Houthem: Onderstestraat 60

11 mei 2019


Onderstestraat

Villa Wilhelmina
Onderstestraat 60.

Een monumentaal pand aan de On­der­ste­straat 60, gebouwd 1902/03, maar geen rijks­mo­nu­ment.
Zie voor meer informatie over dit pand: Gevelsteen Onderstestraat 60.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 11/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Onderstestraat

Onderstestraat


Menu – 11/05: BeginEinde.


Houthem: Onderstestraat 52

10 mei 2019


Onderstestraat

Villa Cuypers-Linssen
Onderstestraat 52.

Villa Cuypers-Linssen
Een monumentaal pand uit 1917, aan de On­der­ste­straat 52, maar geen rijks­mo­nu­ment.
Zie voor meer informatie over dit pand: Gevelsteen Onderstestraat 52.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 10/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Geboortehuis

09 mei 2019


Geboortehuis

Onderstestraat

Het huis dat haaks op de straat staat is het ge­boor­te­huis van mijn moe­der. Mijn opa en oma woon­den er in on­der­huur. De ei­ge­na­ren van het pand woon­den er ook. Zo ging dat vroe­ger, hon­derd jaar ge­le­den.
Beide panden zijn voor het groot­ste deel in mer­gel ge­bouwd.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van Houthem.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Mergel.


Menu – 09/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Gerlachuskapel

08 mei 2019


Gerlachuskapel

Sint-Gerlachuskapel
Onderstestraat 48.


Rijksmonument 36790

Kapelletje van de H. Gerlachus, 1869; voor­zien van een barok altaar.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36790.)
Beeldbank: 539.202 en 304.113.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van Houthem.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AltaarBarok.


Menu – 08/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gerlachuskapel

Sint-Gerlachuskapel
Onderstestraat 48.


Mijn toekomstige moeder (in lichte kleding) als 12-jarige naast de Sint-Ger­lachus­kapel, ca. 1935.


Menu – 08/05: BeginEinde.


Houthem: Oude Pastorie

07 mei 2019


Oude Pastorie

Onderstestraat
De oude pastorie.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van HouthemSint-Ger­lachus­kerk.


Menu – 07/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Oud-Gemeentehuis

06 mei 2019


Onderstestraat

Onderstestraat

Rechts de muur waar­ach­ter zich het kerk­hof be­vindt dat bij de Sint-Ger­lach­us­kerk hoort en links het pan waar­in tot ok­to­ber 1940 het Ge­meen­te­huis van de Ge­meen­te Houthem was ge­ves­tigd. Het bouw­ma­te­ri­aal van dit pand is mer­gel, van­daar de gele kleur.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van HouthemSint-Ger­lachus­kerk.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Mergel.


Menu – 06/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Onderstetraat

Onderstestraat

Rechts het pand waar­in tot ok­to­ber 1940 het Ge­meen­te­huis van de Ge­meen­te Houthem was ge­ves­tigd. La­ter ver­bouwd tot een aan­tal wo­nin­gen, zo­wel bo­ven als be­ne­den ge­schei­den ap­par­te­men­ten. In een van die hui­zen woon­den mijn opa en oma (van moe­ders­zij­de) tus­sen cir­ca 1960 en 1973.


Menu – 06/05: BeginEinde.


Onderstestraat

De panden van het voor­ma­li­ge ge­meen­te­huis Houthem aan de On­der­ste­straat, ge­zien van­af het kerk­hof van de Sint-Ger­lach­us­kerk.


Menu – 06/05: BeginEinde.


Houthem: Heiligdom St. Gerlach

05 mei 2019


Heiligdom St. Gerlach

Heiligdom St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van HouthemSint-Ger­lachus­kerk.


Menu – 05/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Heiligdom St. Gerlach

HEILIGDOM SINT GERLACH
Op deze historische plek leef­de van om­streeks 1120 tot 1165 de rid­der-klui­ze­naar, de H. Ger­lachus.
Reeds in 1201 werd hier een adel­lijk Nor­ber­ti­nes­sen­kloos­ter ge­sticht. Pe­rio­den van bloei en ramp­spoed wis­sel­den el­kaar af. Van 1720 tot 1727 werd de hui­di­ge kerk ge­bouwd die in 1751 uit­bun­dig werd ge­de­co­reerd door Jo­han Adam Schöpf. In 1786 moes­ten de zus­ters het kloos­ter ver­la­ten. Daar­na werd de kerk in 1808 de pa­ro­chie­kerk van Houthem ter­wijl de ove­ri­ge be­bou­wing ging fi­gu­re­ren als bui­ten­huis of châ­teau en boer­de­rij. Na het over­lij­den van de laat­ste adel­lij­ke be­wo­ner in 1979 volg­de van 1995 tot 1997 een in­grij­pen­de res­tau­ra­tie. De kerk werd on­der meer ver­rijkt met een Ger­la­chus­ka­pel en een schat­ka­mer Sint Gerlach. In 2011 werd voor de hoofd­in­gang een la­by­rint aan­ge­legd. Geen hei­den­se dool­hof met tal­rij­ke dwaal­we­gen maar een chris­te­lijk la­by­rint dat uit­ein­de­lijk leidt naar het he­mels Je­ru­za­lem. Het be­treft een ver­klein­de re­pli­ca van het la­by­rint van Amiens uit 1288.

MMXIV


Wikipedia
AmiensDool­hofJo­hann Adam SchöpfKloos­terKlui­ze­naarLa­by­rint van AmiensNorbertinessenPa­ro­chie­kerk.


Menu – 05/05: BeginEinde.


Heiligdom St. Gerlach

Vrij entree
free admission-freier Eintritt-accueil libre
Heiligdom van Sint Gerlach
Sanctuary of Saint Gerlach-Heiligtum Sankt Gerlach-Sanctuaire du Saint Gerlach

Dagelijks geopend
open daily-täglich geöffnet
ouverture quotidienne

1 april-31 oktober
10.00-17.00 uur
zondag 10.30-17.00 uur.
(sunday-Sonntag-dimanche)

1 november-31 maart
aangepaste openingstijden
(adapted opening hours
angepaßte Öffnungszeiten
l’heurs d’acceuil adaptées)

[Helemaal rechts, verticaal:]
erfgoedsite-parochiekerk-schatkamer


Menu – 05/05: BeginEinde.


Houthem: Grafkelder

04 mei 2019


Versiering boven de ingang van de grafkelder

Sint-Gerlachuskerk
Joseph Corneli Allée 1.


Rijksmonument 469309

De grafkelder bevindt zich links van de thans in ge­bruik zijn­de hoofd­in­gang van de in 1725 ge­bouw­de zaal­kerk. De kel­der be­staat uit een bak­ste­nen bouw­werk van een bouw­laag op recht­hoe­ki­ge grond­slag met een top­ge­vel aan de voor­zij­de en daar­op een za­del­dak, en aan bei­de zij­den la­ge­re les­se­naars­da­ken; de da­ken zijn met lood be­kleed. De kel­der is voor­zien van een na­tuur­ste­nen bor­des van drie tre­den, om het bor­des is een ijze­ren hek­werk ge­plaatst.
De toegang tot de kel­der be­vindt zich in de voor­ge­vel van het ge­bouw­tje; de in­gang wordt ge­vormd door een rond­bo­gi­ge muur­ope­ning (zon­der deur); als or­na­men­ten zijn aan­ge­bracht lof­werk, dat de rond­boog om­vat, en een klim­mend boog­fries langs de dak­lijst, bei­de or­na­men­ten zijn uit­ge­voerd in na­tuur­steen. […]
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 469309.)
Beeldbank: Grafkelder.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van HouthemSint-Ger­lachus­kerkGrafkelder.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBoogfriesBordesBouw­laagDak­lijstKel­derLes­se­naars­dakLof­werkNa­tuur­steenOr­na­mentRond­boogTop­gevelTredeZaal­kerkZa­del­dak.


Heemkundevereniging Houthem
Grafkapel.


Menu – 04/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Sint Gerlachuskerk

03 mei 2019


Sint Gerlachuskerk

Sint-Gerlachuskerk
Joseph Corneli Allée 1.


Rijksmonument 36789

R.K.Kerk, oorspronkelijk KERK van het adel­lijk vrou­wen­stift van St. Ger­lach. Drie­zij­di­ge zaal­kerk uit plm 1725, voor­zien van een to­ren­tje op de west­ge­vel, muur­pi­las­ters en seg­ment­boog­ven­sters. In­wen­dig wand­schil­de­rin­gen van Joh. Adam Schopfs 1751; Hoofd­al­taar XVIII A. Graf­tom­be van de H. Ger­lach 1783 met daar­te­gen ge­plaatst ge­sne­den hou­ten al­taar; com­mu­nie­bank, XVIII A; biecht­stoel, XVIII B; or­gel­kas XVIII; preek­stoel XIX A. 1 graf­steen van Ur­su­la Gro­ben­doncq (XVd), 1 graf­steen (XVd) en 3 al­taar­ste­nen, al­le van zand­steen en bij de res­tau­ra­tie in 1978 on­der de vloer ge­von­den. Mer­gel­ste­nen tuin­muur, XVII-XVIII. Op het kerk­hof en­ke­le graf­zer­ken. Van oor­sprong een­kla­viers or­gel, in 1786 ge­maakt door J. Bin­vignat. In 1894 ver­groot door P.J. Ver­meu­len. In 1957 uit­ge­breid met een oud rug­po­si­tief en vrij Pe­daal. Op het Rug­werk werd nieuw pijp­werk ge­plaatst. Bij de laat­ste res­tau­ratie in 1988 ble­ven in ge­wij­zig­de vorm het Rug­werk en het vrije Pe­daal ge­hand­haafd. Me­cha­nisch to­ren­uur­werk, B. Eijs­bouts, 1910.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36789.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Gerlachus van HouthemSint-Ger­lachus­kerkJo­seph Bin­vignatKerk­hofB. Eijs­boutsOrgelOrgel­kasVrij Pe­daalPijp­werkRug­po­si­tiefStiftP.J. Ver­meu­lenUr­su­la Gro­ben­doncq (geen ver­mel­ding).


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AltaarMergelPi­las­terRes­tau­ra­tieSeg­ment­boogZaal­kerkZand­steen.


Menu – 03/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Sint Gerlachuskerk

Sint-Gerlachuskerk.


Menu – 03/05: BeginEinde.


Sint Gerlachuskerk

Sint-Gerlachuskerk.


Menu – 03/05: BeginEinde.


Houthem: Wegkruis

02 mei 2019


Wegkruis Sint Gerlach

Wegkruis
Sint Gerlach, recht tegen­over de On­der­ste­straat.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia
Wegkruis.


Menu – 02/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.