Orient Express: Antakya

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 24 augustus 1994. Ik drink Nes­ca­fé bij een ou­de­re heer, zijn vrouw en mooie doch­ter, die in Ne­der­land over­win­te­ren. Ik maak ken­nis met een 14-ja­rig meis­je en haar 17-ja­ri­ge tan­te en ik ver­trek in de mid­dag met een bus naar Trab­zon aan de Zwar­te Zee, aan de an­de­re kant van Tur­kije.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 24 augustus 1994

Dag 60 / 72: Antakya.
Opstaan: 7.30 uur.
Douche.
Ik ga ontbijten: zwarte olij­ven, kaas, bo­ter, ho­ning en thee. Een goed vul­lend en lek­ker ont­bijt. Hoe­moes (hu­mus) in de Ara­bi­sche we­reld en kah­val­te in de Turk­se wereld, dit zijn de din­gen waar ik ver­liefd op ben ge­wor­den.

Instantkoffie

Onderweg naar het park word ik aan­ge­spro­ken door een ou­de­re heer die in En­sche­de woont en die per jaar drie maan­den in An­tak­ya door­brengt. Zijn vrouw spreekt al­leen maar (een voor mij on­ver­staan­baar) Ara­bisch. Zijn doch­ter werkt in En­sche­de. Zij is een sexy stuk. (Zij heeft twee zoon­tjes).
Ik blijf tot 10.30 uur. Hij serveerde … in­stant­kof­fie. (Een du­re spe­cia­li­teit in Tur­kije.)
Terug naar het hotel. Onderweg koop ik brood, kaas, wa­ter en zeep.
Hotel. Om 11.00 uur komt SK.

Meyva şaftali

We gaan naar het park en ik drink mey­va şaf­ta­li. (Per­zik­sap.) Heer­lijk.
Om 13.00 uur gaan we naar Ti­vo­li Piz­ze­ria. Daar ont­moet ik D. (14 jaar) en haar tan­te S. (17 jaar). (De va­der van D. is de broer van S.)
D. vindt het prach­tig dat ik al­leen reis en ik no­dig haar mee uit naar Trab­zon. (Zelf be­ta­len.) Ze gaat niet mee, maar ze geeft me een zak­doek­je dat ze kocht. (Of kreeg, bij de du­re kle­ren die ze kocht.)
D. ziet er veel ouder uit dan ze is en ze is sexy.
Naar het hotel om mijn ba­ga­ge op te ha­len. Ik zie nog een keer de mooie Pots­da­mer Duit­se. (Die ik gis­te­ren ook zag.)

Busstation

Naar het busstation. Ik geef SK. een rijks­daal­der, een gul­den en het Turk­se klein­geld. Ver­le­den keer gaf ik hem 20 US$. Die kan ik nu niet mis­sen, maar be­loof hem wat te stu­ren als ik nog over heb. (Op 3-11-94 stuur ik hem 30 US$.)
Bij het busstation is SK. weer ver­ve­lend. Hij wil dat ik Ara­bisch spreek met de ei­ge­naar van de bus­maat­schap­pij. Ik wil al­leen nog maar weg bij deze op­drin­ge­ri­ge knaap. Ik wil zelf be­slis­sen wat ik doe. Nog even kan hij de be­moei­al spe­len, nog even kan hij me ver­moei­en.

Dwars door Anatolië

De bus vertrekt precies op tijd om 15.00 uur.
Naast me zit een 4e-jaars student me­di­cij­nen uit Is­tan­bul. Hij stamt uit Har­biye en heet MH. Gelukkig spreekt hij ook Ara­bisch, want zijn En­gels is on­ver­staan­baar slecht. (Voor een toe­kom­stig arts.)
Hij gaat naar Ordu, bij vrien­den op be­zoek en dan over­mor­gen naar Sam­sun, waar zijn vrien­din woont. Hij gaat over vier jaar met haar trou­wen. (Zij weet niet dat hij ver­liefd op haar is, noch weet hij het van haar, want ze spra­ken er nog niet over, maar ze bel­len el­kaar (in Is­tan­bul) el­ke dag en gaan veel met el­kaar om.) (Het zal wel goed zit­ten.)
Hij is ontzettend nieuwsgierig naar het wes­ten, maar ik kan op zijn vra­gen geen goed ant­woord geven. Hij wil voort­du­rend we­ten hoe duur al­les is en hoe­veel men­sen ver­die­nen. Hij heeft nooit van be­las­ting ge­hoord en weet dus niet wat dat is. Daar­door ko­men al­le ver­ge­lij­kin­gen tus­sen lo­nen en prij­zen in het wes­ten en Tur­kije ver­keerd uit. Zo snel­len we voort, door steeds don­ker­der wor­dend Tur­kije: Is­ken­de­run, Ada­na, Po­zan­tı, Niğ­de, Kay­se­ri, Yoz­gat, Ço­rum, Mer­zı­fon.
Tot Adana leek het wel of de bus iedere vijf mi­nu­ten stop­te om men­sen in te la­den.
Het is een zware reis. Ik kan al­leen maar ha­zen­slaap­jes doen.


Menu – 24/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeAntakyaIskenderunAdanaPozantıNiğdeKayseriYozgatÇorumMerzıfon.


Wikipedia
TurkijeAntakya.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 24/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 24/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.