de plas­ma­fy­si­ca.)

MenuBe­ginIndex en het einde.


Jamaat Khana

Ik wandel wat door het dorp. De ‘mos­kee’ Ja­ma’­at Kha­na*(2) wekt mijn in­te­res­se. Spe­ciaal een steen / te­gel in een van de pi­la­ren van de toe­gangs­poort.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Soep

We eten het di­ner: soep, hoofd­maal­tijd en thee. (We mis­sen, nu al twee da­gen, de pud­ding (cus­tard) van het Moun­tain Re­fu­ge ho­tel in Sust.)
Bed circa 21.30 uur.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Noten

*(1)
Emily Brontë (1818-1848) was een Engelse schrijf­ster die leef­de in de eer­ste helft van de ne­gen­tien­de eeuw. Zij schreef de we­reld­be­roemd ge­wor­den ro­man Wu­the­ring Heights, in het Ne­der­lands ver­taald als ‘Woes­te Hoog­ten’.
Wikipedia: Emily Bron­të.

Te­rug.

*(2)
Jamaat Khana in Pasu / Pas­su: (Pas­su Vil­la­ge Ja­mat­kha­na, Gil­git, FA­NA, Pa­ki­stan.)
De Ja­ma’at Kha­na (Kha­na: uit­spraak: cha­na, de ‘ch’ als in het Ne­der­land­se woord ‘cha­os’.) is het ge­beds­huis van de Ni­za­ri Is­ma­’i­li’s, een sek­te bin­nen de Shi’­i­ti­sche is­lam. Hun lei­der is de Aga Khan. (Al­le­maal zeer in­te­res­san­te stof, voor wie er­in ge­ïn­te­res­seerd is.)
Wikipedia: Jama’at Khana.
Wikipedia: Nizari Isma’ili’s.
Wikipedia: Aga Khan.

Te­rug.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Kashmir:
GM., Wi., F.
:ﻛﺸﻤﻴﺮ
Sust / Sost:
GM., Wi., F.
:ﺳﻮﺳﺖ
Pasu / Passu:
GM., Wi., F.
:ﭘﻬﺴﻮ

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.