China, 26 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7849) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik af­ge­lo­pen vrij­dag in Kash­gar aan, in de re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag be­zoe­ken we een mau­so­le­um bui­ten Kash­gar.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Chi­na is de Yu­an / Ren­min­bi (Rmb), maar toe­ris­ten moe­ten Foreign Ex­change Cer­ti­fi­ca­tes (FEC) ko­pen. De wis­sel­koers is f. 1,00 = 3 FEC. 1 FEC = f. 0,33. FEC 100 = 145 Yuan, dus f. 1,00 = 4,35 Yuan / Rmb en 100 Yuan / Rmb = f. 23,00.
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op de­ze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.


 
 

Maandag, 26 juli 1993.
Dag 16. Kashgar.
’s Nachts ben ik geil en heb con­stant een erec­tie. Ik hoef niet veel moei­te te doen om klaar te ko­men. Wat een ge­not, na meer dan veer­tien da­gen. Ik denk aan niets en nie­mand. Ik ge­niet slechts van het heer­lijk ge­voel.
Ik slaap min­der goed.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Ansichtkaarten

Ik schrijf mijn laat­ste an­sicht­kaart, naar D.O. Bij haar weet ik bij­na geen va­ri­a­tie meer aan te bren­gen. Bij el­kaar ken­nen­de per­so­nen pro­beer­de ik zo­veel mo­ge­lijk va­ri­a­tie aan te bren­gen in de tekst, zon­der de hoofd­za­ken on­ver­meld te la­ten.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Geen gom

We gaan naar het post­kan­toor. De cir­ca twee­hon­derd post­ze­gels heb­ben geen gom op de ach­ter­kant. Er staat een scho­tel­tje met lijm met een paar stok­jes er­in. We zijn wel even be­zig.
Ik let er­op dat al­le ze­gels ge­stem­peld wor­den, zo­dat dief­stal van de ze­gels, zo­als in In­dia schijnt voor te ko­men, geen zin meer heeft. De to­ta­le zen­ding post kost 121 Yu­an. (Circa f. 30,00.)
In het post­kan­toor zijn en­ke­le se­xy meis­jes. (Nee, niet mijn reis­ge­no­tes.)

MenuBe­ginIndex en het einde.


Mausoleum

Met de bus gaan we in drie kwar­tier naar het stad­je Ar­tush waar we ver buit­en de plaats (cir­ca een half uur ezel­kar) de tom­be / het mau­so­leum van Sul­tan Soe­toeq Boegh­ra Khan* [?-955 AD] be­zoe­ken.
Er wordt een nieu­we in­gang van de mos­kee ge­bouwd, met bak­steen in mo­za­ïek-vor­men / geo­me­tri­sche vor­men. Ge­le bak­steen in ruit- en cir­kel­mo­tie­ven.
Ook ezel­kar te­rug. Dat zit erg on­ge­mak­ke­lijk. Het wie­belt veel en dat is sto­rend.
Daar­na van Ar­tush met de bus naar Kash­gar.
In het ho­tel circa 17.30 uur.
Stad in en daar eten, cir­ca 19.00 uur.
Weer: In Ar­tush was het half be­wolkt en daar­door mis­schien war­mer dan in Kash­gar.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meloen oen

Bull zeur­de er­gens over de prijs van een me­loen die en­ke­le kwart­jes (1 kwart­je is = 1 Yu­an) te duur was en kreeg ru­zie met de ver­ko­per, om­dat die het geld op de grond gooi­de.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Vrouwen!

Oeigoer-vrou­wen schil­de­ren hun ge­zicht wit. Ze zien er spook­ach­tig uit. Ze zijn wel al­le­maal fleu­rig ge­kleed. Hun mo­de­stof­fen zou­den bij ons op­zien ba­ren. Ze zijn goed voor het hoe­ren­cir­cuit. Of in uit­gaans­ge­le­gen­he­den. Plooi- en plis­sé­jurken, strak als voor in het bor­deel en glit­ter­jur­ken met dui­zen­den ron­de of ova­le spie­gel­tjes in de kleur van de stof.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Noten

*
Wikipedia: Sultan Satuq Bugh­ra Khan.
Volgens een Fran­se pub­li­ca­tie werd het hui­dig mau­so­leum voor Sul­tan Sa­tuq Bugh­ra­khan in 1954 ge­bouwd, wel­is­waar op de fun­da­men­ten van een ou­der bouwwerk.
Les saints mu­sul­mans et leur cul­te au Xin­ji­ang:
… À la mort de Sa­tûq en 955, son fils et suc­ces­seur éri­ge un tom­beau que les fi­dè­les peu­vent en­co­re vi­si­ter au­jour­d’hui, sis à Ar­tush (à une qua­ran­tai­ne de ki­lo­mè­tres au nord de Kash­gar) (Zie noot 9)…
Noot 9: Le mau­so­lée ac­tu­el ne da­te que de 1954 mais il a été con­struit sur les rui­nes du pré­cé­dent.
In Ar­chi­ves de scien­ces so­ci­a­les des re­li­gi­ons: édi­ti­ons EHESS. 142 / av­ril-juin 2008. Va­ria. Les tom­beaux de saints mu­sul­mans au Xin­ji­ang.

Te­rug.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Xinjiang / Sin­kiang:
GM., Wi., F.
 
Kashgar:
GM., Wi., F.
 
Qinibagh Ho­tel:
GM., Wi., F.
 
Artush / Ar­tux:
GM., Wi., F.
 

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.