Pakistan, 21 juli 1993

Karakoram

De weg van Gil­git naar Sust. Het geo­gra­fisch noor­den ligt aan de on­der­rand van de fo­to en het geo­gra­fisch zui­den ligt aan de bo­ven­rand van de­ze fo­to uit Google Earth. Sust ligt 183 km ver­wij­derd Gil­git, over de Ka­ra­ko­ram High­way: KKH. Gil­git ligt (dus) aan de bo­ven­rand van de fo­to, bij­na in de rech­ter hoek en Sust ligt links beneden.

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7844) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Kash­mir, Pa­ki­stan. We wil­len naar Chi­na. – Af­ge­lo­pen an­der­hal­ve dag wa­ren we in Gil­git. Van­daag rei­zen we over de Ka­ra­ko­ram High­way naar Sust.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.


 
 

Woensdag, 21 juli 1993.
Dag 11. Gilgit-Sust.
Op circa 5.30 uur.
Circa 6.30 uur uit het ho­tel.
Ontbijt (warm) in een res­tau­rant in Gil­git.
De bus ver­trekt rond 8.00 uur en rijdt tot Sust, tot cir­ca 16.30 uur, on­ge­veer 195 ki­lo­me­ter. Een nog mooi­ere weg dan de weg van Skar­du naar Gil­git [zie eer­gis­te­ren] en min­stens zo in­druk­wek­kend.
Ik vertel wat met een jon­ge­tje uit Mis­gar en zijn va­der. Het jon­ge­tje zit in Gil­git op de al-Az­har-school.
In Sust wil Bull weer per­se op één ka­mer sla­pen en Ke­nau ook.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Shaheen hotel

Bull en Kenau hebben ru­zie en vech­ten dat sa­men uit.
Adelheid en ik lo­pen sa­men over de ri­vier­bed­ding, van de Hun­za.
Ik weet niet goed hoe het komt, maar we ko­men van het goe­de Moun­tain Re­fu­ge ho­tel in het sme­ri­ge Sha­heen ho­tel, met ook geen ei­gen toi­let, maar wel met z’n vie­ren op een ka­mer. Dat ge­zeur al­tijd: met z’n vie­ren sa­men. Ik zal blij zijn als ik daar­van ver­lost ben.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Mountain Refuge hotel

We eten in het Moun­tain Re­fu­ge ho­tel: soep, rijst met groen­te (di­ver­se) en pud­ding na en thee. Al­les lek­ker en niet duur (45 Roe­pie) en ve­ge­ta­risch.
In Sust valt om 18.30 uur het licht uit. Even het dorp in en in stik­don­ker te­rug­lo­pen.
Wat een ster­ren­he­mel!
Bed cir­ca 21.30 uur.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Geld

Het constant pra­ten van de an­de­ren over geld (voor­na­me­lijk Bull) be­gint me be­hoor­lijk te ir­ri­te­ren.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Kashmir:
GM., Wi., F.
:ﻛﺸﻤﻴﺮ
Gilgit:
GM., Wi., F.
:ﮔﻠﮕﺖ
Sust / Sost:
GM., Wi., F.
:ﺳﻮﺳﺖ
Karakoram High­way (de­tail):
GM., Wi., F.
:ﺷﺎﮨﺮﺍﻩ ﻗﺮﺍﻗﺮﻡ
Karakoram Highway:
: Stef Hof­fer.
De vi­deo The Ka­ra­ko­ram High­way – from Chi­na to Pa­ki­stan van Stef Hof­fer uit 2011 laat een goed beeld zien van delen van de Ka­ra­ko­ram High­way: KKH. Hij reist vanuit Kash­gar, Chi­na, naar Pa­ki­stan. Van­uit het noor­den naar het zui­den, wat ik ook ge­daan heb, nadat ik eerst tot het ein­de van de KKH in noor­de­lij­ke rich­ting was ge­reisd, naar Kash­gar.
De vi­deo laat vanaf 05.31 tot en met 06:42 een meer zien, het At­ta­bad La­ke, dat nog niet be­stond in 1993. Op 4 ja­nu­a­ri 2010 stort­te een berg in en ver­sper­de de bed­ding van de Hun­za-rivier, zo­da­nig dat de­ze ri­vier vijf maan­den ge­blok­keerd was en er een meer ont­stond van 21 ki­lo­me­ter lang en 100 me­ter diep. Ver­schil­len­de dor­pen, ook een deel van de Ka­ra­ko­ram High­way, ver­dwe­nen he­le­maal on­der wa­ter. Twin­tig men­sen ver­lo­ren het le­ven bij de­ze mas­sie­ve aard­ver­schui­ving.
Stef Hof­fer reist van­af 06.55 van­uit Ka­ri­ma­bad via Gil­git naar Skar­du. Ik heb die rit in om­ge­keer­de rich­ting ge­daan, van­uit Skar­du, via Gil­git, langs Ka­ri­ma­bad.
De mu­ziek waar­mee de­ze vi­deo mee ein­digt is: Bha­rat hum­ko jaan se pya­ra hai – ly­ric vi­deo (hin­di + eng­lish), ook op You­Tube te vin­den.
Wat de video laat zien is dat de KKH voor­al aan de Pa­ki­staan­se zij­de van de grens een wa­re uit­da­ging is, om­dat de­ze re­gio voort­du­rend ge­teis­terd wordt door aard­be­vin­gen en land­ver­schui­vin­gen die de weg steeds weer be­scha­di­gen, im­mers, de ber­gen van de Hi­ma­la­ya, Hin­du­kush en Ka­ra­ko­ram zijn nog steeds in be­we­ging en wor­den nog steeds ge­vormd, ver­vormd. Lees: … Sinds­dien blijft het In­dia­se con­ti­nent naar het noor­den klim­men met een lang­za­me­re snel­heid van cir­ca 5 cm/jaar. Het is daar­bij to­po­gra­fisch on­ge­veer 2400 km in Eur­azië bin­nen­ge­dron­gen, waar­bij het een ro­te­ren­de be­we­ging van 33° te­gen de klok in maakt.
Wikipedia: Geo­lo­gie van de Hi­ma­la­ya.

Misgar:
GM., Wi., F.
:ﻣﺴﮕﺮ

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.