Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

23 februari 2019

 

 
Fons Gieles

Fons Gieles

Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Stad.

 

 

Schilderijen: Fons Gieles
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Website:

Fons Gieles (1924-1995).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

FONS GIELES (1924-1995)

Voor veel Bergenaren is Fons Gie­les een be­grip. Op het Mol­ler­ly­ce­um en Gym­na­si­um Ju­ve­naat in Ber­gen op Zoom en de Aca­de­mie voor Beel­den­de Vor­ming Til­burg leer­den ve­len van hem te­ke­nen en schil­de­ren, maar voor­al ook kij­ken!
Hij was bevlogen met zijn vak en be­gaan met zijn leer­lin­gen, die hij ook bui­ten liet te­ke­nen en mee naar het mu­se­um nam, of lu­die­ke straf­op­drach­ten gaf, zo­als een post­ze­gel 5x ver­groot na­te­ke­nen ;).

Zo bevlogen als hij met het vak was, zo be­vlo­gen was hij ook met veel an­de­re za­ken: met de stad Ber­gen op Zoom, met na­tuur en cul­tuur, met ge­loof.
Niet alleen vereerde hij de stad in tal van te­ke­nin­gen, hout­sne­den en schil­de­rij­en, hij was ook de man die de aan­zet gaf tot ar­cheo­lo­gi­sche op­gra­vin­gen in Ber­gen op Zoom.

Fons Gieles ontving voor zijn oeu­vre in 1982 de Sak­ko Cul­tuur­prijs.
Zijn thematiek laat zien dat hij geen kunst om de kunst maak­te: zijn wer­ken dien­den veel­al een doel dat kon va­rië­ren van leer­lin­gen in­spi­re­ren, his­to­risch vast­leg­gen, be­vor­de­ring van re­li­gi­eus be­sef, tot aan ge­woon pro­test.

Woorden van Joop:
“Tekenen en kunst be­schou­wen be­gin­nen al­le­bei met goed kij­ken.
Naarmate beter wordt ge­ke­ken, wordt ook meer op­ge­merkt. Daar­door kan het beeld aan vol­le­dig­heid win­nen en ons in­zicht groei­en. Kij­ken is een kunst. En zien een gunst. Het woord is in fei­te aan het kunst­werk zelf. Wil­len wij be­grij­pen wat het kunst­werk ons zegt, dan moe­ten wij eerst de taal die het spreekt le­ren ver­staan. Kunst­be­schou­wing is: ge­hol­pen door die ken­nis ve­ler­lei as­pec­ten van het kunst­werk aan­dach­tig on­der­zoe­ken.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Joop Mijs­ber­gen aan de hand van het the­ma ‘De Stad’.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Fons Gieles – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.