18 september 1976

Rabat
Uit­zicht op Ra­bat, van­uit de stad Sa­lé ge­zien. In het mid­den staat de recht­hoe­ki­ge Has­san­mi­na­ret en links er­van (op de fo­to cir­ca 1 cm) is het wit­te ge­bouw het mau­so­leum van ko­ning Mo­ham­med V.

Dagboek 1976

(Dag 1694) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We ver­blij­ven sinds en­ke­le da­gen in de hoofd­stad van dat land: Ra­bat. We be­zoeken de stad Sa­lé, die aan de over­kant van de ri­vier Bou Reg­reg ligt, naast Ra­bat. De ri­vier stroomt tus­sen bei­de ste­den door.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 september 1976.
Op tegen 9.00 uur. Ont­bijt in het ho­tel. Ver­tel­len met een Duit­ser.
Aangezien het ont­bijt hier uit twee stuk­jes brood en een pot­je jam be­staat, heb ik gis­te­ren in de nieuwe stad kaas ge­kocht en eten we nu ont­bijt van het ho­tel plus extra brood en kaas.
Tegen 10.30 uur haal ik op het Post­kan­toor 250 Dirham (Dh) af.
Rond 12.00 uur gaan we naar Sa­lé, te voet.
Het is smoor­heet en we ver­wach­ten op de brug te zul­len smel­ten. Dat ge­beurt niet, want het is op­mer­ke­lijk koel op de brug over de Bou Reg­reg.
We lopen door een mooie Me­di­na. Ko­pen er fruit. Als Cees de tas op zijn rug heeft han­gen voelt hij iets aan de tas. Als hij zich om­draait ziet hij niets, maar als hij in de tas kijkt, is een si­naas­ap­pel weg.
We lo­pen naar het strand en gaan om de beurt zwem­men in de zou­te mon­ding van de Bou Reg­reg in de At­lan­tische oce­aan. (Om de beurt, om­dat an­ders het geld en de fo­to­spul­len on­be­heerd zijn.)
We krijgen aan­spraak van de niet le­lij­ke Idriss, die een oog mist en het oog­lid dicht heeft, waar­on­der een et­ter­rand­je staat, en zijn vriend.
Zijn vriend gaat weg en hij blijft al­leen over. Cees gaat wan­de­len en Idriss wrijft het zand van mijn li­chaam. Zo­veel man­ne­lij­ke te­der­heid!
Hij leidt ons door de stad Sa­lé in een wat hij ‘ou­de mos­kee’ noemt, maar wat waar­schijn­lijk een ou­de Ma­dras­sa is. [Entree:] 1 Dir­ham per per­soon.
Na een poos­je baal ik van hem en we ge­ven hem cir­ca 6 Dir­ham als dank voor de rond­leiding. Hij wil ons ook in Ra­bat rond­leiden, maar dat wil­len we niet, om­dat we mor­gen­vroeg wil­len ver­trek­ken.
We lo­pen te­rug naar Ra­bat en zit­ten op de rand van een muur bij de Oued [=rivier] Bou Reg­reg, schuin te­gen­over de Has­san­to­ren / Has­san­mi­na­ret, bij een ver­keers­licht.
We pra­ten met een mooie jon­gen van 18 jaar, die erg vrien­de­lijk is. Hij werkt bij een toe­ris­ten­bu­reau. Hij heet Ka­li­fa en houdt zich niet aan de Ra­ma­dan. Hij rookt hasj, drinkt wijn en eet als hij hon­ger heeft. Hij droomt ervan om naar Ki­ta­ma te gaan. (Daar wordt hasj wordt ver­bouwd.)
Tegen 19.00 uur is het ein­de van de Ra­ma­dan. De 23ste dag en in de Me­di­na be­gint dan het ge­zel­lige le­ven. In de Me­di­na spre­ken we een Ame­ri­kaans spre­ken­de Ma­rok­kaan, een an­de­re dan gis­te­ren, die ons een plaats­je toont om lek­ke­re ha­ri­ra (soep) te eten. (Twee kom­men plus brood is 1 Dh.) We ge­ven 1 Dh fooi.
Cees koopt schoent­jes (ba­bou­ches) voor 25 Dh (f. 15,00) Ik denk de he­le Ko­ran te ko­pen voor 2 Dh, maar la­ter blijkt het slechts een stuk­je te zijn.
Tegen 22.30 uur gaan we naar bed.
Weer: hele dag smoor­heet. ’s Avonds iets be­wolkt.

Index

Index van termen:
Index van personen:
Cees.
Index van locaties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).

17 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1327) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Gis­te­ren raak­te ik in het uit­gaans­cir­cuit on­der de in­druk van een bij­zon­der sexy jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 september 1975.
Nachtmerries en dro­men van die sexy boy. [Van gis­te­ren.]
MS. is nog steeds ziek. Met BM. mee op de las­wa­gen.
Circa 14.00 uur ka­bel­sto­ring Mo­len­weg, Heer. Stuk tus­sen een 20×4 las­sen.
Thuis circa 19.15 uur. Tot 20.45 uur ge­doucht.
De enige reden waar­om ik om cir­ca 21.15 uur naar de Ker­mis ging was die sexy boy [te zien]. Ik heb hem niet ge­zien. Old Dutch circa 22.00 tot 22.20 uur, één pils. Ik had ge­hoopt PH. nog te zien. Het is niet ge­beurd.
Bed cir­ca 22.45 uur.
Weer: lek­ker, la­ter een beet­je drup­pels, nog min­der dan mot­re­gen. Ik ben dood­moe.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 september 1974

Dagboek 1974

(Dag 961) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik werk daar op kan­toor in een tech­nische func­tie. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 september 1974.
Circa 00.10 uur: regen.
Rond 01.20 uur werd ik wak­ker van het on­weer. In wil­de fan­ta­sie­ën seks met een heer­lij­ke Ma­rok­kaan. Ik kwam bij­na klaar, maar heb me­zelf ech­ter niet be­vre­digd.
In Heerlen bij [Ne­on] Bi­schoff, Gras­broe­ker­weg, een stuk ple­xi­glas van 550x700x3mm ge­kocht: f. 20,40. Ik hoef­de geen BTW te be­ta­len. Dit stuk plexi­glas is om een kunst­werk­je te ma­ken.
Gedoucht.
Opa [in Meers­sen]: één glas pils (van 20.00 tot 21.00 uur.) In de trein een mooie Indo in strak­ke broek.
In de Wycker Brug­straat: MF. met vrien­din.
Weer: warm. ’s Morgens dik­ke mist.
Nu 23.50 uur.

Op het werk heb ik ver­teld dat ik te­gen vre­de ben, om­dat vre­de bij­voor­beeld een ge­weld­da­dige re­vo­lu­tie uit­sluit, want er zijn lan­den waar ver­be­te­ring voor het volk niet an­ders dan door zo’n re­vo­lu­tie mo­ge­lijk is.
Of, zo­als Che Gue­va­ra zei: “Het enige mid­del te­gen het ge­weer van de on­druk­ker is het is het ge­weer van de on­der­druk­te.” En John F. Ken­ne­dy (door de Var­kens­baai ben ik geen fan van hem) “Zij die de ge­weld­lo­ze re­vo­lu­tie on­mo­ge­lijk ma­ken, ma­ken de ge­weld­da­di­ge on­ver­mij­de­lijk.”
Citaten (bladzijde 6): Toe­spra­ken, brie­ven en ge­schrif­ten van Er­nes­to Che Gue­va­ra.

*
Wikipedia: po­li­tiek.
Che Guevara.
John F. Kennedy.
Var­kens­baai.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 595) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair bij het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12­pa­inf­bat), bij de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie. We zijn sinds maan­dag jl. op oe­fe­ning in Duits­land voor de groot­ste NATO / NAVO – oe­fe­ning sinds het ont­staan van die or­ga­ni­sa­tie: Big Fer­ro*. Dit is dus de zes­de dag dat we on­der­weg zijn. Voor al­le deel­ne­men­de mi­li­tai­re een­he­den geldt de zo­ge­naam­de ‘Zoe­loe­tijd’, waar­op al­le klok­ken ge­lijk­ge­steld zijn. – Ook tij­dens de­ze oe­fe­ning is mijn func­tie, even­als in Ne­der­land, me­de­wer­ker van het ma­ga­zijn voor re­ser­ve­on­der­de­len voor mi­li­tai­re voer­tui­gen.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 september 1973.
Alle tijden: zoeloetijd
Op 2.00. Wacht­lo­pen. Een wacht­woord is niet be­kend.
Weer: fris.
Circa 3.45 uur kwa­men er twee voer­tui­gen het kamp bin­nen. YP408 PWCO (Pant­ser Wiel Com­man­do). Die moes­ten brand­stof (die­sel) en re­ser­ve­de­len heb­ben. Na­me­lijk een scha­ke­laar 7-stan­den en re­flec­tor kop­lamp. Voer­tui­gen: S32 ging even la­ter weer weg. C2 bleef op het kamp. (Tot de laat­ste dag.)
Tegen 4.00 in bed. Rond 6.00 een de­ken in slaap­zak ge­daan. (Koud.)
Cira 9.00 Op­ge­staan. Niet ge­ge­ten.
Tot ongeveer 13.00 rond­ge­han­gen. Daar­na kon­den we dou­chen in de le­ger­plaats Hoh­ne (Ber­gen) in het ge­bouw van het Staf­es­ka­dron van het 41­Tank­ba­tal­jon. Er was daar al­leen maar koud wa­ter.
Terug op het kamp tegen 14.00. Rond­ge­han­gen en ge­ge­ten uit het voed­sel­pak­ket. Krant van vrij­dag ge­le­zen. (Cou­rant Nieuws van de Dag: aan­hang­sel van de Te­le­graaf.)
’s Avonds mijn wa­pen in­ge­le­verd bij Kor­po­raal Tech­nisch Spe­ci­a­list (Kpl TS) H. in diens YP408 PWVr. (Pant­ser Wiel Vracht) S35.
Vanaf 17.00 op wacht tot 17.30. Toen gaan eten. Sla, kom­kom­mer en twee stuk­ken vlees. Mes­tins om­spoe­len (na één week) in warm wa­ter. [Mes­tin: een mi­li­tair voer­der­bak­je.]
Tot 19.00 rondgehangen.
Café: drie pils, twee co­la. Sa­men met OW. en DH. die nu de bij­naam Den Dooie heeft. (Wat een ver­ve­len­de ke­rel.)
Circa 23.00 in bed.
Weer: overdag heer­lijk warm. ’s Avonds koud.

*
BIG FERRO: NATO / NAVO-oe­fe­ning on­der lei­ding van de Ne­der­land­se lui­te­nant-ge­ne­raal F. (Ferry) E. Meijn­derts.
– 12 – 21 sep­tem­ber 1973 in Hoh­ne, Duits­land.
– Hoogste aantal mi­li­tai­ren in vre­des­tijd op de been ge­bracht.
– 24.000 Ne­der­land­se mi­li­tai­ren.
– 8.000 Bel­gen, Ame­ri­ka­nen en Duit­sers.
– 120 ton le­vens­mid­de­len per dag.
– 1800 ton brand­stof per dag.
– 10.000 voer­tui­gen en tanks.

– Majoor Schuur­mans: ‘Je moet door die lan­ge ha­ren heen­kij­ken en dan zie je wat een pracht­ke­rels het zijn.’ [Lan­ge ha­ren: vrij­wel al­le Ne­der­land­se sol­da­ten heb­ben lan­ge ha­ren. Van de bui­ten­lan­ders geen één.]

Voor een niet on­aan­zien­lijk deel dank­te men het suc­ces­vol­le ver­loop van Big Fer­ro aan het sta­biel zo­mer­se weer. Zon­dag­avond toen de een­he­den tus­sen Lü­ne­burg en Uel­zen de nieuwe po­si­ties voor fase II had­den in­ge­no­men, vie­len de eer­ste drup­pels, maar toen had het zon­net­je het mo­reel al zo hoog ge­hou­den, dat 40.000 man, die vier da­gen en nach­ten met 13.000 voer­tui­gen had­den rond­ge­re­den, niet één bur­ge­mees­ter­lij­ke klacht had­den ver­oor­zaakt. De scha­de be­perk­te zich tot en­ke­le licht be­scha­dig­de ber­men.

Big Ferro, het hu­za­ren­stuk van het Le­ger­korps is voor­bij.
Don­der­dag 20 sep­tem­ber om 13.00 uur geeft lui­te­nant-ge­ne­raal F.E. Meijn­derts het sig­naal ‘ein­de oe­fe­ning’. De com­man­dant van Eer­ste Le­ger­korps kan de ba­lans op­ma­ken van bij­na twee we­ken oe­fe­nen en de veer­tig­dui­zend deel­ne­mers kun­nen de tocht naar huis aan­van­gen. Te­vre­den, want hun in­zet heeft de­ze mam­moet­oe­fe­ning tot een ge­denk­waar­dig feit in de ge­schie­de­nis van de Ko­nink­lij­ke Land­macht ge­maakt.

Bron (originele tekst iets aan­ge­past): 13 ZVE.
Wikipedia: Luitenant-Generaal Ferry E. Meijnderts.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 september 1972

Dagboek 1972

(Dag 229) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len. – Mijn ou­ders wo­nen in Roer­mond en van­avond ga ik er­heen, met de be­doe­ling mor­gen naar Fries­land te rijden, waar fa­mi­lie van mijn va­der het ko­men­de week­ein­de een feest­je or­ga­ni­seert.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 september 1972.
Opgestaan rond 6.30. Ontbijt: zes sneet­jes rog­ge met kaas en thee. Te­gen 7.30 ver­trok­ken met de Fiat uit Maas­tricht.
Om 8.02 was ik op de Dienst­kring Heer­len. Met TH. en CB. mee. Een ka­bel­sto­ring in Heer­len tot 15.00 uur, daar­na een sto­ring in Ey­gels­ho­ven. Ik was cir­ca 17.00 in Heer­len. Van 17.00 tot on­ge­veer 17.40 naar Roer­mond via Bruns­sum.
Gegeten.
Nu is het 18.45.
Weer: in Ey­gels­ho­ven vre­se­lij­ke re­gen en ha­gel. Via de mo­bi­lo­foon ge­hoord dat er­gens de blik­sem was in­ge­sla­gen en dat ’n man door de blik­sem ge­raakt was. Hier in Roer­mond ook re­gen.
Morgen gaan broer Jan en ik met de Fi­at naar Fries­land.
In Heerlen bij [ga­ra­ge] Lo­ven ge­tankt voor f. 5,00. Ik had toen nog één dub­bel­tje over.
Tot 22.00 bij Pa en Ma Tv ge­ke­ken en rond 22.00 in de douche.
Van Pa f. 200,00 geleend


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.