Hansestadt Wismar

Sint-Joriskerk
Die Kirche Sankt-Georgen
De Sint Joriskerk.

Deze Sint Joriskerk, gebouwd in de Noord-­Duit­se bak­steen­go­tiek-stijl, stam­mend uit de 13e eeuw, werd in de Twee­de We­reld­oor­log bij bom­bar­de­men­ten, door Ame­ri­ka­nen en En­gel­sen, zwaar be­scha­digd. Na de­ze oor­log was men voor­ne­mens om de kerk weer op te bou­wen en te res­tau­re­ren, maar de com­mu­nis­ti­sche dic­ta­tuur van de DDR liet het monument verkommeren. Na de her­eni­ging van bei­de Duits­lan­den in 1990, is de kerk weer herbouwd.
(Wis­mar werd in de Twee­de Wereld­oor­log ge­bom­bar­deerd om­dat daar de vlieg­tuig­fa­briek Dor­nier ge­ves­tigd was, die bom­men­wer­pers pro­du­ceer­de voor de Duit­se oor­logs­in­dus­trie.)

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.
Wikipedia: Sint Joriskerk.
Wikipedia: Baksteengotiek.
Wikipedia: DDR (Communistische dictatuur).
Website: Das Wunder von Wismar Het wonder van Wismar (Duits).

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
Die Kirche Sankt-Georgen
De Sint Joriskerk.
Bliedenstraße

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
Die Kirche Sankt-Georgen
De Sint Joriskerk.
Bliedenstraße

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
Die Kirche Sankt-Georgen
De Sint Joriskerk.
Glatter Aal / Gladde aal

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
Die Kirche Sankt-Georgen
De Sint Joriskerk.
Sankt-Georgen-Kirchhof / Sint Joriskerkhof

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
MONUMENT / DENKMAL

SINT JORIS
Deze reeds in de 13e eeuw ge­noem­de kerk werd in de 14e eeuw voor de eer­ste keer ver­nieuwd. Van de­ze nieuw­bouw is nu nog het koor be­waard ge­ble­ven. Van­af 1404 wer­den de to­ren, het schip en de tran­sep­ten ge­bouwd.
De toren bleef onaf­ge­werkt na vol­tooi­ing van de bouw in 1594.
Na de zwa­re bom­bar­de­ments­scha­de in 1945 en het in­stor­ten van de ge­vel van het noor­de­lij­ke tran­sept in 1990 be­gon het be­vei­li­gen en de re­no­va­tie van de jong­ste go­ti­sche bak­ste­nen kerk van Wis­mar.

De Engelse tekst: zie hier bene­den.

BAKSTEENGOTIEK
In de gotische periode (13e tot de 15e eeuw) valt de ver­ste­de­lij­king van Wis­mar even­als zijn bloei­tijd als be­lang­rijk lid van de Wen­dische ste­den­bond van de Han­ze. De bak­steen­go­tiek ken­merkt de tot he­den be­hou­den his­to­ri­sche ge­daan­te van de Han­ze­stad.


ST. GEORGEN
Die bereits in der Mitte des 13. Jhs. er­wähn­te Kir­che wur­de im 14. Jh. erst­mals er­neu­ert. Von die­sem Neu­bau ist heu­te noch der Chor er­hal­ten. Ab 1404 wur­den der Turm, das Lang­haus und die Quer­häu­ser er­rich­tet.
Der Turm blieb nach Abschluss der Bau­tä­tig­keit im Jah­re 1594 un­voll­en­det.
Nach schweren Bomben­schä­den 1945 und dem Gie­bel­ein­sturz des nörd­lich­en Quer­hau­ses 1990 be­gann die Si­che­rung und Sa­nie­rung der jüng­sten go­ti­schen Back­stein­kir­che Wis­mars.

ST. GEORGE’S CHURCH
This church, of which men­tion was ma­de as early as the 13th cen­tu­ry, was re­built for the first time in the 14th cen­tu­ry. What prin­ci­pal­ly still re­mains of the new build un­der­ta­ken at that time is the chan­cel.
Starting in 1404 the tower, the nave and the tran­sept were built.
When the construction work was con­clu­ded in 1594 the to­wer was still in­com­ple­te. Fol­lo­wing upon se­ve­re bomb da­ma­ge in 1945 and the col­lap­se of the ga­ble of the north tran­sept in 1990 work be­gan to ma­ke sa­fe and to re­sto­re the fa­bric of Wis­mar’s most re­cent go­thic red­brick church buil­ding.

BACKSTEINGOTIK
In die Zeit der Gotik (13.-15. Jh.) fällt Wis­mars Stadt­wer­dung so­wie sei­ne Blü­te­zeit als be­deu­ten­des Mit­glied des wen­di­schen Quar­tiers der Han­se. Die Back­stein­go­tik prägt die bis heu­te er­hal­te­ne his­to­ri­sche Stadt­ge­stalt der Han­se­stadt.


Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.
Wikipedia: Baksteengotiek.
Wikipedia: Wendische stedenbond.

Menu – 01/10: BeginEinde.

Sint-Joriskerk
Glatter Aal / Gladde aal
Dit is de naam van de straat die grenst aan de Sint-Joriskerk.

Menu – 01/10: BeginEinde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.