Berlin

Stoomlocomotief

Een stoomlocomotief in het Deutsches Tech­nik­mu­se­um Ber­lin (DTMB)
1435 mil­li­me­ter geeft de spoor­breed­te aan. Dit is de breed­te die in 60% van de we­reld voor­komt, daar­om spreekt men van Nor­maal­spoor.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Machinistenhuis

Dit is het interieur van het ma­chi­nis­ten­huis van de stoom­lo­co­mo­tief die op de eer­ste fo­to te zien is. Een stoom­lo­co­mo­tief wordt ge­re­den door twee per­so­nen, de sto­ker en de ma­chi­nist. De sto­ker staat, als hij niet aan het werk is, links in de ca­bi­ne, de ma­chi­nist staat rechts. De ma­chi­nist rijdt de trein en be­dient dus de stoom­lo­co­mo­tief. De sto­ker moet zor­gen dat het vuur blijft bran­den en er dus stoom ge­pro­du­ceerd wordt. Dat doet hij door de ko­len, die in de zo­ge­noem­de ten­der wordt mee­ge­voerd, op tijd in de vuur­kist wor­den ge­schept, waar het vuur brandt dat het wa­ter zo­da­nig ver­warmt dat er stoom ont­staat. (De ten­der is een wa­gen die ach­ter de lo­co­mo­tief be­ves­tigd is en die re­ser­ve­water en ko­len be­vat.)
Wikipedia:
Stoker.
Stoomlocomotief.
Tender.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Dilemma
Dilemma

Conserveren of recon­stru­e­ren?
Tot in de tachtiger jaren was het ge­brui­ke­lijk dat het rol­lend ma­te­ri­eel bij bin­nen­komst in een mu­se­um naar zijn oor­spron­ke­lij­ke staat werd her­steld.
Maar gaat dat wel?
Treinen werd vaak tien­tal­len ja­ren ge­bruikt. De hier ge­toon­de lo­co­mo­tief voor per­so­nen­trei­nen P8*, meer dan 59 jaar. Dat kan al­leen maar als men steeds weer on­der­de­len ver­nieuwd en aan de voort­schrij­den­de tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen aan­past. Daar­bij ver­an­dert het voer­tuig in on­tel­ba­re de­tails ten op­zich­te van zijn oor­spron­ke­lij­ke vorm. Het is zeer moei­lijk al de­ze ver­an­de­rin­gen weer on­ge­daan te ma­ken. Dan zou men ook his­to­ri­sche de­len moe­ten ver­wij­de­ren, dus ge­schie­de­nis ver­nie­ti­gen. Op grond daar­van werd hier in 1986 be­slo­ten de Prui­si­sche P8 in die toe­stand te con­ser­ve­ren, waar­in hij in het mu­se­um kwam – als een vol­le­dig uit­ge­put­te tech­niek.
Anderzijds kan de bezoeker daar­door moei­lijk de oor­spron­ke­lij­ke uit­stra­ling van een voer­tuig be­le­ven. Toen de P8 in dienst kwam, gol­den de spoor­we­gen nog als sym­bool van de voor­uit­gang. De lo­co­mo­tief was voor­zien van een kost­ba­re meer­kleu­ri­ge lak­laag, op­schrif­ten op mes­sing­pla­ten en vele an­de­re met de hand ver­vaar­dig­de de­tails, die ge­tuig­den van het zelf­be­wust­zijn van de Prui­si­sche Staats­spoor­we­gen.
Zo moet de vraag over de mu­se­a­le om­gang steeds weer op­nieuw ter dis­cus­sie ge­steld wor­den en ver­eist om­vang­rijk on­der­zoek aan wer­ke­lij­ke voer­tui­gen. On­der­zoek van dit soort zal in de toe­komst het zwaar­te­punt vor­men van de werk­zaam­he­den van de af­de­ling Spoor­weg­ver­keer.

Konservieren oder re­kon­stru­ie­ren?
Bis in die 1980er Jahre war es üb­lich, das Ei­sen­bahn­fahr­zeu­ge beim Ein­zug in ein Mu­se­um in ih­ren Ur­sprungs­zu­stand zu­rück­ver­setz wur­den.
Doch geht das überhaupt?
Schienenfahrzeuge wur­den oft über Jahr­zehn­te ein­ge­setzt, die hier ge­zeig­te Per­so­nen­zug­lok P8 über 59 Jah­re. Das ist nur mög­lich, in­dem im­mer wie­der Bau­tei­le er­neu­ert und dem Fort­schritt der Tech­nik an­ge­passt wer­den. Da­bei ver­än­dert das Fahr­zeug in un­zäh­li­gen De­tails sein Er­schei­nungs­bild. Es ist nur schwer mög­lich all die­se Än­de­run­gen wie­der zu­rück­zu­bau­en. Zu­dem wür­de man da­mit eben­falls his­to­ri­sche Tei­le der Ma­schi­ne ent­fer­nen, al­so Ge­schich­te zer­stö­ren. Aus die­sem Grund wur­de hier 1986 der Weg ge­wählt ei­ne preu­ßi­sche P8 in je­nem Zu­stand zu kon­ser­vie­ren, in dem sie ins Mu­se­um kam – als rest­los auf­ge­brauch­te Tech­nik.
Anderseits kann der Be­su­cher da­durch schwer die ur­sprüng­li­che Au­ra ei­nes Fahr­zeugs er­le­ben. Als die P8 in Dienst ge­stellt wur­de, gal­ten Ei­sen­bah­nen nog als Sym­bol für Fort­schritt. Die Lok trug ei­ne auf­wän­di­ge mehr­far­bi­ge La­ckie­rung, Mes­sing­schil­der und vie­le an­de­re hand­werk­li­che De­tails zeug­ten von Selbst­be­wusst­sein der Preu­ßi­schen Staats­ei­sen­bahn.
So bleibt die Fra­ge des mu­se­a­len Um­gangs stets neu zu dis­ku­tie­ren und setzt um­fang­rei­che For­schun­gen am kon­kre­ten Fahr­zeug vor­aus. Un­ter­su­chun­gen die­ser Art bil­den künf­tig ei­nen Ar­beits­schwer­punkt in der Ab­tei­lung Schie­nen­ver­kehr.

*
Van de in deze be­schrij­ving ge­noem­de P8 heb ik geen fo­to’s.
Wi­ki­pe­dia:
P8 / Baureihe 38 stoom­lo­co­mo­tief.
Preußische P 8 (Duits).

Te­rug.

Menu – 12/09: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.