Gelderland: Culemborg

Culemborg: 8 oktober 2020

Het Hof

Het Hof.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 8 oktober 2020.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Hof

Heerlijkheid Culemborg


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Het Hof

Middeleeuwen.


Spannende Geschiedenis.

De heerlijkheid Culemborg kreeg al in 1318 stads­rech­ten en was een vrij­stad met ei­gen recht­spraak. In 1555 ver­hief kei­zer Ka­rel V de stad tot graaf­schap.
Meer dan 100 rijks­mo­nu­men­ten mar­ke­ren de rij­ke ge­schie­de­nis.

Middeleeuwen en Hertogdom Gelre.

Vanaf de achtste eeuw begonnen monniken de be­vol­king te be­ke­ren en het land te ont­gin­nen.
Overal verrezen kerken, ter­wijl nieu­we macht­heb­bers hun ge­bied ver­de­dig­den met burch­ten. Daar­bin­nen ont­wik­kel­de Gel­re zich al snel tot een van de be­lang­rijk­ste her­tog­dom­men van Noord­west Eu­ro­pa.

[…] of kijk op www.spgs.nl.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Het Hof

Heerlijkheid Culemborg.


Asielrecht

Culemborg was een vrijstad met markt-, tol en asiel­recht waar het Hol­land­se recht niet gold. De­ze vrij­plaats kreeg een wat du­bi­eu­ze re­pu­ta­tie in de 16e en 17e eeuw. Mis­da­di­gers en men­sen met schul­den in de Re­pu­bliek kon­den in Cu­lem­borg asiel krij­gen en daar­mee jus­ti­tie en schuld­ei­sers el­ders in de Re­pu­bliek ont­lo­pen. In Am­ster­dam be­te­ken­de in die tijd ‘naar Cuy­len­borg gaan’ dat men fail­liet was en zich aan de ver­ant­woor­de­lijk­heid daar­van ont­trok.

Vrouwe Elisabeth en het weeshuis

De laatste telg uit het huis Van Culem­borg was Vrou­we Eli­sa­beth. Als wel­doe­ner was zij van gro­te be­te­ke­nis voor de stad. De schat­rij­ke Eli­sa­beth liet o.a. een nieuw stad­huis bou­wen en sticht­te het Eli­sa­beth Gast­huis, een hof­je met hui­zen voor ou­de man­nen en vrou­wen. Uit haar er­fe­nis werd het eer­ste nieuw­ge­bouw­de wees­huis van Ne­der­land ge­bouwd. Tus­sen 1560 en 1952 was het een wees­huis. Nu is het wees­huis­mu­se­um. Het kas­teel waar Vrou­we Eli­sa­beth ooit woon­de, is in het ramp­jaar 1672 door Fran­se troe­pen ver­woest. In de kas­teel­tuin is nog een res­tant van de kas­teel­muur zicht­baar. On­der­gronds ligt de fun­de­ring er nog gro­ten­deels.

Het Jan van Riebeeck huis

Op 21 april 1619 werd in Culemborg Jan van Rie­beeck ge­bo­ren. In 1652 sticht­te hij Fort de Goe­de Hoop in de Ta­fel­baai, de eer­ste Eu­ro­pe­se ko­lo­nie op Zuid-Af­ri­kaan­se bo­dem. Sa­men met 90 ko­lo­nis­ten zet­te hij een ver­ver­sings­sta­tion voor de Ver­enig­de Oost-In­di­sche Com­pag­nie op. De VOC-sche­pen kon­den daar vers wa­ter en voor­al groen­te en fruit in­slaan op weg van Ne­der­land naar Ba­ta­via. Jan van Rie­beeck wordt in Zuid-Afri­ka nog al­tijd ge­zien als de grond­leg­ger van de Re­pu­bliek Zuid-Afri­ka. Zijn ge­boor­te­huis in Cu­lem­borg is nu het ‘Jan van Rie­beeck huis’.


Menu – 08/10-20: BeginEinde.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.