Hanzestad Hattem: De Witte Swaen

11 maart 2019


Kruisstraat 13: De Witte Swaen

Kruisstraat 13
De Witte Swaen
Gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 11/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kruisstraat 13: De Witte Swaen

Kruisstraat 13
De Witte Swaen


Pand “De Witte Swaen”

Dit pand is vanaf 1525 ver­moe­de­lijk steeds een tap­pe­rij ge­weest. Her­ber­gen wer­den in die da­gen va­ker De Wit­te of De Zwar­te Swaen ge­noemd van­we­ge de aan­we­zig­heid van da­mes van ple­zier.

Vanaf 1897 herbergt dit pand ach­ter­een­vol­gens een krui­de­niers­zaak van de ge­zus­ters Huls­ber­gen en daarna een klein wa­ren­huis van de fa­mi­lie Sep­ter.

Rond Uit
Hattem


Menu – 11/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Vroedvrouwenhuisje

10 maart 2019


Vroedvrouwenhuisje: Rijksmonument 20938

Dijkpoort 3
Vroedvrouwenhuisje.
Rijksmonument. Mo­nu­ment­num­mer: 20938.


Rijksmonument: 20938.
Naast de Dijkpoort ge­le­gen waar­schijn­lijk 17e eeuws pand­je on­der za­del­dak met punt­ge­vel, thans me­de in ge­bruik als oud­heid­ka­mer. Het pand­je is har­mo­nisch op­ge­no­men in het poort­com­plex. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20938.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
PuntgevelZadeldak.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 10/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Dijkpoort: Vroedvrouwenhuisje

Dijkpoort 3
Vroedvrouwenhuisje.


Vroedvrouwenhuisje

Het Vroedvrouwenhuisje of wel huis­je van de ‘Wie­se moer’ was het woon­huis van de stads­vroed­vrouw. De stad be­taal­de haar om gra­tis te as­sis­te­ren bij be­val­lin­gen in ar­me ge­zin­nen.

ANWB


Menu – 10/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Haags bakkie

09 maart 2019


Haags bakkie

Een Haags bakkie

Ik zal de naam en het adres van de eet­ge­le­gen­heid waar ik de­ze ‘vol­le’ bak kof­fie voor­ge­zet kreeg (voor € 2,50), hier niet ver­mel­den. (Beu­ken­horst is de kof­fie­le­ve­ran­cier.) Dat zal wel de gang­ba­re prak­tijk zijn bij meer eet­ca­fés in Hat­tem. (Ik ben veel in Duits­land. Daar krijg je voor dat be­drag bij­na een hal­ve li­ter kof­fie.)
In Hattem kan het ook anders, na­me­lijk ‘Bij de mo­len’, Mo­len­belt 3A, kunt u te­recht voor eten en drin­ken en van al­les lek­kers ge­nie­ten, zo­als in huis ge­maak­te Ap­fel­strudl en … voor­al, een ‘nor­ma­le’ kop kof­fie.
Op Facebook: Een (beetje) ver­bor­gen pa­rel­tje tus­sen de ho­re­ca­za­ken van Hat­tem.
Website: Bij de molen.


Haags bakkie: een kop met circa drie vin­ger­hoed­jes kof­fie.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 09/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Oorlogsmonument

08 maart 2019


Oorlogsmonument

Stadspoort
Oorlogsmonument.


Op 17 april 1945
arriveerden 3 man­schap­pen van
The 1st Cana­dian Scot­tish Re­gi­ment,
onderdeel van het Cana­de­se le­ger,
in Hattem.

Onder hen waren:
sergeant J.E. Dodd
en
verkenner W.T. Brown.

Vanaf 18 april 1945 is Hat­tem weer vrij.

Hattem, april 2005


Website
4 en 5 mei.


Vorm en materiaal:
De plaquette aan de Stads­poort in Hat­tem is een ova­le, ko­pe­ren ge­denk­plaat met het re­gi­ments­em­bleem van het 1ste ‘Ca­na­di­an Scot­tish Re­gi­ment’

DEAS GU CATH
(Schots / Kel­tisch)
Klaar voor het gevecht.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 08/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Noordwal

07 maart 2019


Noordwal

Noordwal.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 07/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Dijkpoort

06 maart 2019


Dijkpoort Buitenzijde

Dijkpoort.
Rijksmonument
Monumentnummer: 20937.


Rijksmonument: 20937.
De binnenpoort der Dijk­poort. Bak­ste­nen poort­ge­bouw op vier­kan­te plat­te­grond (om­streeks 1400?) met spits­bo­gi­ge door­gang en uit­ge­kraag­de bo­ven­ge­le­ding met ar­kel­to­ren­tjes, wel­ke bij de res­tau­ra­tie in 1909 door Dr P.J.H. Cuy­pers is her­bouwd. Aan de noord-west­zij­de van de poort een der ver­bin­dings­mu­ren met de thans ver­dwe­nen voor­poort, vrij­ge­legd en ge­res­tau­reerd in 1923. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20937.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Arkel­to­ren­tjeBak­steenSpits­boogUit­kra­gen.


Wikipedia
DijkpoortP.J.H. Cuy­pers.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 06/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Dijkpoort Buitenzijde

Dijkpoort.


Menu – 06/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: introductie

05 maart 2019


Geldersedijk

Geldersedijk 3, 5 en 7.
(Gemeentelijk monumenten.)
Respectievelijk: Woon­huis – Koets- / pak­huis – Woon­huis.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 05/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: wie is Dess?

04 maart 2019


De Hanzeboog

De Hanzeboog
De spoor-, fiet­sers- en voet­gan­gers­brug over de IJs­sel, ten zui­den van Zwolle.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 04/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzeboog

I love Dess: wie is Dess?


Menu – 04/03: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Bye bye – night

03 maart 2019

 

 
Grote Markt

De Grote Markt.


Grote Markt

De Grote Markt.


Grote Markt

De Grote Markt.


Markiezenhof

Het Markiezenhof.


Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 03/03: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Kermis

02 maart 2019

 

 
Kermis

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Komt dat zien, komt dat zien: de vrouw zon­der hoofd.
In de dagen dat men nog wei­nig sub­tiel om­ging met de uit­zon­der­lijk ge­han­di­cap­te mens, wer­den de­zen als bij­zon­der­heid op ker­mis­sen en jaar­mark­ten ten­toon­ge­steld, om je aan te ver­ga­pen. Klei­ne mensen, veel te gro­te men­sen, dun­ne, of juist zeer dik­ke men­sen, vrou­wen met een snor, ge­heel be­haar­de kin­de­ren, Sia­me­se twee­lin­gen, een man met drie be­nen, of ‘wil­den’ uit Zuid-Ame­ri­ka of Afri­ka. Het kon zo ‘gek’ niet of er wa­ren al­tijd wel be­ta­len­de kij­kers voor te vin­den. De ker­mis bood een he­le sca­la van vreem­de wezens die op de­ze aar­de voor­ko­men, zoals ook de neus­hoorn, die toen­ter­tijd een on­ge­ken­de exo­ti­sche ver­schij­ning was, of een dan­sen­de brui­ne beer. Er was al­tijd wel wat te zien op een ker­mis.
Meer informatie over de ker­mis van vroe­ger op de web­si­te van cul­tu­reel an­tro­po­loog Jef de Ja­ger: Rituelen en tradities: kermis.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Goldie, van kunstenares Silvia B.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Goldie, van kunstenares Silvia B.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.


Goldie

Het Markiezenhof
Vaste tentoonstelling: de kermis.
De tentoongestelde mens.

 

 

Silvia B. over haar kunst­wer­ken:
De beelden ba­lan­ce­ren op de grens van ons con­cept van schoon­heid. Ener­zijds aan­trek­ke­lijk of aan­doen­lijk zelfs, an­der­zijds mon­ster­ach­tig, spe­len ze met de ver­bin­te­nis die ‘mooi en le­lijk’ aan­gaan met ‘goed en kwaad’.
Voor Het Markiezen­hof is Gol­die een kunst­zin­ni­ge ver­beel­ding van de op de ker­mis ten­toon­ge­stel­de be­haarde of ha­ri­ge vrouw.

 

 

Website
Silvia B: Goldie.

 

 

Menu – 02/03: BeginEinde.