Geulhem: Blokbreker

21 mei 2019


Blokbreker

Blokbreker
Geulhemmerweg


Bij de ingang van de Geul­hem­mer­grot is een mer­gel­ste­nen beeld ge­plaatst van een blok­bre­ker, de am­bachts­man die in het ver­le­den met be­hulp van vaak pri­mi­tie­ve werk­tui­gen de blok­ken mer­gel on­der­gronds won.
(Bron van deze tekst: Wikipedia. (Zie hier beneden.))


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Websites
Heemkunde Houthem: Blokbrekers
Wikipedia: Blokbrekers.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Mergel.


Menu – 21/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geulhem: Grotwoningen

20 mei 2019


Grotwoningen

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Rijksmonument 42116

Resten van grotwoningen in de Geulhemmerberg, XVIII.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 42116.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Websites
Beeldbank: Grotwoningen
Grotwoningen: Rotswoning.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Grotwoningen

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Grotwoning

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Grotwoning

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Grotwoning

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Holwoning - Grotwoning

Grotwoningen
Geulhemmerweg 30A.


Holwoning – Grotwoning

In de krijtrotsen van de Geu­le­mer­berg be­von­den zich in het ver­le­den meer­de­re open­ge­kap­te ruim­ten wel­ke dien­den als hol­wo­nin­gen.
Sommige dezer pri­mi­tie­ve, ver-oude ho­len wa­ren nog tot rond 1900 be­woond door blok­bre­kers, ijve­ri­ge men­sen die hun brood ver­dien­den met het bre­ken van mer­gel­blok­ken in ‘de berg’. De woon­ruim­te was uit­zon­der­lijk so­ber in­ge­richt. Wan­den en zol­de­ring wa­ren soms met kalk ge­wit of met enige kleur­stof licht­blauw ge­kleurd.
Voor het ‘huurgenot’ be­taal­de men toen 4 cent per maand of 50 cent per jaar.
Restauratie van enkele grot­wo­nin­gen vond plaats in 1976.

.


Menu – 20/05: BeginEinde.


Geulhem: Bed & Breakfast

19 mei 2019


Bed & Breakfast

Saga & More
Geulhemmerweg 32.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Website
Saga & More.


Menu – 19/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bed & Breakfast

Saga & More
Geulhemmerweg 32.


Menu – 19/05: BeginEinde.


Geulhem: Geulhemermolen

18 mei 2019


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen
Geulhemmerweg 49.


Rijksmonument 42117

Watermolen. Molen­huis, XVIIa; XVIIb in haak­vorm; schuur 1643. Het com­plex is in 1768 ver­bouwd. Mo­len­werk XIX A. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 42117.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Websites
Beeldbank: Geulhemmermolen
Molendatabase: Geulhemmermolen
Wikipedia: Geulhemmermolen.
Gevelsteen: Geulhemmermolen.
(Veel his­to­ri­sche in­for­ma­tie).


Menu – 18/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhemermolen

Geulhemermolen / Geulhemmermolen


Waterschap
Roer en Overmaas
natuur­lijk water­beheer

Moderne besturingsmiddelen hand in hand met his­to­ri­sche struc­tu­ren

De Geulhemermolen en bij­be­ho­ren­de stuw zijn Rijks­mo­nu­ment. De hui­di­ge mo­len en het woon­huis stam­men uit 1768, zo­als ook blijkt uit de ge­vel­steen boven de mo­len­in­gang. Tot 1955 is de­ze ko­ren­mo­len in ge­bruik ge­weest. In 2010 heeft Wa­ter­schap Roer en Over­maas de mo­len­stuw ge­re­no­veerd.

De molen en bijbehorende ge­bou­wen zijn be­schermd van­uit de mo­nu­men­ten­wet. De bij­be­ho­ren­de stuw ech­ter niet. Door vuil­op­ho­ping ont­stond in het ver­le­den wa­ter­over­last. Dit was voor de toen­ma­li­ge ei­ge­naar re­den om de his­to­ri­sche stuw in 1968 te slo­pen.
De nieuw geplaatste stuw uit 1974 ken­de ech­ter ook pro­ble­men, waar­door het stu­wen niet meer mo­ge­lijk was en de vis­trap in de Geul ter hoog­te van de On­der­ste St. Ger­lach­straat on­vol­doen­de werk­te. De vis­trap werd eind ja­ren ’90 spe­ciaal aan­ge­legd voor stroom­op­waarts zwem­men­de vis­sen die zich in de bo­ven­stroom­se beek­tra­jec­ten wil­len voort­plan­ten.

In 2007 heeft Waterschap Roer en Over­maas de stuw over­ge­no­men om ac­tief wa­ter­be­heer rond de mo­len te her­stel­len. De stuw­deur, bo­ven­balk, aan­drij­ving en be­die­ning van de stuw zijn in sa­men­wer­king met de ge­meen­te Val­ken­burg aan de Geul en Bu­reau Aan­ge­pas­te Tech­no­lo­gie (Sit­tard) aan­ge­past. Het ka­rak­te­ris­tie­ke aan­zicht van de stuw en om­ge­ving zijn be­hou­den. De ver­nieuw­de aan­drijf­units zijn re­pli­ca’s van aan­drijf­units uit 1874. De nieuwe aan­drij­ving is vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seerd en zal de stuw bij hoog­wa­ter in de Geul ope­nen. De vis­trap in de Geul func­tio­neert weer op­ti­maal. Vis­sen als de el­rits, kop­voorn en beek­fo­rel kun­nen nu hun paai­gron­den weer be­rei­ken.


Menu – 18/05: BeginEinde.


Geulhem: Vergane glorie

17 mei 2019


Berg en Dal

Vergane glorie: voormalig hotel Berg en Dal
Geulhemmerberg.

Hotel Berg en Dal aan de voet van de Geul­hem­mer­berg werd in 1895 als her­berg door de fa­mi­lie Heuts ge­bouwd. De­ze her­berg groei­de uit tot een goed lo­pend ho­tel. In 1965 werd het ho­tel om­ge­vormd tot een pen­sion voor gast­ar­bei­ders. Ver­vol­gens wer­den er asiel­zoe­kers in ge­huis­vest en daar­na raak­te het ho­tel in ver­val. Rond 2013 werd be­gon­nen met een res­tau­ra­tie van het pand, maar die is be­gin 2019 nog niet af­ge­rond.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 17/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berg en Dal

Vergane glorie: voormalig hotel Berg en Dal.


Menu – 17/05: BeginEinde.


Geulhem: Geulhemmerweg

16 mei 2019


Geul en Geulhemmerweg

Geulhemmerweg met rechts een tak van de Geul.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 16/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geulhem: Bever Outdoor

15 mei 2019


Bever Outdoor

Geulweg

De noeste arbeid van bevers langs de Geul.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Bever.


Menu – 15/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bever Outdoor

Geulweg


Menu – 15/05: BeginEinde.


Bever Outdoor

Geulweg


Menu – 15/05: BeginEinde.


Houthem: Waterval

14 mei 2019


Waterval

Onderstestraat
De Waterval.


Als kleu­ter vond ik die wa­ter­val in­druk­wek­kend. Als mijn moe­der en mijn oma met mij wan­de­len gin­gen, vroeg ik al­tijd om ook naar de wa­ter­val te gaan.
Hier splitst de ri­vier de Geul zich in twee ar­men en men heeft er een dam in aan­ge­legd, zo­dat de ene bed­ding vol­ler blijft dan de an­de­re. Door die dam on­staat er een wa­ter­val.
(Het is waar­schijn­lijk zo dat de wa­ter­val vroe­ger veel ho­ger was, maar re­cen­te­lijk ver­laagd is om vis­mi­gra­tie mo­ge­lijk te ma­ken: Vis­trap.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Vistrap.


Menu – 14/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Prinses Juul I

13 mei 2019


Prinses Juul I

Onderstestraat
Hier woont
Prinses Juul I
van de Jeugdcarnavals­ver­eni­ging De Boschräefkes (2019).


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Maak kennis met Prinses Juul I, Mi­ni­ster Roana en Ce­re­mo­nie­mees­ter Lars van de Jeugd­car­na­vals­ver­eni­ging De Boschräefkes van Houthem, op You­Tube. (Dia­lect: Val­ken­burgs / Houthems).


Menu – 13/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Kindervallei

12 mei 2019


Kindervallei

Onderstestraat
Ronald McDonald Vakantiehuis

Ontworpen door de Oosten­rijk­se kun­ste­naar en ar­chi­tect Frie­dens­reich Hun­dert­wasser.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Ronald McDonald Kin­der­fondsFrie­dens­reich Hun­dert­wasser.


Website
Kindervallei (Houthem).


Menu – 12/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.