Hansestadt Wismar

Wasserturm
Ehemalige Wasserturm / Bauhofstraße 15a
Voormalige watertoren

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.

 

 

Achtergrondinformatie

Wikipedia: Alter Wasserturm (Duits).

 

 

Foto’s

Wikimedia: de Oude Watertoren.

 

 

Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­­to­­ber 2018 sum­mie­re in­for­ma­tie over dit mo­nu­ment, na­me­lijk: Was­ser­turm / Stadt­turm, i.e. wa­ter­to­ren / stads­to­ren. Het gaat om het mo­nu­ment met volg­num­mer 82.

 

 

Menu – 20/10: BeginEinde.


Wasserturm

VOORMALIGE WATERTOREN
In de tweede helft van de 15e eeuw ge­bouwd als on­der­deel van de mid­del­eeuw­se stads­om­wal­ling. Al kort na de stich­ting van de stad is de bouw van een ves­ting­werk be­schre­ven. Hij be­stond uit een ster­ke stads­muur met tal­rij­ke wacht­pos­ten en poor­ten en werd bui­ten de ves­ting­ring met grach­ten en wal­len ver­sterkt.
In 1682 werd een ros­mo­len** in een ne­ven­pand in­ge­richt. Sinds­dien ver­zorg­de de to­ren tot in de 19e eeuw de wa­ter­voor­zie­ning.
In 1996-97 een omvang­rijke res­tau­ra­tie.

BAKSTEENGOTIEK
In de gotische periode (13e tot de 15e eeuw) valt de ver­ste­de­lij­king van Wis­mar even­als zijn bloei­tijd als be­lang­rijk lid van de Wen­dische ste­den­bond** van de Han­ze. De bak­steen­go­tiek** ken­merkt de tot he­den be­hou­den his­to­ri­sche ge­daan­te van de Han­ze­stad.

EHEM. WASSERTURM
In der 2. Hälfte des 15. Jhs. er­baut als Teil der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt­be­fes­ti­gung. Schon we­ni­ge Jah­re nach Stadt­grün­dung ist die Er­rich­tung ei­ner Stadt­be­fes­ti­gung be­legt. Sie be­stand aus ei­ner star­ken Stadt­mau­er mit zahl­reich­en Wieck­häu­sern und To­ren und wur­de au­ßer­halb des Mau­er­rin­ges mit Grä­ben und Wall­an­la­gen ver­stärkt.
1682 Einbau eines Gö­pel­wer­kes in ein Ne­ben­ge­bäu­de, seit­dem dien­te der Turm bis ins 19. Jh. der Was­ser­ver­sor­gung.
1996-97 umfangreiche Restaurierung.

FORMER WATER TOWER: zie de foto.

BACKSTEINGOTIK
In die Zeit der Gotik (13.-15. Jh.) fällt Wis­mars Stadt­wer­dung so­wie sei­ne Blü­te­zeit als be­deu­ten­des Mit­glied des wen­di­schen Quar­tiers der Han­se. Die Back­stein­go­tik prägt die bis heu­te er­hal­te­ne his­to­ri­sche Stadt­ge­stalt der Han­se­stadt.

Menu – 20/10: BeginEinde.

 

 

Noten

Baksteengotiek. Baksteengotiek is een stijl bin­nen de go­ti­sche ar­chi­tec­tuur die zich met na­me ken­merkt door:
– in vele maar niet al­le ge­bou­wen in al­le re­gio’s het ont­bre­ken van ar­chi­tec­to­ni­sche beeld­houw­kunst, die in an­de­re go­ti­sche stij­len uit­bun­dig aan­we­zig is.
– veelvuldige toe­pas­sing van cre­a­tie­ve in­de­lin­gen van mu­ren, steen­ver­ban­den, op­ge­bouw­de or­na­men­ten en af­wis­se­ling van steen­kleu­ren en pleis­ter­werk.
(Bron: Wikipedia: Baksteengotiek.)

Retour Baksteengotiek.

 

 

Rosmolen. Een rosmolen is een mo­len waar­bij de aan­drij­ving­kracht wordt ge­le­verd door een paard (ros) of een ezel. In het ver­le­den wa­ren er boer­de­rij­en die zelf een ros­mo­len had­den maar meest­al stond er in een dorp een gro­te­re ros­mo­len, vaak aan­ge­dre­ven door twee paar­den.
(Bron: Wikipedia: Rosmolen.)

Retour Rosmolen.

 

 

Wendische stedenbond. De Wendische steden­bond ont­stond in 1259 tus­sen de Han­ze­ste­den: Lü­beck, Stral­sund, Wis­mar, Ros­tock, Kiel, Ham­burg, Lü­ne­burg, Greifs­wald, Stet­tin en An­klam. Het doel was de be­vei­li­ging van de han­dels­we­gen te land en ter zee. Wen­disch ver­wijst naar de Wen­den, een an­de­re naam voor de Sla­vi­sche stam van de Sor­ben.
(Bron: Wikipedia: Wendische Stedenbond.)

Retour Wendische stedenbond.

 

 

Menu – 20/10: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.