Orient Express: Damascus

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 17 augustus 1994. Bij boekhan­del Nobel koop ik een aan­tal boeken. Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in het cur­ri­cu­lum Ge­schie­de­nis en Let­ter­kun­de aan de uni­ver­si­teit(en) in Sy­rië en be­zoek het ma­ga­zijn waar de­ze boe­ken op­ge­sla­gen zou­den moe­ten zijn. Ik boek voor vrij­dag een bus­reis naar Tar­toes, aan de Mid­del­land­se Zee­kust.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Woensdag, 17 augustus 1994

Dag 53 / 72: Damascus.
Opgestaan om 5.00 uur, maar direct daar­na weer te­rug naar bed tot 8.00 uur.
Douche.
Ontbijt op het terras en vertel­len met een Ame­ri­kaan.

Boekhandel

Rond 10.00 uur bij boekhandel Nobel. Hij heeft ge­luk­kig niet al­le, gis­te­ren be­stel­de, boe­ken, an­ders had ik die nu niet kun­nen be­ta­len.
“De tong van de Arabieren”: Lisaan al-Arab van Ibn Manzoer (2x = 4.000 SL.), een woor­den­boek in 15 ban­den voor Ka­ri­ma en een voor mij­zelf.
“Parels” (een woordenboek): Fara’id al-Doer­riyya van J.G. Hava S.J. voor Ka­ri­ma = cir­ca 725 SL.
“Ver­haal van een stad”: Sie­ra Ma­di­na van Abd al-Rah­maan Moe­nief = circa 300 SL.
Een boekje in het dia­lect van Da­mas­cus “Da­mas­ceen­se ver­halen”: Hi­ka­yaat Di­mash­qiy­ya = 200 SL.
Totaal: circa 9.225 (circa f. 370,00)
Totaal f. 369,00 = 9.225 SL.

Sexy in de bank

Ik ga geld afhalen op de bank. Nog al­tijd, net zo­als twee jaar ge­leden, ‘wer­ken’ daar te veel men­sen die niets doen. Een van de van de vrou­wen is su­per sexy met grote bor­sten en een zeer aan­trek­ke­lij­ke der­rière. Ze ziet dat ik be­lang­stel­ling voor haar heb en ze geeft een klei­ne show weg met haar kont: draai­en.
Ik haal 10.500 SL. af. 5x 50 US$.

Geschiedenisboeken

Naar het al-Rabie-hotel met een zware vracht boe­ken. Er is daar een sexy Ita­li­aan­se vrouw van wie de te­pels door haar wit­te bloes zicht­baar zijn.
In de boekhandel, de vorige keer, zes we­ken ge­le­den (5 juli jl.), zag ik boe­ken over Hit­ler en nu wil­de ik wel eens we­ten wel­ke ge­schie­de­nis­boe­ken stu­den­ten in Sy­rië moe­ten le­zen en wat ze van let­ter­kun­de moe­ten we­ten. Gis­te­ren vroeg ik er­naar, maar me­neer Nobel(?) kon die boe­ken niet le­ve­ren, maar had wel het adres waar ik ze kon ko­pen: Ma­gazijn voor boe­ken, Volks­cen­trum: Sibky Park. Als ik daar ben moet ik vra­gen naar de boe­ken voor het ba­che­lo­ri­aat (BA) van de Let­ter­kun­de en de ge­schie­de­nis­boe­ken.
Ik loop erheen. Drie letter­kun­de­boe­ken kos­ten 45 SL. (f. 1,80.) Ge­schie­de­nis­boe­ken zijn er niet.

Tamarinde

Ik loop weer naar het hotel terug, maar ver­dwaal en het duurt lang voor­dat ik weer in het ho­tel ben. On­der­weg dronk ik ta­ma­rin­de, maar was er niet van onder de in­druk.
Ik kocht ook, na lang zoe­ken: “In ons huis is een man”: Fi bay­ti­na ra­djoel van Ih­saan Abd al-Qoe­does. Een boek dat de vrien­din van Ruth in Beer­she­ba, Is­raël, me aan­ried: 110 SL. = f. 4,40.
Bij het Karnak Bus­be­drijf boek­te ik een reis naar Tar­toes op vrij­dag­och­tend voor 75 SL. = f. 4,00.
Voor 270 SL. kocht ik 15 ansicht­kaar­ten.

Toeroed

Op het postkantoor vroeg ik in het Ara­bisch in­lich­tin­gen over het ver­stu­ren van pak­jes: Toe­roed De derde per­soon was zo vrien­de­lijk mij ge­dul­dig te woord te staan. Ik moet de boe­ken in een tas bren­gen en ze wor­den daar in­ge­pakt. In Tar­toes kan dat ook, maar mor­gen is het post­kan­toor ge­slo­ten: de ver­jaar­dag van de pro­feet en vrij­dag (de is­la­mi­ti­sche vrije dag) is het na­tuur­lijk ook ge­slo­ten.
Na 16.00 uur in het hotel ansichtkaar­ten schrij­ven tot 19.00 uur.
Brood eten op de kamer, cra­ckers (nog steeds uit Je­ru­za­lem) met kaas en to­ma­ten (waar­van er al en­ke­le rot zijn, gis­te­ren ge­kocht).
Terug naar boekhandel Nobel. Ik wil twee exem­pla­ren ex­tra heb­ben van Hi­ka­yaat Di­mash­qiy­ya. (Een voor Kim en een voor do­cent A.J.) Hij heeft ze niet, maar mor­gen wel.

La vache qui rit

Kiri smeerkaas kopen: 140 SL. (“La vache qui rit” = De koe die lacht = qui rit = kiri.)
Ik heb lichte krie­bels in de keel en kan soms moei­lijk praten. Ik fan­ta­seer over vrou­wen met een bre­de kont.
Lezen in Het dak van de he­mel van Paul Bowles en ver­tel­len met een Ame­ri­kaan, die in Boe­da­pest woont. Hij was in Qoe­nai­tra ge­weest.
Naar bed rond 00.15 uur.


Menu – 17/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëDamascusLibrairie NobelAl-Rabie-HotelSibky ParkQoenaitra.


Wikipedia
SyriëDamascusIbn ManzoerAbd al-Rahmaan MoeniefIhsaan Abd al-QoedoesTamarindeLa vache qui ritQoenaitra.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.
Facsimile (digitaal): Fara’id al-Doerriyya van J.G. Hava S.J.


Menu – 17/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 17/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.