Gelderland: Culemborg

Culemborg: 6 juli 2020

Rivierenland: Dagje uit

Culemborg klopt!


Rivierenland

Betuwe – Bommelerwaard – Land van Maas en Waal


Achtergrondinformatie
Culemborg: 6 juli 2020.


Dagje uit in Culemborg

Culemborg is een eigentijdse, leven­di­ge Gel­der­se stad met een rij­ke his­to­rie. De naam Cu­lem­borg komt al vanaf 1281 in de ar­chie­ven voor. De stad is ont­staan op een krui­sing van oever­wal­len van het ri­vier­tje de Meer en de Lek. Door de lig­ging aan een knoop­punt van wa­ter­we­gen was deze plek bij uit­stek ge­schikt als markt­plaats. De hui­di­ge dins­dag­markt stamt nog uit de late mid­del­eeuwen.

Prominent op de Markt staat het stadhuis, dat als een ju­weel in de mid­del­eeuw­se bouw­kunst be­schouwd kan wor­den. Ver­der geeft het mu­se­um Eli­sa­beth Wees­huis in de He­ren­straat een goed beeld van de eco­no­mi­sche en cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van Cu­lem­borg. Ook de tuin, met daar­in een van de over­blijf­se­len van de stads­muur, is een be­zoek­je meer dan waard. De kas­teel­tuin aan het Voor­burg her­in­nert aan de tijd dat er in Cu­lem­borg een kas­teel stond.
Dat Culemborg een meubel­stad bij uit­stek is, wordt in het Gis­pen mu­se­um ex­tra be­na­drukt. In dit mu­se­um is een in­druk­wek­ken­de col­lec­tie (kan­toor-) meu­bel­stuk­ken van de eer­ste 75 jaar Gis­pen te zien. Ook kent Cu­lem­borg sinds 2002 een El­vis Pres­ley­mu­se­um. Op ’t Jach is Ko­ren­mo­len De Hoop te vin­den, die da­teert uit 1853 en waar de mo­le­naar rond­lei­din­gen ver­zorgt.
Op Kin­der­boer­de­rij De Heu­vel wor­den tal van ac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren en hun ou­ders ge­or­ga­ni­seerd.

Papklok

Elke avond om 21.50 uur luidt in Culemborg de pap­klok. De Pap­klok was in vroe­ger tij­den voor de men­sen die op het land werk­ten het te­ken dat het werk er op zat. Zo­dra de pap­klok luid­de, ging men naar huis om een bord war­me pap te eten. De stads­poor­ten slo­ten na­me­lijk om 22.000 uur en ble­ven dicht tot de vol­gen­de dag.

Evenementen

Culemborg wordt regelmatig opgevrolijkt door ver­schil­len­de eve­ne­men­ten. Eind mei ver­trekt een nos­tal­gi­sche stoet met old­ti­mers van­af de markt voor een rit door de om­ge­ving. Elk twee­de week­end van juli wordt het Zomer­feest Cu­lem­borg Bij­voor­beeld ge­hou­den. De zwem­tocht Beu­si­chem-Cu­lem­borg maakt vast on­der­deel uit van dat pro­gram­ma. In au­gus­tus kun­nen blues­lief­heb­bers hun hart op­ha­len tij­dens Cu­lem­borg Blues. In sep­tem­ber is er Open Mo­nu­men­ten­dag en één keer in de twee jaar is er in sep­tem­ber aan­dacht voor kunst tij­dens Lek Art.

Groene stad

Culemborg is met recht een groene stad te noemen. Bij­zon­der is het stads­park De Plan­ta­ge. In 1850 ont­wierp tuin­ar­chi­tect Louis Paul Zocher dit park, dat in 2005 is aan­ge­we­zen als mo­nu­ment.
In 1989 heeft de gemeente Culemborg het park De Zump aan­ge­legd. Dit park, dat ligt in­ge­klemd tus­sen de wijk Voor­koop en de N320, is cir­ca 8,5 hec­ta­re groot met wei­lan­den, knot­wil­gen, hoog­stam­fruit­bo­men, slo­ten, een poel met moe­ras en een bos­ach­tig ge­deel­te. De Zump is daar­door rijk aan am­fi­bie­ën, vo­gels en in­sec­ten.
De ligging aan de Lek biedt de bezoekers aan Culemborg veel mo­ge­lijk­he­den. De jacht­ha­ven wordt jaar­lijks door ve­le pas­san­ten be­zocht. De uiter­waar­den langs de Lek aan de west­zij­de van de stad zijn een be­zoek meer dan waard. De­ze uiter­waar­den, de Goil­ber­din­ger- en Braasem­waard zijn tij­dens de dijk­ver­zwa­ring in 1999 om­ge­vormd tot een ge­va­ri­eerd na­tuur­ge­bied. De zo­mer­kade is voor een deel ver­wij­derd en op ver­schil­len­de plaat­sen zijn geu­len ge­gra­ven. Daar­door heeft de ri­vier bij hoog wa­ter meer ruimte.
Het gebied wordt begraasd door ruig uitziende, maar toch zacht­aar­di­ge gal­lo­ways. De van oor­sprong uit Schot­land af­kom­sti­ge run­de­ren voe­len zich goed thuis in de uiter­waar­den. Ze hou­den het land­schap open en af­wis­se­lend waar­door voor veel ver­schil­len­de plan­ten en die­ren een aan­trek­ke­lijk ge­bied ont­staat.
Een fors stuk van het Culemborgse grondgebied maakt deel uit van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. Het is een oude ver­de­di­gings­li­nie, aan­ge­legd tus­sen 1815 en 1940. Het he­le wes­te­lij­ke bui­ten­ge­bied van Cu­lem­borg vorm­de een be­lang­rijk inun­da­tie­veld. Werk aan het Spoel ver­de­dig­de de sluis, die het wa­ter van­uit de Lek dit ge­bied in­liet. Meer­de­re groeps­schuil­plaat­sen (zicht­baar als bun­kers) zor­gden voor de ver­de­di­ging van het veld. De Dief­dijk maak­te deel uit van de hoofd­ver­de­di­gings­lijn van de Wa­ter­li­nie. Na de Twee­de We­reld­oor­log ver­loor de Li­nie haar func­tie, maar het land­schap rijk aan water, laag­ge­le­gen veen­wei­den, slin­ge­ren­de dij­ken, wa­ter­ke­rin­gen, ka­non­ka­ze­mat­ten en tien­tal­len for­ten is nog steeds zicht­baar.

Culemborg: een mooie mix tussen cultuur en natuur

Geniet u van de vele mooie historische pan­den met hun ver­haal, maar neem ook een kijk­je bij de Lek en in de uiter­waar­den!

Wegwijs in rivierenland

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Ri­vie­ren­land ver­zorgt in­for­ma­tie over al­le toe­ris­ti­sche mo­ge­lijk­he­den van het Gel­der­se Ri­vie­ren­land (Be­tu­we, Bom­me­ler­waard, Land van Maas en Waal) te bie­den heeft. Via de toe­ris­ti­sche in­fo­pos­ten, de web­site Ri­vie­ren­land en het toe­ris­tisch in­for­ma­tie­num­mer 0900 63 63 888 (bij­zon­der ge­spreks­ta­rief), ma­ken u weg­wijs in de re­gio.

Toeristische infoposten

Toeristische informatie kunt u in Rivierenland ook ver­krij­gen bij de toe­ris­ti­sche on­der­ne­mer zelf. Er zijn in­fo­pos­ten ge­ves­tigd bij o.a. mu­sea, cam­pings, ho­tels en en­ke­le ge­meen­te­hui­zen. Hier kunt u te­recht voor fiets- en wan­del­rou­tes, bro­chu­res en tips voor een dag­je uit, over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den, ge­zel­li­ge ca­fés en res­tau­rants, be­ziens­waar­dig­he­den en meer. U her­kent de pos­ten aan het in­ter­na­tio­na­le ℹ-sym­bool.

Toeristisch informatienum­mer: 0900 63 63 888.

Internet: rivierenland en/of culemborg.


Menu – 06/07-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.