Orient Express: Amman

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 15 augustus 1994. Ik arriveerde gisteren na een verblijf van meer dan één maand in Israël, weer in Jordanië. Ik over­nacht­te in ho­tel Rami in Am­man, de hoofd­stad. Mijn ver­blijfs­ver­gun­ning voor dat land is ver­lo­pen en ik ga naar een po­li­tie­bu­reau om die te la­ten ver­len­gen, maar dat heeft heel wat voe­ten in de aar­de. Uit­ein­de­lijk kom ik nog bij de (in al­le Ara­bi­sche lan­den ge­vrees­de) Ge­hei­me Dienst te­recht.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Jor­da­nië is de Jor­daan­se Di­nar (JD.) en de wis­sel­koers is: 1 JD. = f. 2,76. (€ 1,94 in 2018.)


Maandag, 15 augustus 1994

Dag 51 / 72: Amman.
Vanaf deze dag begin ik ook af te tellen, nog drie we­ken en dan kan ik naar huis.
Later in de nacht hoor ik een ruzie of scheld­par­tij in de gang.
Rond 00.00 uur heb ik een hevige hoest­aan­val.
De ventilator maakt me koud. Ik probeer hem langzamer te zet­ten, maar dat lukt niet. Hij kan al­leen maar snel­ler. Ik zet hem uit en met en­ke­le wy­ber­tjes on­der­druk ik het hoes­ten.
Slapen tot circa 07.30 uur.
Douche. (Die is naast de deur.)
Ik wil nu wel graag naar huis, want ik ben nu al ze­ven we­ken on­der­weg. Al­leen rei­zen is min­der leuk, maar het Ara­bisch pra­ten (en ik leer snel) is wel leuk. Ik eet op mijn ho­tel­kamer cra­ckers (uit Je­ru­za­lem) met kaas.

Politiebureau

Ik moet de verblijfsvergunning in mijn pas­poort la­ten af­stem­pe­len en ga dus op zoek naar een po­li­tie­bu­reau. Na enig zoe­ken en vra­gen kan ik het met moei­te vin­den. Het is maar één deur breed.
Zij willen mijn paspoort niet afstem­pe­len en stu­ren me naar het hoofd­bu­reau op Jebel Amman (de Am­man-berg), Zah­ran kantoor, 3rd Circle.

Problemen

Taxi. Op dat kantoor weten ze niet wat ik er kom doen en ze wil­len me te­rug­stu­ren, maar met eni­ge moei­te kan ik uit­leg­gen dat er een pro­bleem was.
Ik moet een geheel Arabisch formulier in­vul­len. Ik vul het wes­ters (En­gels) in. Nu heb­ben ze het 5 juli stempel*1 ont­dekt en ze stu­ren me naar de im­mi­gra­tie­dienst van het Mi­ni­ste­rie van Bin­nen­land­se Za­ken. Markaz Amn al-Moe­haa­dji­rien. (De po­li­tie­dienst voor mi­gran­ten = Vreem­de­lin­gen­po­li­tie.)

Vreemdelingenpolitie

Daar zie ik een vrouw waarvan ik verwacht dat ze me wel vriendelijk zal be­han­de­len, maar dat is niet zo. Alles blijft for­meel en of­fi­ci­eel. Ze vra­gen of ik Ara­bisch spreek en ik zeg ja, maar hun ge­ra­tel kan ik niet ver­staan. “Mish fa­him” (niet be­gre­pen) zeg ik en de of­fi­cier schiet zijn sal­vo nog een keer af. Ik ge­baar: rus­tig aan, maar één heeft al uit­ge­re­kend dat ik 27 JD. moet be­ta­len. Ik geef het geld, maar krijg het te­rug. De vrouw schreeuw­de, toen ik be­taal­de, heel snel, maar ik kon al­len maar “Is­ra’iel, Is­ra’iel” ver­staan.
Ik krijg een nieuw adres: Ida­rat al-Iqa­ma wa’l-Hoe­doed. (Bu­reau van (voor) Ver­blijf en Gren­zen.)

Moekhabaraat

Buiten vraag ik aan de portier wat ze ge­schre­ven heb­ben en een jon­ge­man (een Ira­kees) zegt: “Nafs al-shay” (Het­zelf­de). Bei­den moe­ten we naar de Moe­kha­ba­raat*2 (Ge­hei­me Dienst) en ik be­reid me voor op een on­der­vra­ging en neem me voor de waar­heid te ver­tel­len.
Samen met de Irakees ernaar­toe, die goed­koop reist en dus leg­gen we een lang tra­ject af. Bus­send en lo­pend, maar op mijn aan­ra­den ne­men we toch een ta­xi als de rij wach­ten­den voor de ser­vi­ce­ta­xi erg lang blijkt.
Bij de Moekhabaraat is het een druk­te van je­wel­ste. Er zijn al­le­maal lo­ket­ten waar­voor de men­sen zich ver­drin­gen. De Ira­kees wijst me het lo­ket voor bui­ten­lan­ders, dat leeg is. De vrien­de­lij­ke vrouw stem­pelt mijn pas­poort en van haar moet ik bij de chef een hand­te­ke­ning ha­len. Na enig be­de­len, krijg ik die. De ver­blijfs­ver­gun­ning wordt ge-an­te­da­teerd op 6 juli ’94 en ik mag blij­ven tot 5 ok­to­ber 1994. Ik be­taal­de geen cent. (Geen fils.)

Busmaatschappij

Water kopen en circa 11.30 uur ben ik in het ho­tel. Om de mid­dag­hit­te te ver­mij­den blijf ik tot 14.30 op mijn ka­mer. Ik wil in die­zelf­de hit­te niet naar Da­mas­cus gaan, hoe­wel ik wel weg wil. Ik lees in de reis­gids wat over Am­man en be­sluit naar de Jett bus­maat­schap­pij te lo­pen (een lan­ge wan­del­tocht), want ik heb geen klei­ner geld meer dan 10 JD. en daar kan ik geen taxi mee be­ta­len. (Die kun­nen dat niet wis­se­len.)
Met de Jett kan ik niet eer­der dan op woens­dag ver­trek­ken. Dat is me te laat. Ik wis­sel geld en neem voor 0,550 JD. de taxi naar de stad, waar ik in het park, op een ter­ras ga zit­ten. Twee man­go­sap en hoe­moes (hu­mus). (Ik blijf tot cir­ca 18.45 zitten.) Twee keer thee. Totaal 3,5 JD.

Familiegedeelte

Ik zat in het familiegedeelte*3. Dat merkte ik pas later, om­dat man­nen steeds weg­ge­stuurd wer­den. Ik dacht dat ze me ook weg zou­den stu­ren en wacht­te dat af, maar dat ge­beur­de niet. Als het vol­ler wordt met fa­mi­lies be­sluit ik te gaan. De moe­dier (di­rec­teur) heeft geen pro­bleem met bui­ten­land­se man­nen, al­leen, in het fa­mi­lie­ge­deel­te, zegt hij me des­ge­vraagd.
Rond 19.45 uur in het hotel, na door de stad ge­wan­deld te heb­ben.

Yoghurt

Plotseling, rond 21.30 uur, had ik behoef­te om iets te eten of te drinken. Ik dacht aan si­naas­sap, toen to­ma­ten, maar op straat is al­les al ge­slo­ten. Een hal­ve li­ter yog­hurt dan maar voor 0,210 JD. (210 fils): thuis [hotel] dit op­eten met cra­ckers.
Ik be­taal twee over­nach­tin­gen: 10 JD. = f. 27,00!
Om 23.30 uur naar bed.


Menu – 15/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) 5 juli stempel: op 5 juli jl. kwam ik in Jor­da­nië aan en kreeg een ver­blijfs­ver­gun­ning voor één maand. Op die dag ver­meld ik dat niet, maar uit het bo­ven­staan­de blijkt dus dat mijn ver­gun­ning al ver­lo­pen was toen ik gis­te­ren in Jor­da­nië te­rug­kwam.

Retour noot 1.

2.) Geheime Dienst: in alle Ara­bi­sche lan­den is de Ge­hei­me Dienst (Moe­kha­ba­raat) een ge­vrees­de or­ga­ni­sa­tie, die kan doen en la­ten wat hij wil en die niet zacht­zin­nig om­gaat met hen die in zijn han­den val­len.

Retour noot 2.

3.) Familiegedeelte: in alle Arabische lan­den (die ik be­zocht) heb­ben res­tau­rants, ca­fees en an­de­re open­ba­re ge­le­gen­he­den twee af­de­lin­gen. Een voor man­nen al­leen en een voor fa­mi­lies. In het fa­mi­lie­deel mo­gen geen man­nen zon­der vrou­we­lij­ke be­ge­lei­ding ko­men. Vrou­wen al­leen of in ge­zel­schap van an­de­re vrou­wen moe­ten ook in het fa­mi­lie­deel plaats­ne­men. Toen ik nog met Iris en Kim reis­de, zou­den wij, wan­neer we zulk een ge­le­gen­heid be­zocht zou­den heb­ben, in het fa­mi­lie­ge­deel­te moe­ten gaan zit­ten. (Ik kan me niet her­in­ne­ren daar ooit eer­der over na­ge­dacht te heb­ben. Waar­schijn­lijk heb­ben wij, toen we in Sy­rië en Jor­da­nië wa­ren, op de­ze re­gel geen acht ge­sla­gen. Van bui­ten­lan­ders wordt over het al­ge­meen meer ge­to­le­reerd dan van ‘ei­gen’ men­sen.)

Retour noot 3.


Menu – 15/08: BeginEinde.


Google Maps
JordaniëAmmanJebel AmmanZahran District: 3rd Cir.


Wikipedia
JordaniëAmmanJebel AmmanZahran district.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 15/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 15/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.