Orient Express: Negev en Kibboets

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 12 augustus 1994. We gaan met de bus naar Tel Aviv en sa­men met Ju­dith, het jood­se fa­mi­lie­lid van Ka­ri­ma, in een ge­huur­de auto naar de Ne­gev­woes­tijn en we be­zoe­ken ook een kib­boets.

– – – –

1.) De na­men Iris, Ka­ri­ma en Judith zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 12 augustus 1994

Dag 48 / 72: Jeruzalem – Tel Aviv – Negev-woestijn.
Als de pater tegen 4.30 uur weggaat, hoor ik ma­chi­ne­ge­weer­ge­ra­tel op de ach­ter­grond. La­ter hoor ik van Ju­dith dat er een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag is ge­pleegd in Je­ru­za­lem.

Oog om oog

Opstaan rond 5.00 uur. (Moe.) Karima maant mij rus­tig aan te doen, want de meis­jes sla­pen nog, maar ik wil niet rus­tig doen, want toen ik wil­de sla­pen, gis­te­ren­avond, toen wil­den zij niet rus­tig doen. (Oog om oog.) Ik laat ook het vol­le licht bran­den. Zij drie zijn de oor­zaak van mijn do­de­lij­ke ver­moeid­heid.

Naar Tel Aviv

Karima neemt haar bagage mee, want vliegt mor­gen naar huis. De bus­chauf­feur van de stads­bus rijdt ruw en ze valt bij­na met haar spul­len. Ik draag ook veel spul­len van haar.
We gaan met een bus naar Tel Aviv Os­do­lo­rov(??) en van­daar met een taxi voor 15 S. naar de straat waar Ju­dith woont.
We zijn er om 8.00 uur.
Vertellen.
We gaan rond 9.00 uur naar een auto­ver­huur­be­drijf waar we een auto hu­ren. (Die Ka­ri­ma en ik moe­ten be­ta­len, maar de kosten daar­van zijn op 5 no­vem­ber ’94 nog niet van haar re­ke­ning af­ge­schre­ven.)

Zwemmen in de woestijn

Het is 10.00 uur voordat Judith ons naar het zui­den chauf­feert. Beer­she­ba wekt bij Ka­ri­ma as­so­cia­ties met haar va­der­land op. Prach­ti­ge stra­ten aan de rand van de stad, met veel groen en veel rust.
Ten zuiden van Beersheba mis­lukt een tocht over een vre­se­lijk slech­te weg naar een bron mid­den in de woes­tijn. (Ik wil dat we op­hou­den met rij­den, daar, want de auto kraakt en het car­ter slaat ver­schil­len­de ke­ren op ste­nen. Ik vrees dat we een ho­ge re­pa­ra­tie­re­ke­ning zul­len krij­gen.)
Ook de te­rug­weg is niet be­scha­di­gings­ge­vaar­vrij.
Daarna gaan we naar een na­tuur­park bij Ein Av­dat waar we in een meer­tje zwem­men. Het wa­ter is heer­lijk koel in de­ze oa­se, mid­den in de Ne­gev-woes­tijn.
Een Franse macho duikt zon­der na­den­ken van­af de kant in dit met, on­der­water, gro­te rots­blok­ken be­zaai­de meer­tje.
Hij heeft geluk. Hij duikt slechts in de modder en komt he­le­maal zwart bo­ven en duikt (schaam­te­vol) di­rect weer on­der.
Tegen zijn vrouw zegt hij even la­ter: “Ce n’est pas très pro­fon­de, ici.” (“Het is hier niet erg diep.”)
We eten er en blijven er wat nog wat ‘hangen’. Het is er heer­lijk.

Ben Goerion Kibboets

We bezoeken het uit­zicht­punt bij het graf van Ben Goe­rion en we ne­men een lif­ter mee, die ons naar de Ben Goe­rion Kib­boets Com­mu­ne mee­neemt en ons rond­leidt. Aan hem en zijn vrien­din stel ik veel vra­gen kom tot de con­clu­sie dat ik on­der zulk een re­giem (com­mu­nis­tisch) niet zou wil­len leven. De groep be­slist of je mag gaan stu­de­ren en wat.

Seksbommetje

Een bezoekstertje bij hem, een 15-ja­rig meis­je, is een seks­bom­me­tje, met haar ul­tra­kor­te jeans ziet ze er uit­da­gend uit. (Vind ik.)
De rondleiding en verblijf in de com­mu­ne / kib­boets duurt cir­ca an­der­half uur.
Daarna gaan we naar een ‘kra­ter’-land­schap waar he­le ber­gen in de loop der mil­joe­nen ja­ren zijn weg­ge­spoeld en we be­kij­ken er het ge­kleur­de zand. (Di­ver­se kleu­ren.)
Twee lifters uit Finland (Zweeds spre­kend) gaan mee. Een lan­ge jon­gen en een kor­te.

De Palestijnse en de jood

Bij een vriendin van Judith, een hoog­op­ge­lei­de Pa­les­tijn­se, die met een jood gaat trou­wen*1, krijgen we wat te eten. Zij raadt me aan te le­zen: Fi bay­ti­na ra­djoel l’-Ih­san Abd al-Qoe­does (‘Een man in ons huis’ van Ihsan Abd al-Qoedoes.) “Een mooi boek.”, zegt ze. (In Da­mas­cus koop ik het en lees het vrij­wel zon­der hulp van het woor­den­boek uit.) Dus via haar (in Beer­sheba) te­rug naar Tel Aviv. On­der­weg hangt een ba­lo­ri­ge jon­ge­man met zijn blo­te kont uit een au­to­raam.

Busstation

Judith rijdt naar een bus­sta­tion en pro­beert me daar te dum­pen voor de bus naar Je­ru­za­lem. Ge­luk­kig rijdt er geen meer, want ik wil mor­gen nor­maal af­scheid kun­nen ne­men van Ka­ri­ma, die naar Ne­der­land te­rug­keert.
Bij Judith rond 23.00 uur.
Douche.
Niet veel meer doen.
Bed circa 01.00 uur.
Een superfantastische dag in een ge­huur­de auto met air­co. (Zon­der air­co zou het niet te doen zijn ge­weest.)
Zwemmen midden de woestijn: Woesten.
’s Avonds wat last van hoesten. Hoestijn.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Let op wat hier gebeurt: een moslima (vrouw) trouwt met een jood (man). Vol­gens de Sharia (de is­la­mi­ti­sche wet) is dat ver­bo­den. Een mos­li­ma (vrouw) mag al­leen maar met een mos­lim (man) trou­wen. In lan­den waar de Sharia streng ge­hand­haafd wordt (daar­van zijn er veel op de­ze aar­de) kan dat tot zeer ern­sti­ge pro­ble­men lei­den bij de fa­mi­lie van de vrouw en in som­mi­ge ge­val­len kan zij daar­om ook ver­moord wor­den door haar ou­ders, want vol­gens de Sharia heb­ben de ou­ders het recht om hun kin­de­ren straf­fe­loos te do­den: Qisaas
Zie ook: Een moslima mag geen niet-moslim trouwen.

Retour noot 1.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTel AvivBeershebaEin AvdatBen Goerion Kibboets.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemTel AvivBeer­shebaEin AvdatBen GoerionBen Goerion KibboetsIhsan Abd al-Qoedoes.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 12/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Juliana Hoeve

12 Augustus 2019


Goilberdingerdijk 26

Goilberdingerdijk 26 te Culemborg: Juliana Hoeve met gevelsteen.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Gevelsteen
Juliana Hoeve met opkomende zon.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Goilberdingerdijk 26

Goilberdingerdijk 26 te Culemborg.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 11 augustus 1994. Karima trekt weer eens de slacht­of­fer­kaart, zo­als zo vaak de af­ge­lo­pen we­ken, maar nu heb ik er schoon ge­noeg van en veeg haar de man­tel uit. ’s Avonds heb ik nog last van krie­bel­hoest, waar­ ik hier in Je­ru­za­lem al lan­ge­re tijd mee kamp.

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 11 augustus 1994

Dag 47 / 72: Jeruzalem.
Ik hoest bijna niet meer, maar heb toch veel krie­bel in de keel. Ka­ri­ma en ik ont­bij­ten sa­men: ge­zel­lig.
We brengen de laatste doos met boe­ken naar het post­kan­toor.
Samen de stad in. Zij koopt voor mij 200 US$ als re­ser­ve voor mijn ver­de­re reis door het Mid­den-Oos­ten. Die hoef ik niet te­rug te be­ta­len, want ik leen­de veel meer geld aan haar.
We gaan naar de Joodse markt en ko­pen er veel fruit. (Voor mor­gen, als we met Ju­dith op stap gaan.)

Zwelgen in slachtofferschap

Een vrouw maakte afwijzende gebaren als Ka­ri­ma naar drui­ven wijst. We leg­gen dat voor het ge­mak maar uit als dis­cri­mi­na­tie. (Ik hoor­de slechts “No, no”, maar de dag er­na zegt Ka­ri­ma dat zij zei: “No mos­lims.” Ik hoor­de dat niet.)
Later lijkt het alsof ze droevig kijkt en ik vraag naar de re­den. Ze zegt dat ze nog aan­ge­sla­gen is door die af­wij­zing van die vrouw.
Ik zeg dat die vrouw dat voor­val al lang ver­ge­ten is en dat zij dat ook maar moet doen, want pie­ke­ren is slecht voor het hart.
Karima: “Jij bent gemakkelijk. Jij wilt niet eens naar een op­los­sing zoe­ken.”
Nu ontsteek ik in woede, nu ben ik het schuld dat er geen op­los­sing is voor die zaak. Zelf was ze te laf om naar de re­den te vra­gen van die af­wij­zing, of ten­min­ste te­rug te pra­ten. Ze kroop in haar schulp, maar ze be­schul­digt mij er wel van dat ik geen op­los­sing heb.
Ik zeg dat we terug gaan naar dat wijf en vra­gen wat dat be­te­ken­de en ik loop te­rug, cir­ca een hal­ve ki­lo­me­ter en wacht op haar, maar ze komt niet. Ik wacht twin­tig mi­nu­ten. Ze laat zich niet zien. Ze is zelfs te laf om ook maar in die rich­ting te lo­pen.
Altijd wijst ze naar anderen. Toen ze in de bank zat, bij de bank, keek een meis­je lan­ge­re tijd naar haar. (Ka­ri­ma is een mos­li­ma en draagt een hoofd­doek.) Ze noem­de dat meis­je een ge­meen ie­mand die niet deug­de, ie­mand die haar ver­acht­te.
Altijd wijst ze naar anderen. Al­tijd zijn an­de­ren al­les schuld. Hen­na, Iris, Kim, de me­de­stu­den­ten, de do­cen­ten, de Ne­der­lan­ders, de ko­lo­nia­lis­ten, de an­ders­ge­lo­vi­gen. (Zelfs de kruis­vaar­ders wor­den er vaak bij ge­haald.) Al­tijd an­de­ren, maar nooit ‘ik’, of ‘mijn ge­loofs­ge­no­ten: de mos­lims’.
Ik loop langs haar door en schreeuw dat ze laf is. “Ieder­een doet al­les ver­keerd, ieder­een is al­tijd fout, be­hal­ve jij­zelf.”
Ze is zelfs te laf om mijn woor­den aan te ho­ren en ze kijkt om zich heen als­of ze de per­soon zoekt, waar ik te­gen sta te schreeu­wen.
Toen ze steen en been ge­klaagd had over Iris’s snoep­lust (17/7-94) en ik daar te­gen Iris een op­mer­king over maak­te, re­la­ti­veer­de zij dat voor­val, als­of ik iets on­no­zels zei, iets dat zij niet wil­de, als­of zij dat ge­snoep he­le­maal niet erg vond, ter­wijl ze bij­na groen van gif was dat Iris al­les op at, maar daar durf­de ze niet voor uit te ko­men, op het mo­ment su­prême. Zij is bang en wil ieder­een lat­en zien dat ze bang is: 17/7-94.
Ze is te bang om voor zich­zelf op te ko­men, maar pri­vé (als die per­so­nen er niet bij zijn) krijgt ieder­een en al­les de schuld over­al van, be­hal­ve zij­zelf. Zij is al­tijd het slacht­of­fer.

Kriebelhoest

Thuis rond 13.00 uur.
Later zei ze, dat als we terug­ge­gaan wa­ren naar dat drui­ven­wijf, er ze­ker do­den ge­val­len zou­den zijn. Daar was ze van over­tuigd. (Haar­zelf als do­de, be­doel­de ze na­tuur­lijk.)
Rond 15.00 uur: omdat ik niet van oor­log houd, bied ik haar weer vre­de aan (geen ex­cu­ses). Zij gaat er na een poos­je op in.
We eten samen en gaan rond 20.00 uur de weeg­schaal te­rug­bren­gen naar Hai­fa al-Kha­li­di. [Hai­fa be­heert de Kha­li­di Bi­blio­theek.] We blij­ven tot cir­ca 21.15 uur.
Ik heb een enorme last van gekrie­bel in de keel en moet slok­jes (si­nas-)sap drin­ken om het hoes­ten te on­der­druk­ken.
Thuis tegen 21.30 uur.
Omdat we mor­gen­och­tend vroeg op moe­ten, wil ik naar bed, maar Iris, die er met haar vrien­din D. is en ook nog met een zwijg­za­me blon­de: L., wil nog blij­ven klet­sen en het duurt dus nog tot 23.30 voor­dat ik naar bed kan. Ik slaap niet meer bui­ten, dus bin­nen.
Veel last van krie­bel­hoest. Een wy­ber­tje helpt niet veel, dus veel hoes­ten.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 11/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Bed & Breakfast

11 Augustus 2019


Goilberdingerdijk 25

Goilberdingerdijk 25 te Culemborg. Hier is B&B Lots4U gevestigd.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Website
B&B Lots4U.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Dode Zee

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 10 augustus 1994. Vandaag be­zoe­ken Ka­ri­ma en ik de Dode Zee en het Na­tio­na­le Mu­se­um in Je­ru­za­lem, om er de Dode Zee-rol­len te be­kij­ken. Ik koop al­weer een boek!

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 10 augustus 1994

Dag 46 / 72: Jeruzalem.
Met de bus naar Ein Gedi aan de Dooie Zee (zoals Judith zegt). We haal­den ver­le­den week een fol­der bij het toe­ris­ten­bu­reau, maar Ka­ri­ma heeft die gis­te­ren met de post naar Ne­der­land ge­stuurd. Het toe­ris­ten­bu­reau is nu nog niet open.

Ein Gedi

We gaan met de bus voor een retour 32,40 S. per per­soon naar Ein Gedi, maar rei­zen niet ver ge­noeg want een wa­ter­val heb­ben we niet ge­zien en die moet er toch echt zijn, hoor­den we la­ter van Ju­dith.
De busreis duurt vijf kwartier en on­der­weg zien we ver­schei­de­ne be­doe­ïe­nen­kam­pen / -ten­ten in een ver­der leeg en ver­la­ten land­schap. Aan de Dode Zee is meer groen. Het is op som­mi­ge plaat­sen een mooie kust. (Ik weet nu, op 5 no­vem­ber ’94, als ik mijn dag­boek­no­ti­ties uit­werk, niet meer of ik beel­den van de Zwar­te Zee­kust (waar ik la­ter ook was) ver­meng met die van de Do­de Zee­kust.)
Een bad in Ein Gedi Spa kost 50 S. en is me te duur.

Drijfzand

Ik loop langs een hek / afrastering naar de Do­de Zee, maar ben be­ducht voor drijf­zand, dus volg ik al­leen maar het spoor van eer­de­re voet­stap­pen. Die ver­dwij­nen op ge­ge­ven mo­ment en nu ga ik voor­zich­tig ver­der. Als ik op ge­ge­ven mo­ment wil af­zet­ten, ver­dwijnt mijn lin­ker voet tot de en­kels in de zou­te blub­ber. Als ik mijn voet wil te­rug­trek­ken, zakt mijn rech­ter, ge­luk­kig min­der ver, ook weg. Snel loop ik naar het dro­ge en vloek in­wen­dig. Kalm be­gin ik mijn voe­ten schoon te ma­ken. Ik had (voor de eer­ste keer, de­ze va­kan­tie, toi­let­pa­pier mee­ge­no­men, om­dat ik een loop­neus heb en al­le zak­doe­ken in de was zit­ten.
Ik probeer mijn voeten schoon te maken, wat maar slecht gaat. Wa­ter is al­leen als zout wa­ter voor­han­den en waar­schijn­lijk net zo on­be­reik­baar als de Do­de Zee. Ik doe geen po­ging meer om bij die poelt­jes te ko­men, want ik ben bang dat ik weer zal weg­zak­ken.
De blubber plakt overal en ik strom­pel naar een boom­stronk om daar het poet­sen voort te zet­ten. Als ik mijn schoe­nen (san­da­len) weer enigs­zins aan kan doen, loop ik naar Ka­ri­ma, die bij de bus­hal­te staat te wach­ten.

Patat

We gaan naar het restaurant en in de toi­let­ruim­te was ik mijn voe­ten, san­da­len en broeks­pij­pen.
In het restaurant eten we patat met erw­ten en wor­tel­tjes en gaan naar de bus, die we om 12.20 ver­wach­ten, maar die pas om 12.45 uur komt.
Tegen 14.15 zijn we weer op het cen­tra­le bus­sta­tion in Je­ru­za­lem en gaan met de stads­bus naar de Knes­set. Een mooie vrouw toont ons des­ge­vraagd waar de Knes­set is.

Dode Zee-rollen

We willen echter naar het Na­tio­na­le Mu­se­um en moe­ten dus nog een stuk­je lopen.
We bekijken de Dode Zee-rol­len en ik koop er voor 49,50 S. een prach­tig foto­boek: Focus East*1 met foto’s van het Mid­den-Oos­ten tus­sen 1839 en 1885.
Het boek is zijn geld meer dan waard. Prach­tig. Mensen (ook mooie vrouwen (met blo­te bors­ten)) en ge­bou­wen, land­schappen. Alles zwart / wit, na­tuur­lijk.

Kriebelhoest

Karima gaat naar huis. Ze wil dat ik nec­ta­ri­nes koop, maar die kan ik ner­gens vinden. On­der­weg krijg ik last van mijn voe­ten en moet sok­ken dra­gen.
Bed tegen 22.30 uur.
Kriebelhoest = komt dat door de tem­pe­ra­tuurs­ver­an­de­ring? (En / of meer stof in de lucht?).


Menu – 10/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Focus East: early photography in the Near East (1839-1885), by Nissan N. Perez. New York : Abrams, 1988. ISBN: 0-8109-0924-3
WorldCat: Focus East.

Retour noot 1.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemEin GediDode Zee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemEin GediDode ZeeDode Zee-rollen.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 10/08: Begin.


Goilberdingerdijk: De dijk

10 Augustus 2019


Goilberdingerdijk

De Goilberdingerdijk te Culemborg met rechts de uiterwaarde van de linkeroever van de Lek.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Wikipedia
Lek (rivier) – Uiterwaarde.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 09 augustus 1994. Gisteren stop­te ons vrij­wil­li­gers­werk in / voor de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Van­daag zijn we dus vrij. Hen­na gaat te­rug naar Ne­der­land. Kim ver­trekt, sa­men met haar moe­der en broer, die van­daag ar­ri­veer­den, naar een an­der adres. Ka­ri­ma en ik zijn nu toe­ris­ten in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 09 augustus 1994

Dag 45 / 72: Jeruzalem.
’s Nachts heb ik last van enorme hoest­bui­en. Op han­den en voe­ten kruip ik naar bin­nen om wy­ber­tjes uit mijn tas te ha­len. Daar­na kan ik rus­tig sla­pen tot 8.00 uur.
Henna gaat om 7.15 weg, naar Ne­der­land.
Kim, Iris en haar vriendin D. gaan om 9.00 uur weg.
De moeder en broer van Kim komen van­daag en ook nog een an­de­re vrien­din van Iris.
Na hun vertrek is alles rustig.

Jaloerse buren?

Karima en ik alleen in huis.
Aangeschafte boeken in­pak­ken en ver­stu­ren.
Rond 15.30 uur gooien bu­ren puin op het dak wat weer con­ster­na­tie op­le­vert bij an­de­re bu­ren, den­ken we, maar we we­ten het niet ze­ker.
(Zie 4 augustus jl. voor jaloerse buren op die da­tum.)

Sightseeing

Ik ga rond 15.30 uur falafel eten bij Michael en ver­vol­gens sa­men met Ka­ri­ma naar de St. Ste­fans­poort. Daar­na lo­pen we de olijf­berg op: prach­tig uit­zicht. Weer naar be­ne­den en rond de stads­muur naar de Jaf­fa­poort lo­pen.

De inwendige mens

Blikgroente kopen.
De pater heeft bezoek.
Na een poosje kookt Ka­ri­ma een heer­lijk maal. We be­wa­ren een deel voor mor­gen. Kim komt even met haar moe­der en broer op be­zoek om haar spul­len op te ha­len.
Rond 21.30 uur gaan we sla­pen. Ik slaap in de hal, bin­nen. Ik heb krie­bel in de keel en moet zout wa­ter gor­ge­len van Ka­ri­ma.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 09/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Kuilenburgse Spoorbrug

9 Augustus 2019


Kuilenburgse Spoorbrug

De Kuilenburgse Spoorbrug over de Lek, gezien vanaf de Goilberdingerdijk te Culemborg.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Wikipedia
Kuilenburgse SpoorbrugNederlandse SpoorwegenLek (rivier).


Menu – 09/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kuilenburgse Spoorbrug

De Kuilenburgse Spoorbrug over de Lek, gezien vanaf de Goilberdingerdijk te Culemborg.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Kuilenburgse Spoorbrug

Deze trein is net over de Lek gereden. (Gezien vanaf de Goilberdingerdijk te Culemborg.)


Menu – 09/08: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

Hier sta ik bij de deur van de Khalidi Bibliotheek (Foto: 6/8-94).

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 08 augustus 1994. Dit is de laat­ste werk­dag in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Vijf Ne­der­land­se en twee En­gel­se vrij­wil­li­gers werk­ten van­af 12 juli tot en met van­daag, ze­ven da­gen per week aan een ca­ta­lo­gi­se­rings­pro­ject van Ara­bi­sche hand­schrif­ten in die bi­blio­theek, on­der lei­ding van prof. dr. Law­ren­ce (Lar­ry) Conrad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 08 augustus 1994

Dag 44 / 72: Jeruzalem.
Op circa 8.00 uur. Ik sliep goed, buiten.

Laatste werkdag

Tegen 9.30 uur aan het werk. Nog wat aan­klooi­en en een boek ca­ta­lo­gi­se­ren. Wer­ken tot cir­ca 17.30 uur.
We schrijven met goedkeuring van Lar­ry Con­rad de vol­gen­de ihda’ (op­dracht) in de ko­ran en de con­cor­dan­tie die we de bi­blio­theek schon­ken. Hi­daa­ya fir­qa al-toe­laab min dja­mi’ lai­den: een ge­schenk van de groep stu­den­ten van de uni­ver­si­teit Lei­den. Al­leen Ka­ri­ma weet dat hi­daa­ya fout is en ha­diya moet zijn. Dus ver­an­der ik de tekst. On­ze na­men schrij­ven we er­on­der. Ka­ri­ma schrijft in haar moe­der­taal in het gas­ten­boek. Ik weet niets zin­nigs te schrij­ven en doe er schrif­te­lijk het zwij­gen toe.
Thuis douchen.
Niks doen.

Wandelen

Tijdens de middagpauze aten Ka­ri­ma en ik bij Abu Shoekri en gin­gen daar­na naar Bab al-‘Amoed (Da­mas­cus­poort) om er op te wan­de­len, maar ze had hoog­te­vrees, dus dat werd niks.

Afscheidsmaal

Tegen 19.45 uur bij Haifa Khalidi. Zij maak­te eten. Ik heb veel last van hoest­bui­en en moet veel spoe­len (drin­ken) om dat te on­der­druk­ken. We blij­ven tot cir­ca 23.00 uur en ne­men dan af­scheid, want het was van­daag de laat­ste werk­dag in de bi­blio­theek.
Ik slaap buiten: een grote el­len­de we­gens de hoest­bui­en.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemAbu ShoekriDamas­cus­poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradDamas­cus­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryAbu Shoekri.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 08/08: Begin.


Utrechtse Caravaggisten

8 Augustus 2019


Utrechtse Caravaggisten

Een detail uit het schilderij De annunciatie (1629) van Hendrick ter Brugghen (1588-1629).
Ik was op 20 februari 2019 in Utrecht om in het Cen­traal Mu­se­um de ten­toon­stel­ling: Utrechtse Cara­vag­gis­ten bezoeken. Van de­ze groep kuns­te­naars maak­te ook Hen­drick ter Brug­ghen deel uit.
Caravaggisten zijn navolgers van de Ita­li­aan­se schil­der Michel­an­ge­lo Me­ri­si da Ca­ra­vag­gio, be­kend als: Ca­ra­vag­gio (1571-1610).
Het schilderij De annunciatie is te vin­den in het Ste­de­lijk Mu­se­um Diest (Bel­gië).

De tentoonstelling in het Cen­traal Mu­se­um liep van 16 de­cem­ber 2018 tot en met 24 maart 2019.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
CaravaggioHendrick ter BrugghenUtrechtse Ca­ra­vag­gis­ten.


RKD
De annunciatie van Hendrick ter Brugghen (1629).


Centraal Museum
Utrechtse Caravaggisten.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.