Berlin

Hofrijtuig
Dit is het hofrijtuig van Keizer Wilhelm II.

Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Dit is een detail van het hof­rij­tuig van Kei­zer Wil­helm II.

Omdat niemand in het rij­tuig mocht, fo­to­gra­feer­de ik het in­te­ri­eur door de ra­men, wat eni­ge re­flec­tie op­le­ver­de.
Zie de laatste fo­to voor een toe­lich­ting op dit hof­rij­tuig.
Deutches Technikmu­se­um Ber­lin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Hofrijtuig
Hofrijtuig voor keizer Wil­helm II.

De laatste keizer en ko­ning van Prui­sen was Wil­helm II.
Hij leefde van 1859 tot 1941 en re­geer­de van 1888 tot 1918. Zijn hof­trein was voor hem het mid­del om zich op veel plaat­sen van het rijk te re­pre­sen­te­ren. Men heeft de mo­narch daar­om ook als Reis­kei­zer be­spot.
Het eerste hof­rij­tuig werd in het Drie­kei­zer­jaar 1888 door de Naam­lo­ze Ven­noot­schap voor Spoor­weg­rij­tui­gen­bouw te Bres­lau, ge­le­verd. In zeer be­perk­te ruim­te werd een Kas­teel op wie­len in­ge­richt: ves­ti­bu­le, ont­vang­ka­mer, slaap­ka­mer, bad­ka­mer, ruim­tes voor een vleu­gel­ad­ju­dant (de adel­lij­ke be­ge­lei­der) en die­na­ren moes­ten er ook zijn en zelfs drie ge­schei­den toi­let­ten en een oven. De in­rich­ting werd uit­ge­voerd door des­tijds be­roem­de kun­ste­naars, waar­on­der de beeld­hou­wer Ot­to Les­sing. Nog he­den ten da­ge is het bij­zon­de­re hout en zijn de waar­de­vol­le stof­fen goed te her­ken­nen.
Het trein­stel stond van 1924 tot 1943 in het voor­ma­li­ge Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um Ber­lin, het ou­de Ham­bur­ger Bahn­hof. Na 1945 werd het rij­tuig door de Sov­jet maar­schalk So­ko­low­ski ge­bruikt en van­af 1950 in de voor­ma­li­ge DDR on­der on­gun­sti­ge om­stan­dig­he­den na­bij Dres­den ver­bor­gen. In 1933 werd hij bij de Rijks­spoor­we­gen-Res­tau­ra­tie­af­de­ling Pots­dam uit­wen­dig on­der han­den ge­no­men en naar Ber­lijn ge­bracht. Me­de­wer­kers van het Mu­se­um be­gon­nen in 1994 met het in­te­ri­eur.
De res­tau­ra­tie van het hof­rij­tuig is nog niet ge­reed. Het ge­brek aan ge­kwa­li­fi­ceer­de res­tau­ra­to­ren en fi­nan­ci­ële mid­de­len dwong tot een on­der­bre­king van het werk.

Lengte over de buffers:
18.600 millimeter.
Gewicht:
47,6 ton.
Koopprijs:
130.000 Mark.

Hofwagen für Kaiser Wilhelm II.

Der letzte deutsche Kai­ser und Kö­nig von Preu­ßen war Wil­helm II.
Er leb­te von 1859 bis 1941 und re­gier­te von 1888 bis 1918. Sein Hof­zug dien­te ihm als Mit­tel der Re­prä­sen­ta­tion an vie­len Or­ten des Rei­ches. Man hat den Mo­nar­chen des­halb auch als Rei­se­kai­ser ver­spot­tet.
Der erste Hof­wa­gen wur­de im Drei­kai­ser­jahr 1888 von der Bre­slau­er Ac­tien­ge­sell­schaft für Ei­sen­bahn­wa­gen­bau ge­lie­fert. Auf eng­stem Raum war ein Schloss auf Rä­dern un­ter­ge­bracht: Vor­raum, Haupt­sa­lon, Schlaf­zim­mer, Ba­de­zim­mer, Räu­me für ei­nen Flü­gel­ad­ju­tan­ten (den ad­li­gen Be­glei­ter) und für Die­ner muss­ten eben­so vor­han­den sein wie drei ge­trenn­te Toi­let­ten und ein Ofen. Die In­nen­aus­stat­tung über­nah­men her­vor­ra­gen­de Künst­ler der Zeit, dar­un­ter der Bild­hau­er Ot­to Les­sing. Noch heu­te sind die ed­len Höl­zer und wert­vol­le Stof­fe gut zu er­ken­nen.
Das Fahrzeug stand van 1924 bis 1943 im frü­he­ren Ver­kehrs- und Bau­mu­se­um Ber­lin, dem al­ten Ham­bur­ger Bahn­hof. Nach 1945 wur­de der Wa­gen von dem sow­je­ti­schen Mar­schall So­ko­low­ski be­nutzt, ab 1950 in der da­ma­li­gen DDR un­ter un­gün­sti­gen Um­stän­den bei Dres­den ver­steckt. 1993 wur­de er im Reichs­bahn-Aus­bes­se­rungs­werk Pots­dam äu­ßer­lich auf­ge­ar­bei­tet und nach Ber­lin ge­bracht. Mit­ar­bei­ter des Mu­se­ums be­gan­nen 1994 mit dem In­nen­aus­bau.
Die Restaurierung des Hof­wa­gens ist noch nicht ab­ge­schlos­sen. Der Man­gel an qua­li­fi­zier­ten Re­stau­ra­to­ren und fi­nan­ziel­len Mit­teln er­zwan­gen ei­ne Un­ter­bre­chung der Ar­bei­ten.

Länge über Puffer
18 600 mm
Gewicht
47,6 t
Kaufpreis
130 000 Mark

Wikipedia: Otto Lessing. (Duits.)
Wikipedia: Driekeizerjaar.
Deutches Technikmuseum Berlin (DTMB).

Menu – 13/09: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.