Jemen, 22 maart 1996

25 jaar geleden

22 maart 1996 / 22 maart 2021

Werken in Jemen

Kawkabaan Jemen

Kawkabaan

Deze twee schoonheden, (ik heb hun ge­zicht niet ge­zien, maar hun kle­ren zijn in ieder ge­val mooi) wil­den wel op de foto. Eerst ke­ken ze rond of er geen Je­me­ni­ti­sche man­nen in de buurt wa­ren. Toen dat niet het ge­val was, moch­ten we fo­to­gra­fe­ren. Na het druk­ken van de slui­ter rie­pen ze in koor Baksjisj (fooi) en vroe­gen 50 rial. (on­geveer ƒ 0,55) per per­soon.
Nico zit op de ach­ter­grond te wach­ten en is in het he­le ge­beu­ren ken­ne­lijk niet geïn­te­res­seerd.


Menu – 22/03-96: BeginEinde.


Dit verslag is gebaseerd op mijn dag­boek en an­de­re no­ti­ties uit 1996 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.


Vrijdag 6 van 93 dagen in Jemen

Vandaag bezoeken Nico en ik, met nog twee an­de­ren, en­ke­le dor­pen ten noor­den van Sa­na’a: Shi­baam, Kaw­kab­aan en Thula.


Vrijdag, 22 maart 1996
Om 7.40 uur op Maidan al-Tahrir (het Be­vrij­dings­plein) waar Brian en LA al zijn.
Nico gaat direct akkoord met de prijs van USD 50, die een chauf­feur vraagt voor een dag Shi­baam, Kaw­kab­aan en Thula. We had­den dat al af­ge­spro­ken. Brian is het daar niet mee eens en ook LA eigen­lijk niet. We ver­trek­ken uit­ein­de­lijk voor een prijs van 1.250 rial voor hen bei­den en USD 20 voor ons bei­den. (To­taal: USD 38) We rij­den door een prach­tig land­schap noord­waarts.

Vanuit Shibaam beklimmen we de berg naar Kaw­kab­aan. Met ons mee loopt een heel klein, elf­jarig jon­getje, die Hamid heet. Hij is aar­dig en niet op­drin­ge­rig. Dat ver­an­dert als zijn broer(?) Hoesein er­bij komt. Ze wil­len dat ik voor hen schoe­nen koop, in Ne­der­land, en die naar Kaw­kab­aan op­stuur. Ik ben in­mid­dels ver ach­ter­op ge­raakt van de an­de­ren.
De con­ver­sa­tie ver­loopt in het En­gels en het Ara­bisch. Hun ken­nis van het En­gels is ge­ring, mijn ken­nis van het Ara­bisch laat te wen­sen over. (Hun schoen­ma­ten zijn res­pec­tie­ve­lijk 32 en 40.)

Het uitzicht na de lange klim is fan­tas­tisch. De af­da­ling en het be­zoek aan Thula ma­ken me ge­luk­kig. Bij bei­de ge­le­gen­he­den la­ten jon­ge meis­jes zich fo­to­gra­fe­ren, wel­is­waar te­gen be­ta­ling en ge­slui­erd, maar toch!
Vrouwen op de foto: dat lukt over het al­ge­meen niet. Dat het nu wel lukt, maakt de dag echt waar­de­vol. Een fo­to kost 50 rial baksjisj, (Geen Ara­bisch woord, maar het be­te­kent ‘fooi’ of ‘ge­schenk’.)
De gesluierde meisjes letten goed op dat er geen man­nen in de buurt zijn.
Echt confuus waren ze toen ik riep “Baksjisj!”, na­dat ze mij ge­fo­to­gra­feerd had­den.

Tegen 18.uur zijn we weer in ons hotel in Sana’a.

Tussen 19.45 en 20.30 uur eten in Taj Sheba: 1.400 rial. (f. 16,80)
Bij de Muwaasalaat (de telefoonmaatschappij) koop ik voor 760 rial een kaart met 40 units om naar Nederland te kunnen bellen.

Weer: fris, behalve in Thula.

In Kawkabaan gaf ik een (gesluierd) meisje een rijks­daal­der. Zij pro­beer­de ons zil­ver­werk te ver­ko­pen. (Zij wilde nog niet voor 1.000 rial op de foto.)

Wat opviel is dat zowel in Thula als in Kaw­kab­aan (en ook in Shi­baam) de vrou­wen ge­woon in de toe­ris­ten­in­dus­trie wer­ken. (Als ver­koop­sters van waren, of als ‘bak­sjisj-vraag­sters’.)

Het zal me later duidelijk worden dat in de regio waar wij gaan wer­ken, in de Wadi Hadramaut in het zui­den van Je­men, ook nog een an­der Shi­baam ligt en dat we­reld­be­roemd is als cul­tu­reel erf­goed.

Kawkabaan, uitgesproken als kaw­ke­baan, be­te­kent: ‘twee ster­ren’. Het Ara­bisch kent een en­kel­voud: kaw­kab, (ster) een twee­voud: kaw­ka­baan of kaw­ka­bayn, af­han­ke­lijk van de naam­val. Het meer­voud is ka­waa­kib: ster­ren.


Menu – 22/03-96: BeginEinde.


Index personen.

Personen: Nico.

Index locaties.

Locaties: KawabaanSana’aShibaamTula / Thula.

Index termen.

Termen: GuldenRial.


Dit is het einde van dag 6 van 93 dagen totaal van mijn verblijf in Jemen in 1996.
Naar alle gepubliceerde dagen.

Menu – 22/03-96: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.