Apad 01-12-20: Tiel

Tiel

1 december 2020

Station Tiel (Gelderland)

Station Tiel
Stationsplein 2-3
(Het station is een gemeentelijk monument.)


Wikipedia: Station Tiel.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Middeleeuwen

Spannende Geschiedenis

Tiel is één van de oudste ste­den van Ne­der­land. In de 10e eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis.

Middeleeuwen en Hertogdom Gelre

Vanaf de achtste eeuw begonnen monniken de be­vol­king te be­ke­ren en het land te ont­gin­nen.
Overal verrezen kerken, terwijl nieuwe macht­heb­bers hun ge­bied ver­de­dig­den met burch­ten. Daar­bin­nen ont­wik­kel­de Gelre zich al snel tot een van de be­lang­rijk­ste her­tog­dom­men van Noord­west Eu­ropa.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Tiel is één van de oudste steden van Nederland. Vele monumenten in Tiel her­in­ne­ren hier nog aan, zoals de Maar­tens­kerk en de Wa­ter­poort.
In de tiende eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis. In de eeuwen daar­na werd Tiel steeds min­der in­vloed­rijk, maar was nog wel een be­lang­rijk lid van het in­ter­na­tio­na­le Han­ze­ver­bond.

Tiel kende zijn eerste bloeiperiode in de 9e eeuw, toen het de han­dels­po­si­tie van het even ver­der­op ge­le­gen Do­re­stad over­nam. In 896 kreeg Tiel het tol­recht van de Fran­ki­sche ko­ning Zwen­ti­bold, een ach­ter­klein­kind van Ka­rel de Grote. In de 10e en 11e eeuw onderhielden Tielse kooplieden nauwe con­tac­ten met col­le­ga’s in En­ge­land en Duits­land. Door de ver­plaat­sing van de tol naar Kai­sers­werth bij Duis­burg nam de in­vloed van Tiel af, hoe­wel de stad in de 14e eeuw ook faam kreeg als Han­ze­stad.

Tiel is vaak inzet geweest van machtsstrijd tussen Bra­bant en Gelre. In 1334 ver­over­de graaf Rein­oud II van Gel­re de stad op de Bra­ban­ders. In 1339 kwam Tiel de­fi­ni­tief bij Gel­re, in ruil voor Heus­den. De re­la­tie met Bra­bant ver­be­ter­de aan­zien­lijk met het hu­we­lijk tussen zoon Rein­oud III en Ma­ria van Bra­bant, doch­ter van Her­tog Jan van Bra­bant. Maar Rein­oud raak­te met zijn jon­ge­re broer Edu­ard in con­flict over de op­vol­ging van zijn va­der. Die strijd werd in 1361 be­slist bij de veld­slag bij Tiel, waar­bij Rein­oud ge­van­gen werd ge­no­men. Hij werd op­ge­sloten in kas­teel Nij­en­beek.

In de 16e en 17e eeuw breidde de stad zich verder uit met for­ti­fi­ca­tie en een voor­stad. Op het eind van de Twee­de We­reld­oor­log lag het nog door Duit­sers be­zet­te Tiel, in de vuur­li­nie van de ge­al­li­eer­den. De stad liep daar­bij gro­te scha­de op.
Tegenwoordig kostert Tiel zijn monumenten zoals de St. Maar­tens­kerk, het Ambts­huis en het Kan­ton­ge­recht. En voor­al ook de Wa­ter­poort, de oude toe­gang tot de ha­ven die eeuwen­lang zo be­lang­rijk is ge­weest voor de han­del. Door ver­zan­ding is het wa­ter in­mid­dels ver­dwe­nen, maar één ding is niet ver­an­derd: er lig­gen nog steeds vele kroe­gen.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Tiel: provincie Gelderland.

APAD: A picture a day


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.