Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 13 juli 1994. Samen met mijn col­le­ga’s Ka­ri­ma, Iris en Kim doe ik vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Het werk dat wij moe­ten doen is re­la­tief een­vou­dig. Het ca­ta­lo­gi­se­ren van de hand­schrif­ten / ma­nus­crip­ten ge­beurt door de pro­ject­lei­der Law­ren­ce / Lar­ry Con­rad. Voor hem moe­ten we al­ler­lei ma­nus­crip­ten door­spit­ten, zo­dat hij de meest in­te­res­san­te boe­ken het eerst kan ca­ta­lo­gi­se­ren. ’s Nachts slaap ik op het dak van een jeugd­her­berg / hos­tel.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 13 juli 1994

Dag 18 / 72: Jeruzalem.
’s Nachts is het koud en bewolkt. Ik lig in mijn la­ken­zak in een slaap­zak.
Opstaan tegen 6.30 uur. Douche.
Rond 7.30 bewolkt en nog steeds fris.
Eten kopen.

De Khalidi-bibliotheek

Te laat, circa 9.15 uur, ben ik op het werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Werk: blad­zij­den num­me­ren van ma­nus­crip­ten.
Tussen 13.00 en 14.00 uur, als de lei­ding weg is, be­kijk ik de slecht wer­ken­de air­co. Ik kan er he­laas niets aan doen*1.
Van 14.00 tot 15.00 uur: onze pau­ze. Met Iris en Kim lo­pen we tot ver bui­ten de oude stad. Ka­ri­ma kan zo snel niet lo­pen, dus ko­men we te laat te­rug. We (Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen ons on­der­zoek naar ei­ge­naars­ken­mer­ken van Sun’ Al­lah al-Kha­li­di. (Soen’ Al­lah al-Kha­li­di ?-1726) in de al be­staan­de ca­ta­lo­gi van Lar­ry Con­rad.

Huiswerk

Karima en ik krij­gen 1.000 vel­len mee naar huis om daar door te wer­ken. Na een dou­che doen we dat ook, dat door­wer­ken, op hun (vrou­wen) slaap­kamer.
Naar bed tegen 22.00. Moe.
Weer (’s Avonds) veel bewolking, har­de wind, erg koud. (Op het dak.)


Menu – 13/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Vanaf mijn 15e jaar tot aan mijn 39e werkte ik in een technische functie bij PTT-Telecom. Voor de meeste technische problemen weet ik wel een oplossing, maar helaas niet voor deze kapotte airco.

Retour noot 1.


Menu – 13/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 13/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 13/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.