Goilberdingerdijk: Nevenbatterij

23 Augustus 2019


Nevenbatterij

Diefdijk
Nevenbatterij.
Oorspronkelijk bouwjaar: 1879.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Stichting Menno van Coehoorn
BatterijNevenbatterij.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nevenbatterij

Nevenbatterij.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Batterijopstelplaats

Hollandse waterlinie
Laat je verrassen

Foto: opbouw traversen met piepschuim.


Batterijopstelplaats

Voor u ligt een zogenaamde nevenbatterij. Deze werd in een serie van drie aan­ge­legd in 1879. In oor­logs­tijd kon­den er ka­non­nen wor­den op­ge­steld. Die be­stre­ken de oos­te­lij­ke stroom­rug van de Lek en de ver­der­op ge­le­gen Prijs­se­weg. Ach­ter de Dief­dijk liep in oor­logs­tijd een ge­dek­te ge­meen­schaps­weg: daar kon­den man­schap­pen be­schut lo­pen en pro­vi­and en ma­te­ri­eel kon­den zo wor­den aan­ge­voerd.

In vredestijd lag een deel van de bat­te­rij al klaar. Bij oor­logs­drei­ging wer­den die uit­ge­bouwd met aar­den wal­len, haaks op de dijk. De­ze be­scherm­den de man­schap­pen en ka­non­nen voor in­slaan­de pro­jec­tie­len. Hier­tus­sen wer­den de ka­non­nen op­ge­steld.

In 2016 zijn hier twee bat­te­rij­op­stel­plaat­sen her­bouwd. Om te voor­ko­men dat de dijk in­sta­biel wordt, zijn de ho­ge tra­ver­sen op­ge­vuld met lich­te piep­schuim­blok­ken. De oor­spron­ke­lij­ke hou­ten keer­wan­den zijn uit­ge­voerd in sta­len stips. Met een brui­ne steen­slag is op de weg aan­ge­ge­ven tot hoe ver de tra­ver­sen vroe­ger door­liepen. Het jaar­tal op de weg staat voor het oor­spron­ke­lij­ke bouw­jaar.

Stichting Menno van Coehoorn
Traverse.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Diefdijklinie

Hollandse waterlinie
Laat je verrassen

Water als verdedigingswapen
De Nieuwe Hollandse Water­li­nie was een ver­de­di­gings­li­nie.
Water was het verdedings­wa­pen. Als de vij­and er­aan kwam, kon­den stro­ken wei­land tus­sen Mui­den en de Bies­bosch on­der wa­ter ge­zet wor­den. Het land werd daar­door moei­lijk be­gaan­baar voor de vij­and. De linie deed dienst van 1815 tot on­ge­veer 1940.

Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Water­li­nie een nieu­we func­tie. Het is nu een prach­tig na­tuur­ge­bied, waar­in je de ge­schie­de­nis vol­op kunt be­le­ven. Laat je ver­ras­sen!


Diefdijklinie.

De Diefdijk, Meerdijk, Nieu­we Zui­der­lin­ge­dijk en de Zui­der­lin­ge­dijk vor­men sa­men de ‘Dief­dijk­li­nie’. De­ze Li­nie is 29 ki­lo­me­ter lang en loopt van Ever­din­gen tot aan Go­rin­chem. De Li­nie deelt het ge­bied tus­sen de Lek en de Waal in twee­ën. Als er er­gens in de Be­tu­we of Tie­ler- en Cu­lem­bor­ger­waar­den een dijk door­breekt kan het water niet ver­der dan de Dief­dijk. Zo blijft Zuid-Hol­land droog.

De unieke historie van de dijk gaat te­rug tot in de Mid­del­eeu­wen. Dijk­door­bra­ken en dijk­ver­be­te­rin­gen volg­den el­kaar op. Dat zie je in het land­schap door de ver­schil­lenvde soor­ten dij­ken en de wie­len. Langs de west­kant van de dijk ligt eeu­wen­oude lint­be­bou­wing in een klein­scha­lig cul­tuur­land­schap met fruit­boom­gaar­den, na­tuur en vele ou­de mi­li­tai­re ob­jec­ten. Die laat­sten vorm­den sa­men met de dijk de rug­gen­graat van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. De dijk, slui­zen en inun­da­tie­ka­na­len wer­den ge­bruikt om pol­ders aan de oost­kant on­der wa­ter te zet­ten. Kwets­ba­re plek­ken wer­den ver­sterkt met for­ten, be­ton­nen schuil­plaat­sen, loop­gra­ven en bat­te­rij­en.

Stichting Menno van Coehoorn
Linie.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.