Bergen op Zoom: Zuidzijde Haven

 
5 februari 2019
 
Zuidzijde Haven

Zuidzijde Haven 131

 

 

Menu – 05/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Noordzijde Haven

 
4 februari 2019
 
Rijtuigweg

Standplaats: Zuid­zij­de Ha­ven. Zicht op Noord­zij­de Ha­ven.

 

 

Menu – 04/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Arsenaal

 
03 februari 2019
 

Groot Arsenaal

Rijtuigweg 44
Groot Arsenaal: Rijksmonument

 

 

Rijksmonument

Voormalig groot Ar­se­naal, sinds 1880 in­fan­te­rie­ka­zer­ne. Recht­hoe­kig bak­ste­nen ge­bouw uit 1764 met ver­nieuw­de top­ge­vels. De mid­den­door­gang wordt aan bei­de lan­ge zij­den ver­sierd door een hard­ste­nen poort­om­lijs­ting van pi­las­ters met fron­ton en wa­pen­tro­fee­ën, in het ene het wa­pen van de Re­pu­bliek. Op de sluit­steen aan de oost­zij­de: 1764, op die aan de west­zij­de: B.I.de Roy dir.et in­vent. 1764.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 531079.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 531079.

 

 

Wikipedia
Bergen op ZoomGroot Ar­se­naalAr­se­naalIn­fan­te­rieKa­zer­neRe­pu­bliek der Ze­ven Ver­enig­de Ne­der­lan­den.

 

 

Website

In de beschrijving van on­der­staand do­cu­ment is spra­ke van lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur B. v.d. Roy. (In Ber­gen op Zoom van 1761 tot 1768.)
De geschie­de­nis van For­ti­fi­ca­tiën in het De­par­te­ment van Staats-Vlaan­de­ren, 1738-1794.
Als Di­rec­teur der For­ti­fi­ca­tiën in het de­par­te­ment van Staats-Vlaan­de­ren met stand­plaats Sluis was in 1749 werk­zaam ko­lo­nel-in­ge­ni­eur N. van Dun. Hij ver­trok in 1751 naar Roo­sen­daal om het de­par­te­ment van Ber­gen op Zoom op zich te ne­men en werd te Sluis op­ge­volgd door lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur C. de Haan, die daar op 9 april 1752 uit Na­men aan­kwam.
De Haan ver­trok in mei 1760 naar Ber­gen op Zoom en werd het vol­gend jaar op­ge­volgd door lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur B. v.d. Roy. Ver­vol­gens wa­ren di­rec­teur H. Geer­se­ma (1768-1770), N. Hei­xe­mius (1770-1776), R. v.d. Such­te­len (1776-1788), H. Was­lan­der (1788-1793), ter­wijl daar­na lui­te­nant-ko­lo­nel-in­ge­ni­eur I.J. den Frey­tag als di­rec­teur op­trad.

Scans van do­cu­men­ten van de for­ti­fi­ca­tiën: 1738-1793. (Zeer goed lees­baar in be­grij­pe­lijk Ne­der­lands. Ou­de spel­ling, zo­als bij­voor­beeld: af­loo­pen / Zas van Gent. Ge­schre­ven in een mooi hand­schrift.)

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Bak­steenTop­ge­velHard­steenProfiel (Poort­om­lijs­ting) – Pi­las­tersFron­tonSluit­steen.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Hamplein

Groot Arsenaal
Gezien vanaf het Hamplein.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Hamplein

Detail van het Groot Arsenaal
Gezien vanaf het Hamplein.

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Klein Arsenaal

Klein Arsenaal
Fout Erfgoed

 

 

Fout erfgoed
Wat doe je ermee?

Nabestaanden van ge­val­len ver­zets­men­sen uit Ber­gen op Zoom er­ge­ren zich ma­te­loos aan een op­schrift dat sinds de Twee­de We­reld­oor­log te le­zen is op een muur van het Klein Ar­se­naal in de Schel­de­stad: ‘Wehr­macht Be­zirks­ver­wal­tung La­ger 4’. Vrij ver­taald be­te­kent dat: op­slag­plaats 4 van het dis­tricts­be­heer van de Wehr­macht.
Die objectieve waar­ne­ming neemt niet weg dat er 73 jaar na de be­vrij­ding nog al­tijd men­sen zijn die dank­zij dit soort tek­sten de pijn van de oor­log weer voe­len. Ver­spreid over Ne­der­land is er ‘fout erf­goed’ te vin­den. Stil­le ge­tui­gen van een ver­schrik­ke­lij­ke tijd. De vraag is: Wat doe je er­mee?
(Bron van de­ze tekst: Erfgoedstem.)

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Groot Arsenaal

ANWB: toelichting Groot Arsenaal

 

 

GROOT ARSENAAL

Voormalig militair tuig­huis, ge­bouwd in 1764. Was sinds 1880 tij­de­lijk in ge­bruik als ka­zer­ne, daar­na op­nieuw op­slag­plaats van ma­te­ri­a­len voor de de­fen­sie.
(Tuighuis: arsenaal.)

 

 

Menu – 03/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
2 februari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 4 (’t Lammeken): Rijks­mo­nu­ment nr. 9079
Dubbelstraat 2: Café De Kaai.

 

 

Dubbelstraat 4.

Pand uit de 16e of 17e eeuw met in af­ge­knot­te, door een kroon­lijst af­ge­dek­te en ge­pleis­ter­de trap­ge­vel. Twee jaar­tal­an­kers ..47 en twee sier­an­kers. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9079.)
Website: Rijksmonument 9079.

 

 

Wikipedia
Bergen op Zoom

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Kroon­lijstTrap­ge­velPleis­ter­laagSier­an­ker.

 

 

Menu – 02/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
1 februari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 55
Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.

 

 

Monument

Tweelaags pakhuis met een zwart [sic] ge­verf­de top­ge­vel on­der een za­del­dak. (Bron van de­ze tekst: Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.)

 

 

Wikipedia

Bergen op ZoomGe­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Top­ge­velZa­del­dak.

 

 

Menu – 01/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
31 januari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 41 (L)
Dubbelstraat 43 (R)

 

 

Dubbelstraat 41
Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment

Twee samengevoegde pan­den met ge­vels in IJs­sel­steen on­der schild­da­ken.

 

 

Dubbelstraat 43
Rijks­mo­nu­ment, nr. 9082.

Pand onder za­del­dak met aan de voor­zij­de punt­ge­vel, voor­zien van vlech­tin­gen en ge­met­sel­de top­pi­las­ter, 17e eeuw. De bei­de ven­sters van de zol­der­ver­die­ping heb­ben zes­tien­ruits­schuif­ra­men. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9082.)
Website: Rijksmonument 9082.

 

 

Wikipedia

Bergen op ZoomGemeentelijke monumentenIJsselsteen.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Schild­dakZa­del­dakPunt­ge­velVlech­tingPi­las­terSchuif­raam.

 

 

Menu – 31/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
30 januari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 21: ge­meen­te­lijk mo­nu­ment
Anno – Cauwenborgh – 1604

 

 

Monument
Gemeentelijk monument.
Twee­laags on­der­kel­derd hoek­pand met een bak­ste­nen lijst­ge­vel on­der een schild­dak.

 

 

Wikipedia
Bergen op ZoomGemeentelijke monumenten.

 

 

Website
De geschie­de­nis van het huis Cau­wen­borgh.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Bak­steenLijst­ge­velSchild­dak.

 

 

Menu – 30/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
29 januari 2019
 

Spui

Dubbelstraat, gezien vanaf Spui.
Links op de achtergrond het kunstwerk Vastenavondkoppen.

 

 

Wikipedia: Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Vastenavondviering van Al­bert Moel­ker
De vastenaovond­viering, een an­de­re term voor car­na­val, is de be­lang­rijk­ste jaar­lijk­se ge­beur­te­nis in Ber­gen op Zoom. De oud­ste schrif­te­lij­ke ge­ge­vens over de Berg­se vas­ten­avond da­te­ren van 1413. In dat­zelf­de jaar schreef Ja­cob van Oest­voorn ook het be­ken­de ge­dicht over de Blau­we Schuit, een nog steeds vast on­der­deel in de Berg­se vas­ten­avond­op­tocht.
De huidige vastenavond­viering da­teert van 1945: toen na­men en­ke­le Ber­ge­na­ren het ini­ti­a­tief tot de her­in­voe­ring van het open­ba­re vas­ten­avond­feest. In 1946 werd het ‘Ma­ni­fest’ uit­ge­ge­ven dat al­ge­meen be­schouwd wordt als de start van de Stich­ting Vas­ten­avend die met strak­ke hand de or­ga­ni­sa­tie ter hand nam. Het ‘sei­zoen’ begint elk jaar op 11 no­vem­ber. Op die dag wordt het mot­to be­kend ge­maakt dat het leid­mo­tief voor het vas­ten­avond­lied en de uit­beel­ding van de wa­gens wordt. Na tal van bals be­gint op za­ter­dag de ei­gen­lij­ke vas­ten­avond die vier da­gen duurt. Ber­gen op Zoom wordt dan ‘Krab­be­gat’ en haar be­wo­ners ‘Krab­ben’.
Dit kunst­werk van de Berg­se kun­ste­naar Al­bert Moel­ker ‘Vas­ten­avond­kop­pen’, stelt een ty­pi­sche vas­ten­avond­werk­zaam­heid voor: zij ‘tjep­pen’ el­kaars kop. Tjep­pen is het met po­ly­es­ther be­dek­ken van uit klei ge­boet­seer­de vas­ten­avond­ob­jec­ten en -de­co­ra­ties.
Ber­gen op Zoom is nog de enige plaats waar men zich met Kar­na­val mag ver­ber­gen ach­ter een mas­ker. (Bron van de­ze tekst: GPS-Wandeling: Stadswandeling Bergen op Zoom.)

 

 

Wikipedia

Krabbegat.
Blauwe Schuit.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Tekstpaneel bij Vastenavondkoppen.

 

 

84/92
‘N BOUWER EN’N KOP…
DE BOUWER BOET­SEER DA KOPKE,
MAR DA KOP­KE DOE DA D’OK.
DA STOP WA D’IN DIE BOU­WER,
T’US NET OF DAT­TIE ZEGT:
“KEK NAAR OE EIGE”
b.c. de krabbekweekers – a. moel­ker

Een bouwer en de kop
De bouwer boet­seert dat kop­je
maar die kop doet dat ook.
Dat stopt wat in de die bou­wer,
het is net alsof die zegt:
“Kijk naar jezelf.”

 

 

Website: B.C. De Krabbekweekers.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Een collage van de her en der ge­plaat­ste
gedenkstenen rond Vas­ten­avond­kop­pen van di­ver­se
Carnavalsverenigingen en Dweil­or­kes­ten
in Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Lievevrouwestraat

 
28 januari 2019
 

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 56
Oostenrijck – Anno 1604

 

 

Monument

Huis met gepro­fi­leer­de ge­vel­over­kra­ging van het “Dordt­se” ty­pe, op de ver­die­ping met strek­ken bo­ven de ven­ster­to­gen, met na­tuur­ste­nen kraag­ste­nen (kop­jes). Rood ge­verfd met schild­dak, XVII A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9221.)
Website: Rijksmonument 9221.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Dordtse gevel.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menUitkragenStrek (2e betekenis)ToogNatuursteenKraagsteen (kopjes)Schilddak.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 41
London – Anno 1647

 

 

Voormalige bier­brou­we­rij “Lon­don”. Ge­vel uit 1645 waar­van de top is ver­van­gen door een rech­te kroon­lijst. Pi­las­ters, lijs­ten, frie­zen en mas­kers van na­tuur­steen, in Vlaams ba­rok­ke trant, al­les ge­verfd. Pui ge­wij­zigd. Op de hoek van de Lon­don­straat. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9199.)
Website: Rijksmonument 9199.

 

 

Wikipedia

03.) Barokarchitectuur in de Zuidelijke Nederlanden.
04.) Masker.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menKroonlijstPilastersLijst (profiel)FriesNatuursteenPui.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 43
In de Draeck

 

 

Monument

Huis “In de Draeck”, met lijst­ge­vel in schoon werk, mooie Em­pi­re pui met mid­den-in­gang tus­sen ge­blok­te pi­las­ters en met ver­sierd bo­ven­licht. Schild­dak. In de zij­ge­vel aan de Lon­don­straat een ge­vel­steen (plm 1600) met de fi­guur van een draak. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9200.)
Website: Rijksmonument 9200.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menLijstgevelSchoonwerkEmpirestijlPilastersBovenlichtSchilddakGevelsteen.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Gevangenpoort

 
27 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Gevangenpoort / Lievevrouwepoort aan de Lievevrouwestraat

 

 

Monument

Onze Lieve Vrouwe- of Ge­van­gen­poort, het eni­ge bouw­werk dat van 14e en 15e eeuw­se om­mu­ring is over­ge­ble­ven, be­staat aan de bui­ten­zij­de (west­zij­de) uit twee ron­de to­rens, ge­heel met Le­de en Go­ber­tan­ger­steen be­kleed, die door een weer­gang ver­bon­den zijn. Ge­zien het ma­te­ri­aal moe­ten zij uit de twee­de helft van de 14e eeuw of la­ter dag­te­ke­nen; de to­rens heb­ben koe­pel­ge­wel­ven on­der het be­ga­ne­grond­se en op de ver­die­ping. In het be­gin van de 16e eeuw werd het poort­ge­bouw aan de stads­zij­de (oost­zij­de) ver­lengd met een aan­bouw in bak­steen met spek­la­gen, af­ge­slo­ten door een trap­ge­vel tus­sen ar­kel­to­ren­tjes. Ton­ge­welf over de door­gang, met gleuf voor een val­hek. Op de ver­die­ping een na­tuur­ste­nen schouw (be­gin XV) met ge­pro­fi­leer­de wan­gen. De ver­die­pin­gen wer­den van ouds ge­bruikt als wacht­lo­kaal en ge­van­ge­nis­sen. Ge­res­tau­reerd in 1932 en 1954. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9185.)
Website: Rijksmonument 9185.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Gevangenpoort.
03.) Gobertange.
04.) Ledesteen (Balegemse steen).
05.) Valhek.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menHardsteenWeergangKoepelgewelfBaksteenSpekband (Speklaag) – TrapgevelArkeltorentjesTongewelfNatuursteenWang.

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.