Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

22 februari 2019

 

 
Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen
Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Zee.

 

 

Schilderijen: Joop Mijsbergen
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Websites:

YouTube: Joop Mijsbergen (video: 1997).
YouTube: Joop Mijsbergen (video: 2009)
Website: Joop Mijsbergen (werk).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Joop Mijsbergen

JOOP MIJSBERGEN (ge­bo­ren in 1934)

Joop Mijsbergen is ge­bo­ren en ge­to­gen in Ber­gen op Zoom. Hij stu­deer­de aan de Ko­nink­lij­ke Aca­de­mie voor Scho­ne Kun­sten in het Na­tio­naal Ho­ger In­sti­tuut voor Scho­ne Kun­sten in Ant­wer­pen (1953-1960). Sinds 1979 heeft hij zijn ei­gen school voor te­ke­nen en schil­de­ren.

Joop werkt in fi­gu­ra­tie­ve zin met zo­wel olie-, acryl- als wa­ter­verf en be­strijkt daar­mee een breed gam­ma aan on­der­wer­pen. Kunst heeft voor hem in elk ge­val met kun­de, vak­man­schap en er­va­ring te ma­ken.

Elk werkstuk is het re­sul­taat van niet af­la­tend zoe­ken naar even­wicht tus­sen vorm en in­houd, tus­sen ab­strac­tie en fi­gu­ra­tie, met geen an­de­re bood­schap dan de toe­schou­wer een ‘schoon, span­nend en/of boei­end vi­su­eel avon­tuur’ mee te la­ten be­le­ven.

Velen kennen Joop ook als op­rich­ter, voor­zit­ter en di­rec­teur van Kunst­kring. La­ter: Stich­ting Et­ce­te­ra (1960-1993). Hoog­te­punt voor Et­ce­te­ra was de Sak­ko­prijs voor Kun­sten en Let­te­ren die de stich­ting in 1988 ont­ving ‘we­gens on­af­ge­bro­ken ex­po­se­ren van hoog­waar­di­ge beel­den­de kunst in Ber­gen op Zoom’.

Woorden van Joop:
“De kern van mijn kunst be­vindt zich in het sa­men­komen van al­le ele­men­ten; zo­als de vlek, de pen­seel­toets, de rich­ting, de licht-don­ker waar­den, de kleur­in­ten­si­teit. En al­tijd weer is het ge­heel meer dan de som der de­len. Zo­lang ik er fy­siek en gees­te­lijk toe in staat ben, zal ik blij­ven schil­de­ren. Ik leer ie­de­re dag weer wat bij via edu­ca­tion per­ma­nen­te.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Joop Mijs­ber­gen aan de hand van het the­ma ‘De Zee’.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Joop Mijsbergen – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.