Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

20 februari 2019

 

 
Jan Wessendorp

Jan Wessendorp
Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Mens.

 

 

Schilderijen: Jan Wessendorp
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Websites:

YouTube: Jan Wessendorp (video).
Website: Jan Wessendorp (werk).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp
Een detail van bovenstaand schilderij.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

JAN WESSENDORP (geboren in 1940)

Hij houdt van Bergen op Zoom. Sinds hij er woont heeft hij mee­ge­hol­pen om hier kun­ste­naars­ini­tia­tie­ven van de grond te krij­gen: eerst Im­puls (in de ja­ren 70), daar­na Stich­ting Ar­sis Kunst en So­cië­teit (van­af be­gin 2000).
Hij was docent te­ke­nen vlak­ke vor­men en kleur aan de Aca­de­mie voor Beel­den­de Kuns­ten St. Joost in Breda.

Leidraad in zijn werk en leven zijn de woor­den van de Duit­se kun­ste­naar Al­brecht Dü­rer (1471-1528): “De kunst is in de na­tuur ver­bor­gen, wie haar er­uit kan ruk­ken heeft haar”.

Wessendorp bundelt in zijn werk al­le beel­den­de dis­ci­pli­nes en past de­ze toe met een niets ont­zien­de kracht. Met als doel: de ach­ter­lig­gen­de ge­voe­lens en ge­dach­ten op een zo tref­fend mo­ge­lij­ke ma­nier over­bren­gen.
In zijn schil­de­rij­en wor­den verf en gra­fiek niet al­leen ge­com­bi­neerd: de wij­ze van verf­be­han­de­ling met ge­bruik van tex­tiel en hout in een on­los­ma­kend met het schil­de­rij ver­bon­den re­liëf­ach­ti­ge lijs­ten, ma­ken dat de twee­di­men­sio­na­li­teit wordt be­vraagd en over­ste­gen.

Woorden van Jan:
“Beeldende kunst is niet het la­ten ont­staan van nieuwe vor­men uit het niets, maar het is een unie­ke or­ga­ni­sa­tie van het be­staan­de. Schil­de­ren is or­ga­ni­se­ren van verf. Die or­ga­ni­sa­tie­vorm heeft een doel en een be­te­ke­nis. Ik zie me­zelf als een mo­der­ne ico­nen­schil­der. Ik pro­beer iets uit de wer­ke­lijk­heid te ha­len en er een sym­bool van te ma­ken, er ho­ge­re waar­den aan te ver­le­nen. Ik ben het liefst in mijn ate­lier, al­leen. Wer­ken heeft een­zaam­heid nó­dig. Het gaat niet al­leen om het mo­ment van schil­de­ren, nee, je moet al­tijd alert zijn.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Syn­pasZ [sic] Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Jan Wes­sen­dorp aan de hand van het the­ma ‘De Mens’.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Joop Mijsbergen – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.