Goilberdingerdijk: Klompenpad

16 Augustus 2019


Goilberdingerpad

Klompenpaden: Goilberdingerpad.

Gezicht op de kerk van Goilberdingen (ge­meen­te Cu­lem­borg)
door Ja­co­bus Stel­ling­werff (1682 [sic] -1727)


Wandelen door weilanden en uiterwaarden, over na­tuur­vrien­de­lij­ke oe­vers, for­ten en dij­ken in het prach­ti­ge bui­ten­ge­bied van Cu­lem­borg


Goilberdingerpad 15 KM

Op dit punt begint een rondwandeling. Het Goil­ber­din­ger­pad voert u door het prach­ti­ge bui­ten­ge­bied van Cu­lem­borg. Door wei­lan­den en de ui­ter­waar­den van de Lek, over fort Ever­din­gen en langs het cul­tuur­his­to­ri­sche ver­le­den van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. On­der be­ge­lei­ding van Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land en in sa­men­wer­king met Staats­bos­be­heer, Gel­dersch Land­schap & Kas­teelen, Ut­rechts Land­schap, Wa­ter­schap Ri­vie­ren­land, lo­ka­le vrij­wil­li­gers, al­le grond­ei­ge­na­ren en pach­ters is de­ze rou­te tot stand ge­ko­men. Klom­pen aan, rug­zak op en gaan!


De Diefdijk

Het Goilberdingerpad leidt u ver­schil­len­de ke­ren op of over de Dief­dijk. In de loop van de 13de eeuw was de wa­ter­over­last in de­len van Ne­der­land zo groot, dat groot­scha­li­ge maat­re­ge­len nood­za­ke­lijk wer­den. Het groot­ste pro­bleem was dat het ri­vie­ren­ge­bied van oost naar west af­liep – en loopt -, waar­door de laagst ge­le­gen pol­ders in het wes­ten al het wa­ter van de ho­ge­re gron­den in het oos­ten te ver­wer­ken kre­gen. Om te voor­ko­men dat het wa­ter uit het oos­ten de wa­ter­over­last nog lan­ger zou ver­ster­ken, richt­ten vijf be­lang­rij­ke edel­man­nen in 1284 een heem­raad­schap op. Het wa­ren de he­ren Van Ar­kel, Ter Lee­de, Ever­din­gen, Ha­ge­stein en Vi­a­nen. Als eer­ste maat­re­gel leg­den zij de Dief­dijk aan, een zo­ge­naam­de dwars­ka­de. Dwars­ka­des la­gen min of meer noord-zuid ge­richt, tus­sen de gro­te ri­vie­ren in.

In eerste instantie had de Diefdijk dus een wa­ter­staat­kun­di­ge func­tie, maar in de 18e eeuw werd de Dief­dijk ook on­der­deel van de Hol­land­se Wa­ter­li­nie. Voor de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie wer­den in de 19de bij de dijk ver­ster­kin­gen en slui­zen aan­ge­legd. In het noor­den, bij de aan­slui­ting van de Dief­dijk op de Lek­dijk werd fort Ever­din­gen ge­bouwd en in het zui­den fort As­pe­ren bij Leer­dam. Het ge­bied tot Cu­lem­borg kon ge­ïnun­deerd wor­den te­gen de vij­and. Er ont­stond dan aan de oost­zij­de van de Dief­dijk een wa­ter­vlak­te van meer dan vier ki­lo­me­ter breed.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Wikipedia
Jacobus Stellingwerff (1667-1727).


Websites
Klompenpad: Goilberdingerpad
RKD: Jacobus Stellingwerff (1667-1727).


Menu – 16/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.