Utrecht: Plompetorengracht

29 juli 2019


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met de Domtoren op de achergrond, in de avondzon.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
PlompetorengrachtDom van Utrecht.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met de Domtoren op de achergrond, in de avondzon.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met op de achtergrond de toren van het Piëtas-gebouw op de hoek van Drift 9 en Nobelstraat 2A en rechts ernaast de Domkerk.


Website
Piëtas-gebouw.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Utrecht: Gevangenis

28 juli 2019


Gevangenis

Wolvenplein 27
Dit is de voorma­li­ge ge­van­ge­nis. Thans is er Res­tau­rant De Lik in ge­ves­tigd.
Dit pand is een Rijks­mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514205


Inleiding
GEVANGENIS met twee DIENST­WONINGEN (COMPLEXONDERDEEL 1) kruis­vor­mi­ge plat­te­grond, … (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514205.)
Beeld­bank: 273.680


Website
Restaurant De Lik.


Menu – 28/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Gedicht

27 juli 2019


Molenstraat

Molenstraat
Een gedicht van Ingmar Heytze.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Ingmar Heytze.


Straatpoezie
Zolang je maar geen loflied schrijft.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Molenstraat

Zolang je maar geen loflied schrijft.
Zolang je maar bereid blijft niet te zin­gen,
maar te fluisteren als water – mur­me­lend
door de goten boven je hoofd, rui­send
in de buizen onder onze voe­ten.

Zolang je inziet dat de stad een deel
van jou is. evengoed als andersom. Zo­lang
als je voelt dat elke stad een hart­slag heeft
van jou en mij en ieder­een, van
dag tot dag tot dag tot dag.

Zolang je maar begrijpt dat oude mu­ren
oude sterren zijn: licht op leef­tijd, eeu­wen
onderweg. Zolang je meer ge­hei­men kent
dan je verraadt. Zolang je altijd weg
wilt; maar nooit gaat.

Ingmar Heytze


Menu – 27/07: BeginEinde.


Molenstraat

Molenstraat.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Utrecht: Stadsbuitengracht

26 juli 2019


Wittevrouwensingel

Huizen aan de Wittevrouwensingel
Aan de overzijde van de Stadsbuitengracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtWittevrouwensingelSingel.


Menu – 26/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Stadsbuitengracht

Woonboten in de Stadsbuitengracht.


Menu – 26/07: BeginEinde.


Utrecht: Wittevrouwensingel

25 juli 2019


Wittevrouwensingel

Huizen aan de Wittevrouwensingel
Aan de overzijde van de Stadsbuitengracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtWittevrouwensingelSingel.


Menu – 25/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Wittevrouwenstraat

24 juli 2019


Wittevrouwenstraat

Wittevrouwenstraat 44.
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 450547


Inleiding
Pand van twee bouw­la­gen met za­del­dak even­wij­dig aan de Wit­te­vrou­wen­straat, be­kroond met een to­ren­tje.
Voormalig commiezenhuis en idem po­li­tie­post, te­gen­woor­dig kan­toor­be­stem­ming, ge­bouwd in 1858 (na de af­braak van de Wit­te­vrou­wen­poort). Het pand heeft aan de voor- en ach­ter­zij­de uit­bou­wen, ach­ter van een laag. De uit­bouw aan de voor­zij­de heeft een ser­re op de ver­die­ping met dun­ne giet­ijze­ren co­lo­net­ten tus­sen de ven­sters. De be­ga­ne­grond opent zich als een ga­le­rij op de straat, met ge­pro­fi­leer­de rond­bo­gen tus­sen zand­ste­nen pi­las­ters. Bo­ven de rond­bo­gen be­vindt zich een hoofd­ge­stel…
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 450547.)
Beeld­bank: 45.091


Wikipedia
Wittevrouwenstraat.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BouwlaagCo­lon­netPi­las­terRond­bo­genSer­reUit­bouwHoofd­ge­stelZa­del­dakZand­steen.


Menu – 24/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Lucasbolwerk

23 juli 2019


Lucasbolwerk

Lucasbolwerk 18.
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514229


Inleiding
Dubbel HERENHUIS uit 1885, ont­wor­pen door ar­chi­tect J.H.J. van Lun­te­ren in ec­lec­ti­sche stijl. Het pand maakt deel uit van een reeks ge­lijk­soor­ti­ge pan­den, waar­van meer­de­re ont­wor­pen zijn door ar­chi­tect van Lun­te­ren.
Omschrijving
Twee spiegelsymmetrische he­ren­hui­zen op recht­hoe­ki­ge plat­te­grond, van drie bouw­la­gen en een met pan­nen ge­dekt za­del­dak even­wij­dig aan de straat. Zes tra­veeën bre­de lijst­ge­vel (res­pec­tie­ve­lijk drie en drie tra­veeën), waar­van de mid­del­ste tra­veeën de in­gangs­par­tij­en be­vat­ten en licht ri­sa­le­rend en ge­pleis­terd zijn uit­ge­voerd, hier­bo­ven een dub­be­le dak­ka­pel, af­ge­slo­ten door een ge­bro­ken fron­ton waar­in een vaas. De ge­vel wordt aan weers­zij­den beëin­digd door een ge­pleis­ter­de pi­las­ter over de ver­die­pin­gen. De be­ga­ne­grond is in blok­ken ge­pleis­terd op een hard­ste­nen plint… (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514229.)


Wikipedia
Lucasbolwerk.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BouwlaagEc­lec­ti­cis­meHard­steenDak­kapelLijst­ge­velPi­las­terPleis­ter­laagPlintRi­sa­le­renTra­veeZa­del­dak.


Menu – 23/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Lucasbolwerk

22 juli 2019


Lucasbolwerk

Symposius / Symposion
Lucasbolwerk 8.
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514228


Inleiding
In 1880 gebouwd dubbel HEREN­HUIS in rij­ke Neo-Re­nais­san­ce­stijl ge­le­gen aan het Lu­cas­bol­werk, deel uit­ma­kend van een reeks ge­lijk­soor­ti­ge pan­den.
Omschrijving
Asymmetrisch, onderkelderd dub­bel­pand van twee bouw­la­gen en met shing­les ge­dekt af­ge­plat schild­dakk [sic] even­wij­dig aan de straat. Ne­gen tra­veëen bre­de lijst­ge­vel op­ge­trok­ken in ro­de en zwar­te bak­steen, pleis­ter, kunst- en na­tuur­steen, met licht ri­sa­le­ren­de vier­de en vijf­de tra­vee van links, op­ge­trok­ken tot hals­ge­vel en ri­sa­le­ren­de rech­ter tra­vee, met er­ker met als rij­ke hals­ge­vel uit­ge­voer­de dak­ka­pel… (Bron van dit tekstfragment: Rijksmonument 514228.)


Wikipedia
LucasbolwerkSymposion / Symposius.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBouwlaagDak­kapelEr­kerHals­gevelKunst­steenLijst­gevelNa­tuur­steenNeo­re­nais­sanceKel­derPleis­ter­laagRi­sa­le­renSchildd­akShingleTra­vee.


Menu – 22/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Lucasbolwerk

Symposius / Symposion
Lucasbolwerk 8.


Menu – 22/07: BeginEinde.


Lucasbolwerk

Symposius / Symposion
Lucasbolwerk 8.


Menu – 22/07: BeginEinde.


Utrecht: Lucasbolwerk

21 juli 2019


Lucasbolwerk

Woningen aan het Lucasbolwerk.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Lucasbolwerk.


Menu – 21/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Lucasbolwerk

Lucasbolwerk


Menu – 21/07: BeginEinde.


Lucasbolwerk

Lucasbolwerk


Menu – 21/07: BeginEinde.


Utrecht: Stadsschouwburg

20 juli 2019


Stadsschouwburg

Stadsschouwburg.
Lucasbolwerk 24.
De stadsschouwburg is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 530827
Omschrijving


De STADSSCHOUWBURG op het Lucasbol­werk is in 1939-1941 ge­bouwd naar ont­werp van ar­chi­tect W. M. Dudok. De op­dracht die Du­dok in 1937 van het ge­meen­te­bestuur van Ut­recht ont­ving be­trof de bouw van een schouw­burg voor on­ge­veer 900 be­zoe­kers, met een ca­fé-res­tau­rant en een feest­zaal. Al­le ruim­ten dien­den on­af­han­ke­lijk van el­kaar te kun­nen wor­den ge­bruikt. Du­dok ont­wierp het ge­bouw aan het wa­ter, met het res­tau­rant ge­keerd naar de ver­keers­kant en de schouw­burg aan de plant­soen­zij­de…
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 530827.) Beeld­bank: 316.427.


Wikipedia
W.M. DudokLucasbolwerk.


Website
Stadsschouwburg.


Menu – 20/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Stadsschouwburg

Stadsschouwburg.
Lucasbolwerk 24.


Menu – 20/07: BeginEinde.


Stadsschouwburg

Muze: Stadsschouwburg
O Kunst die stijgt uit ’t dwaerlend Leven en aan der tijden nood ontgaat…


Wikipedia
MuzeLeo Brom.


Menu – 20/07: BeginEinde.