15 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3729) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik een cur­sus over een nieuw soort te­le­foon­au­to­maat: TBX. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Om op zee toch met het vas­te­land te kun­nen com­mu­ni­ce­ren volg ik een LOI-cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur te wor­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 15 april 1982.
Op 7.45 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel. TBX­50-cur­sus. De he­le dag.
Fiets: 16.00 uur. Thuis om 16.30 uur.
Lezen.
Brood eten.
LOI-cursus.
Tv van 19.00 tot 19.40 uur.
LOI-cursus.
Tv van 20.15 tot 00.00 uur.
Nu 00.05 uur.
Weer: vanmorgen fris. Later zon­ni­ger en lek­ker­der, cir­ca 12 tot 14°C. Licht be­wolkt. ’s Avonds weer fris­ser.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3363) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF en ver­richt werk­zaam­he­den aan te­le­foon­in­stal­la­ties bij di­ver­se be­drij­ven in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 14 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
NMB: Maastricht. En­tre Deux.
Ik maak een toe­stel voor twee lij­nen en haal een sto­ring uit het be­die­nings­toe­stel.
Tussen de middag met HL. in de stad.
Om 13.30 Magazijn Maas­tricht.
Om 14.00 uur: samen met HL. bij No­ta­ris Kerk­hoffs. Be­spre­king van het te­sta­ment.
Entre Deux: Maastricht.
Zaak 16.45 uur.
Rond 17.00 bij HL.’s ouders. HL.’s moe­der is ja­rig. Ze wordt 64 jaar. We ge­ven 50 gulden. Ver­tel­len, eten, tot 22.00 uur.
Stadspark [Maastricht] tot 22.20 uur.
Thuis: lezen.
Nu 23.40 uur.
Weer: fris. Bewolkt. Later be­ter en veel zon. Nu weer fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 2997) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. Daar heb­ben we een gro­te tuin waar­van ik de helft ge­bruik als groen­te­tuin. – Een van mijn hob­bys is het le­ren van de Ara­bi­sche taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 13 april 1980.
Op 10.00 uur. (Moe.)
Defecte lichtgevoe­li­ge cel van de bel / bui­ten­licht bij de voor­deur ver­wij­de­ren. (Ver­teerd door de hit­te van de lamp.)
Eten.
Van 11.00 tot 12.30 uur: Ara­bisch.
Dagboek bijwerken.
Ik zaai tot 16.30 uur di­ver­se groen­ten en krui­den in de tuin. HL. doet in huis de gro­te poets.
Verder werk ik het sche­ma­tisch over­zicht van de tuin naar de hui­di­ge stand van za­ken bij.
Buiten op een stoel le­zen en sla­pen.
Samen brood eten.
Van 19.30 tot 22.00 uur door Zuid-Lim­burg (tot Vaals) toe­ren. [Met de au­to.]
[Op stap in Maas­tricht:] Es­quire en Ba­ga­tel­le. Totaal twee pils.
Thuis rond 00.00 uur.
Sinasappelsap.
Schoenen poetsen.
Weer: onbewolkt, stra­lend zo­mers, cir­ca 22°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2264) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.
Om­dat ik bij de ver­schil­lende af­de­lin­gen waar ik ge­werkt heb niet aan al­le ver­wach­ting­en vol­doe, ik kan bij­voor­beeld he­le­maal niet op kan­toor wer­ken (ik ben een tech­ni­cus en wil met mijn han­den wer­ken en niet ach­ter een bu­reau zit­ten om for­mu­lie­ren in te vul­len), heeft mijn chef in Sit­tard, mis­schien wel in op­dracht van zijn su­pe­ri­eu­ren, mij een erns­tig ver­zuim in de schoe­nen ge­scho­ven, zo­dat ik ont­sla­gen kan wor­den. Hij heeft ech­ter bui­ten de ‘waard’ ge­re­kend: om­dat ik een dag­boek bij hou, waar­in ik ook mijn werk­zaam­he­den voor PTT ver­meld, waar en wan­neer, kan ik aan­to­nen dat het ver­zuim dat hij mij ver­wijt, op een fou­te aan­na­me ge­ba­seerd is.
(Uit­ein­de­lijk krijgt mijn chef een ver­wijt aan zijn broek en word ik ge­pro­mo­veerd!) – (Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 april 1978.
Op 6.20 uur.
Sittard. Hulptoezicht Steen­weg, al­leen MK. aan­we­zig. Hij maakt drie las­sen. Ik heb niet veel an­ders te doen dan kou te lij­den [bui­ten­werk] en pra­ten met de sta­gi­air H. uit Ge­leen die een mooi fi­guur heeft, maar niet zo slim is.
Bij HL.’s moeder, circa 17.15 uur.
Puin ruimen.
Eten.
Thuis 19.00 uur.
Huizen bekijken in Oud Caberg. [HL. ik wil­len een huis ko­pen.]
Brief maken voor H. [De chef van mijn chef.]
Tv
Bed 23.00 uur.
Weer: regen, sneeuw, hagel. Veel kou­de wind. Wei­nig zon.


Brief gericht aan de Chef Bui­ten­dienst van het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht, de heer H.
Gezien het feit dat de he­ren HH., VdP. en K. tijd­ens een sa­men­komst met mij het nood­za­ke­lijk von­den dat er over de pe­ri­ode die ik in de Dienst­kring Sit­tard ge­werkt heb een be­oor­de­ling wordt op­ge­maakt, ben ik voor mij­zelf eens na­ge­gaan wel­ke werk­zaam­heden ik in die pe­ri­ode (van 10 no­vem­ber 1977 tot 28 maart 1978) heb moe­ten ver­rich­ten. De­ze vind u in de twee bij­la­gen. [Twee bij­la­gen.]
Deze samen­komst vond plaats op 28 maart 1978 in de Dienst­kring Sit­tard.
De heer HH. deel­de mij op de­ze mor­gen me­de dat men (de heer VdP. en de heer K.) over mijn werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard niet erg te spre­ken was. Ik vol­deed niet aan de ei­sen die aan een Em­plo­yé Eer­ste Klas­se ge­steld wor­den. Men had het blijk­baar nood­za­ke­lij­ker ge­von­den de heer HH. hier eer­der van in ken­nis te stel­len dan de be­trok­ken per­soon.
Het was na­me­lijk voor het eerst dat ik dit hoor­de en ik heb mijn werk­zaam­he­den tot dan toe steeds ver­richt in de stel­li­ge over­tui­ging dat ik ze goed deed, daar ik nooit en te nim­mer van wel­ke chef dan ook te ho­ren heb ge­kre­gen dat dit niet zo was.
Men kon mij niet con­creet zeg­gen wat er aan mijn werk­wij­ze schort­te, maar men had het ge­voel dat er iets niet in or­de was.
De ‘rechters’ had­den het oor­deel reeds ge­veld: ik moet te­rug naar de Dienst­kring Maas­tricht en nu werd de ‘ver­dach­te’ ook nog even ge­hoord. Het leek op in­qui­si­tie­recht­spraak.
Uit de bij­lage blijkt dat ik vijf da­gen zelf­stan­dig toe­zicht ben ge­weest. Op mijn vraag aan de heer K. hoe hij had ge­von­den dat dit ver­lo­pen was, ant­woord­de hij: goed.
Verder blijkt dat ik 17 da­gen hulp­toe­zicht ben ge­weest over me­ren­deels ge­sprei­de pe­ri­odes.
Dit is nu de pe­ri­ode waar­over men het ge­voel heeft dat ik niet vol­doe. (Al­le an­de­re werk­zaam­he­den von­den plaats onder een an­de­re chef of wer­den door de heer K. als goed ge­kwa­li­fi­ceerd: dra­den trek­ken.)
Terecht wei­ger­de, mijn in­ziens, in de Dienst­kring Maas­tricht de Chef Werk­uit­voe­ring DR. een be­oor­de­ling op te ma­ken over een pe­ri­ode van en­ke­le we­ken met als mo­ti­va­tie dat dit een te kor­te pe­ri­ode is om tot een re­de­lijk ob­jec­tief oor­deel te ko­men.
Was het niet wen­se­lij­ker, men­se­lij­ker ge­weest, eerst met mij over hun opi­nie te pra­ten, voor­dat men eerst een ho­ge­re chef in Maas­tricht waar­schuwt, zo­dat de­ze de za­ken moet ko­men kla­ren?
Maastricht, 11 april 1978.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.