19 januari 1974

Dagboek 1974

(Dag 721) Ik ben dienst­plich­tig mili­tair, maar het is week­end en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 19 januari 1974.
Postkantoor: f. 50,00 af­ge­haald.
Twee sleutels voor de ach­ter­deur ge­kocht: f. 3,00.
Platen van The Who ge­draaid: Qua­dro­phe­nia*.
[Broer] J. is tijdens een uit­je gis­te­ren al zijn pa­pie­ren kwijt ge­raakt.
Weer: geheel be­wolkt, af en toe re­gen. Fris.
J. had niet goed in zijn au­to ge­zocht. Hij heeft zijn pa­pie­ren on­der een vloer­mat ge­von­den.

*
Quadrophenia. Qua­dro­phe­nia is de naam van een rock­opera van de Brit­se rock­band The Who, die in het na­jaar van 1973 ver­scheen op een dub­bel-LP. (LP = lang­speel­plaat: gram­mo­foon­plaat.)
Wikipe­dia: Qua­dro­phe­nia.
Wikipe­dia: The Who.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 355) Ik ben sinds be­gin de­ze maand als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 januari 1973.
In slaap rond 01.45. Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Theo­rie. Om 10.30 het wa­pen uit werk­plaats ge­haald en naar de wa­pen­bun­ker ge­bracht: FAL*(1) en een ge­deel­te van een mor­tier.
Eten: nasi goreng: re­de­lijk goed.
Appèl. (Zoals gewoonlijk 13.10) In het les­lo­kaal van­af 13.40 tot 14.00 met ser­geant Van O. en en­ke­le an­de­re ser­gean­ten spi­ri­tis­me*(2) be­dre­ven. Ik­zelf heb, even­als de vo­ri­ge keer, niet lij­fe­lijk mee­ge­daan.
Het laatste uur had­den we Gees­te­lij­ke Vor­ming. Met drie man wa­ren we daar. Raads­man T. heeft in gro­te lij­nen de Hu­ma­nis­ti­sche ge­dach­te uit­ge­legd.
Aan de CC Groot-Majoor K. ge­vraagd of ik naar Su­ri­na­me*(3) kan wor­den uit­ge­zon­den. Er was een he­le klei­ne kans en ik moest maar een ver­zoek­je schrij­ven.
Gelezen: sol­da­ten­krant van de Wit­te BVD*(4). Hu­ma­nis­ti­sche boek­jes.
Kantine: 20.00 tot 22.30. Een pils van H. die op O5*(5) is af­ge­keurd. (Splin­ter in de knie.)
Één Cola, één kof­fie plus koek f. 1,00
23.30 op bed.
Weer: fris, droog

*(1)
FAL: Fu­sil Auto­ma­ti­que Lé­ger: in het le­ger spreekt men van het wa­pen als het om een ge­weer gaat. In mijn ge­val is het ‘het wa­pen’ een FAL-ge­weer. Je mag ‘het wa­pen’ niet bij je hou­den in vre­des­tijd, maar het moet in de wa­pen­bun­ker op­ge­bor­gen wor­den.
Wikipedia: FAL.
Mijn wapen was ken­ne­lijk in de re­pa­ra­tie ge­weest, maar dat ver­meldt het dag­boek niet. Wat ik be­doel met en een ge­deel­te van een mor­tier weet ik (in 2018) niet meer.

Te­rug.

*(2)
Spiritisme. Eer­gis­te­ren tij­dens de les bij de les van Ser­geant Van O. werd een vorm van spi­ri­tis­me ge­pro­beerd. Een man met vier keer twee vin­gers op­til­len. Dat gaat niet. Dan ge­za­men­lijk de han­den bo­ven zijn hoofd be­we­gen en dan weer pro­be­ren en zie: het gaat. (Dit is vol­gens mij geen spi­ri­tis­me maar een soort zelf­hyp­no­se.)

Te­rug.

*(3)
Su­ri­na­me: Su­ri­na­me is in 1973 nog een on­der­deel van het Ko­nink­rijk Ne­der­land. Nu ik toch in mi­li­tai­re dienst ben, wil ik wel op staats­kos­ten naar de tro­pen. (Het is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt.)
Wikipedia: Su­ri­na­me (Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den)
CC Groot-Majoor: CC = is de func­tie van de­ze mi­li­tair: Com­pag­nie-com­man­dant. Groot-Ma­joor: dit is de mi­li­tai­re rang van de­ze Com­pag­nie-com­man­dant.

Te­rug.

*(4)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.

*(5)
O5: De jon­ge­man werd op O5 af­ge­keurd. ‘O’ is de der­de let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid. O5 be­te­kent dat de jon­ge­man af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een ge­brek of ziek­te aan / in zijn on­der­li­chaam.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4371) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht. – Ik ben sinds 16 de­cem­ber jl. ge­di­plo­meerd Ra­dio­zend­ama­teur. Ik heb geen zen­der, maar wel een pro­fes­sio­ne­le Kor­te­golf­ont­van­ger. Ik oe­fen met be­hulp van de­ze ra­dio het ‘ne­men’ (luis­te­ren en op­schrij­ven) van die mor­se­sig­na­len / mor­se­be­rich­ten. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64. – Ik bak ge­re­geld, van­daag ook, zuur­de­sem­brood.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 17 januari 1984.
Waakdienst.
Opa zou 88 jaar zijn ge­wor­den. [Als hij nog ge­leefd had.]
Op 7.05 uur.
Met de dienstauto naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­auto:] Sim­ca Tal­bot.
Om 10.45 bij Dumoulin. Ik haal de rest van de spul­len voor [het aan­slui­ten van] de ver­war­mings­ra­dia­tor [bij buur­jon­gen] KW. Gis­te­ren ble­ken en­ke­le spul­len ver­keerd. (f. 9,50) Om­dat ik de bon niet bij me had, kreeg ik geen geld te­rug.
Van der Ree: Maas­tricht. Tot 12.45 uur. Door­scha­kel- en nacht­toes­tel wij­zi­gen.
Tapijnkazerne: Maastricht, tot 15.45 uur, na de pau­ze op de Sint Pie­ters­berg.
Noormannensingel.
Zaak om 16.00 uur: admini­stra­tie. Ik ga weg om 16.30 uur. (Er was geen zit­plaats op kan­toor.) Met de Dienst­au­to naar Eijs­den.
Eten maken.
Warm eten. Afwas­sen.
Deeg kneden.
Even morse oefenen.
Computer.
Brood bakken.
Ik krijg vijf­hon­derd gul­den te­rug van MW., die ik haar ge­leend had op 8-1-84.
Vertellen met MW.
Bed 23.40 uur. Dat wil zeg­gen: ik slaap in de ex­tra kamer, want ik snurk veel en HL. maakt me dan steeds wak­ker. ’s Morgens ben ik dan erg moe, waar­door ik weer har­der snurk. (De vol­gen­de avond.)
Weer: fris, veel zon. Veel be­wol­king. ’s Avonds har­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 januari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4005) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Wij heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en we zei­len in de zo­mer op de Maas­plas na­bij Eijs­den. We zijn lid van de Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den (WVE). De ‘Tjalk’ is de ver­eni­gings­boot, waar­in ook een kan­ti­ne is. – We heb­ben een Bel­gische vriend (GC.), die ‘te­le­fo­nie’ als hob­by heeft. Voor de te­le­foon­cen­tra­le bij hem thuis be­reid ik een scha­ke­ling voor. Ik werk im­mers als tech­ni­cus bij PTT-Te­le­com. – In de avond­uren volg een schrif­te­lijke cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 16 januari 1983.
Op 11.30 uur.
Ik sluit een ap­pa­raat voor mond­hy­giëne van HL. op het elek­tri­ci­teits­net aan.
Eten.
Mevrouw MW. komt circa an­der­half uur op be­zoek. [Haar zoon] K. ook even. Ver­tel­len.
Daarna heb ik een draad­boom voor de BNDN ge­maakt voor de Te­ka BC huis­te­le­foon­au­to­maat die GC. heeft.
Ik haal de ben­zi­ne uit de bui­ten­boord­mo­tor [zeil­boot] die er al sinds half ok­to­ber in zit.
Eten.
HL. is ober op de Tjalk van WVE. [WVE: Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den. HL. doet er kan­ti­ne­dienst.]
Een nieuwe scha­kel­au­to­maat voor de pomp van de ver­war­ming voor Pa­pa ma­ken.
Morse oefenen.
De familie R. van de Tjalk is hier.
Van 21.00 tot 23.30 volgens af­spraak op be­zoek bij [de bu­ren] P. en I. van H.
Nu 23.45 uur.
Weer: droog. Veel re­gen­drei­ging. Geen zon. Niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3639) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk om­vat het bou­wen en tes­ten van be­drijfs­te­le­foon­au­to­ma­ten (te­le­foon­cen­tra­les) voor een in­tern te­le­foon­net­werk. Ik ben daar­mee be­zig in het Ge­meen­te­huis van Bun­de.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 15 januari 1982.
(De dooi zet in.)
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] VW-bus.
Garage Van Straaten*(1): de arm van de rui­ten­wis­ser aan de be­stuur­ders­kant zat los. (Eer­der de­ze week was hij aan de ruit vast­ge­vro­ren, toen ik hem wil­de ge­brui­ken.)
Zaak.
Gemeente Bunde. De au­to­maat zo­veel mo­ge­lijk af­wer­ken.
Rond 13.40 uur: als ik langs het Ju­liana­ka­naal wil gaan pau­ze­ren, glijdt de VW-bus de heg in, vlak naast een paal kom ik tot stil­stand. Bij het ach­ter­uit­rij­den raak ik die paal met de bui­ten­spie­gel. Die is nu aan gru­ze­le­men­ten.
Eten in de Beatrix­haven.
13.40 uur op de zaak.
Magazijn Maas­tricht.
Europees Instituut van Be­stuurs­kunde (EIB) in Maas­tricht. Een scha­ke­laar voor twee stan­den (zelf) ge­plaatst*(2): de BNDN [een tech­ni­sche scha­ke­ling] kan nu wor­den uit­ge­scha­keld.
Zaak rond 15.45 uur.
Administratie.
HL. is er om 16.35 uur. Naar huis.
Eten maken. Afwassen.
De automatische deur­ope­ner [in onze wo­ning] uit­pro­be­ren van 18.30 tot 23.30 uur.
Tegen 22.30 komt HL. met het ge­nia­le idee de ou­de schel­trans­for­ma­tor te ge­brui­ken. Met nog wat knut­sel­werk doet die het nu wel goed.
Tv. Nu 01.00 uur.
Weer: de hele dag dooi­weer. Nu, van­avond, +4°C. Over­dag veel zon.

*(1)
Garage Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
Scha­ke­laar plaat­sen. Ik ver­meld dit werk ex­pli­ciet, om­dat ik dat niet zelf hoef te doen. Ik ben Tech­nisch Spe­cia­list en ‘een­vou­dig’ werk dient door een goed­ko­pe­re kracht te wor­den uit­ge­voerd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.