Orient Express: Antakya

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 23 augustus 1994. Op het bus­sta­ti­on koop ik een tic­ket voor mor­gen naar Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik loop daar ook een ‘ou­de’ be­ken­de (van twee jaar ge­le­den) te­gen het lijf en ’s mid­dags eet ik bij hem, bij zijn ou­ders, thuis.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 23 augustus 1994

Dag 59 / 72: Antakya.
Opstaan: 7.30 uur.
Busstation (vlakbij). Ik informeer naar de prijs voor een bus­rit naar Trab­zon: 450.000 TL. (f. 27,00), vertrek 15.00 uur. Aan­komst 20 uur la­ter, om 11.00 uur.

My Friend

Op een vol busstation loop ik een persoon tegen het lijf die me aan­spreekt met “My friend”. Ik her­ken hem di­rect, hij mij niet. Ik zeg hem dat we el­kaar ken­nen, maar hij weet niet meer waar­van. Ik zeg: “Jij bent SK. Ik was hier twee jaar ge­le­den.” Toen her­in­ner­de hij zich dat ik bij hem thuis ay­ran (Turk­se yog­hurt) dronk. Hij is niet ver­an­derd, even op­drin­ge­rig, vast­hou­dend, ver­stik­kend en vrien­de­lijk.
Door hem kan ik mijn kle­ren la­ten was­sen, in het ho­tel, want hij kan het vra­gen. Met hem ga ik ont­bij­ten. We gaan in het park zit­ten en drin­ken wat, ver­tel­len wat. Hij wil bij vrou­wen in de buurt gaan zit­ten, dat wil zeg­gen: ver­kas­sen, maar daar wil ik niet aan be­gin­nen.
We eten in restaurant Tivoli, waar een meis­je werkt dat hij graag ziet. Hij komt er al­leen als een an­der be­taalt, zo­als ik nu dus.
Het is er druk met sexy mei­den en hun vriend­jes.
Het eten is duur (voor twee per­so­nen: piz­ze­ria) 158.000 TL. (f. 9,75) (Ik heb niet al te veel geld meer.)
Busticket kopen. 450.000 TL. voor morgenmiddag.

Op bezoek

Ik wilde niet, maar hij wil wel dat we de mid­dag bij hem thuis door­bren­gen. Zijn ou­ders en zus zijn er en op ge­ge­ven mo­ment heeft hij ru­zie met zijn va­der over de ge­luids­sterk­te van de mu­ziek. De va­der is over het al­ge­meen wei­nig thuis en dan is SK. de baas.
Zijn vader vind ik een onaan­ge­naam mens. Hij zit me veel aan te sta­ren. (Vol­gens SK. drinkt hij te veel en vroe­ger ge­bruik­te hij ook drugs.)
Zijn moeder kookt een heer­lijk ve­ge­ta­risch maal voor me.
Zijn zus (J.) was twee da­gen ge­le­den ja­rig en SK. wil dat ik voor haar een ca­deau koop. Dat wil ik niet, maar ik wil wel iets voor zijn moe­der ko­pen, om­dat die voor mij kook­te, maar dat hoeft niet. (Cul­tuur­ver­schil.)
SK. is arm en benadrukt dat steeds, niet­te­min wil hij voor 1 mil­joen toch een te­le­foon ko­pen, wil al­le­maal du­re spul­len om over de we­reld rei­zen. (Naar het oos­ten, Pa­ki­stan, wil hij nu, want dat is voor hem be­taal­baar.) Hij heeft veel, glos­sy, reis­ma­ga­zi­nes.
Hij wil een cursus gaan doen voor toe­ris­ten­be­ge­lei­der, er­kend di­plo­ma en hij heeft een Green­card voor de USA aan­ge­vraagd. 3.500 Green­cards wor­den voor meer dan 100.000 Tur­ken ver­loot. Ik denk dat hij zich in de USA wel zal kun­nen red­den. Hij is com­mu­ni­ca­tief, spreekt goed En­gels en is on­der­ne­mings­lus­tig. (18 jaar.)

Over de Liefde

Hij is nog nooit met een meisje naar bed ge­weest en ver­telt daar eer­lijk over, in te­gen­stel­ling tot die an­de­re ma­cho’s, die ook hier stoe­re ver­ha­len op­han­gen. Hij ge­looft dat als je naar de hoe­ren gaat, of het zo­maar eens pro­beert, je daar na­deel van zult heb­ben, in die zin dat je de ech­te lief­de niet meer kunt waar­de­ren. (Of iets der­ge­lijks.) Hij wil niet graag Turk ge­noemd wor­den en wil niet van een ver­ge­lij­king tus­sen an­de­re Tur­ken en hem horen.
Ik blijf tot circa 20.15 uur bij zijn ou­ders en hij brengt me hal­ver­we­ge de stad. Ik ga dan nog even naar het park. (Al­leen.)

Ongestreken

Hotel. Ik moet zelf de was ophalen, on­ge­stre­ken. (Zeker te wei­nig fooi aan die liftboy ge­ge­ven, gis­te­ren.)
Douche.
In bed tegen 22.30 uur.
SK. sprak een Duits echt­paar uit Pots­dam aan. Zij is een won­der­lij­ke schoon­heid.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeAntakya.


Wikipedia
TurkijeAntakya.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 23/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.