Orient Express: Damascus

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 20 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus en ver­zend van­daag de ve­le boe­ken, die ik hier kocht, naar Ne­der­land.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Zaterdag, 20 augustus 1994

Dag 56 / 72: Damascus.
Opstaan: 7.00 uur. Boeken inpakken.
Douche.
Ontbijt.
Bank: één Travellercheque (50 US$) en 50 US$ contant: 4.200 SL.

Boeken verzenden

Ik wil naar het postkantoor. De taxi­chauf­feur heeft drie aan­bie­din­gen (drie pas­sa­giers die met hem mee wil­len). Hij wil mij niet mee­ne­men met mijn pak boe­ken. Ik bied hem 100 SL. en dan brengt hij me wel, sa­men met één an­de­re pas­sa­gier, weg. Ik stap bij het post­kan­toor uit.
De boeken worden op het post­kan­toor mis­han­deld. De man die me vrij­wil­lig helpt (te­gen be­ta­ling, maar hoe­veel mag ik zelf we­ten) gooit de boe­ken in de an­de­re doos. Ik pro­beer nog se­rie bij se­rie te krij­gen, maar in ie­de­re doos (ik kocht er één) mag ma­xi­maal 20 kg. To­taal heb ik 34 kg. Vul­ling voor een doos is er niet en som­mi­ge boe­ken lig­gen los. Ik vrees het erg­ste. (Ach­ter­af blijkt dat er slechts één boek licht be­scha­digd is, tij­dens het in­pak­ken.)
De prijs voor het verzenden van die 34 kg. is 3.885 SL. (Hoe­wel ik be­na­druk en op­schrijf dat een en an­der via sur­face (boot of iets der­ge­lijks) moet gaan blijkt la­ter dat ze al na een week op het ad­res wa­ren, waar ik ze heen stuur­de.)
De doos kost geld en verder moet ieder­een een fooi krij­gen. De hulp­vaar­di­ge man geef ik 50 SL. Ken­ne­lijk te wei­nig, want hij heeft een lang ge­zicht.
Kosten taxi: 100, doos en commis­sie 50, ver­zenden en com­mis­sie 3.900, hulp 50. To­taal 4.100 SL.

Weer naar de Bank

Weer naar de bank: 50 US$. De aantrekkelij­ke rond­bor­sti­ge jon­ge vrouw (zie eer­gis­te­ren) liep van­och­tend wel nog wel se­xy, maar nu niet meer.
Ansichtkaarten versturen: 340 SL.
Rond 12.45 weer in het hotel.
Slapen tot circa 16.00 uur, met zelf­be­vre­di­ging, want ik was, me­de door die bank­me­de­werk­ster, erg geil ge­wor­den.
Financiën: ik heb nu nog 230 US$ over.
Na 16.00 uur lezen in Fi baytina radjoel van Ihsan Abd-al-Qoedoes.

Tijdschriften

Van Kamal krijg ik drie tijd­schrif­ten: Al-It­ti­had, over ge­schie­de­nis, met waar­de­vol­le ar­ti­ke­len. Al-Maw­qif al-Adabi (over li­te­ra­tuur) en een tijd­schrift over Ba­sil al-As­sad (Zie gis­te­ren, noot 6).
Hij gaat naar het Tv-station voor een in­ter­view.

Naar de hel?

Rond 22.00 uur is hij terug. We wor­den dan voor de thee ge­no­digd door en­ke­le Ara­bie­ren, waar­on­der de zoon van de ho­tel­ei­ge­naar.
Naar mijn leeftijd wordt ge­vraagd en als ik zeg 43 te zijn, zegt een van de jon­ge­man­nen mij op vijf­tig ge­schat te heb­ben. Ik ben slechts licht te­leur­ge­steld, want veel Ara­bie­ren, ook hij, zien er veel ou­der uit dan ze zijn. Hij ziet er­uit als 35, maar ik denk dat hij veel jon­ger is. We spre­ken niet over zijn leef­tijd.
Ze stellen vragen in het Ara­bisch, maar ik kan hen niet ver­staan. Met Kamal ra­ken ze in een dis­cus­sie over ge­loof en als blijkt dat hij kopt is, be­gin­nen ze hem te on­der­vra­gen. Een vruch­te­lo­ze en er­ger­lij­ke dis­cus­sie die hij pro­beert af te bre­ken. (Zie (Zie gis­te­ren, noot 5.)
Nog een uur later, als ze al lang weg, zijn er­gert hij zich er nog aan.
Hij vindt dat eenieder die naar de hel wil gaan dat zelf moet we­ten. Mos­lims vin­den dat ze ieder­een moe­ten red­den. (Om zich­zelf te red­den, want be­ke­ren ze ie­mand, dan is een plaats in het pa­ra­dijs ver­ze­kerd. Dan hoe­ven ze daar­voor geen moei­te meer te doen.)


Menu – 20/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëDamascus.


Wikipedia
SyriëDamascusBasil al-AssadKopten.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 20/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 20/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.