China, 24 juli 1993

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7847) Sa­men met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* kwam ik gis­te­ren in Kash­gar, re­gio Xin­jiang / Sin­kiang in Chi­na aan, over de Ka­ra­ko­ram High­way. We lo­ge­ren in het Qi­ni­bagh-ho­tel. Van­daag be­zoe­ken we een mau­so­leum en slen­te­ren door de stad.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Chi­na is de Yu­an / Ren­min­bi (Rmb), maar toe­ris­ten moe­ten Foreign Ex­change Cer­ti­fi­ca­tes (FEC) ko­pen. De wis­sel­koers is f. 1,00 = 3 FEC. 1 FEC = f. 0,33.
3.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
4.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuIndex en het einde.


 
 

Zaterdag, 24 juli 1993.
Dag 14. Kashgar.
Ik slaap lange tijd goed, maar al­le­maal ma­ken ze me ver­schil­len­de ke­ren wak­ker, want ik snurk. Be­grij­pe­lijk, voor hen is mijn snur­ken sto­rend, voor mij is het ‘fa­taal’, steeds weer wak­ker te wor­den ge­maakt. Ik sta dood­moe op en denk er­over een ka­mer voor mij al­leen te hu­ren, maar de Chi­ne­zen ver­hu­ren geen ka­mers, maar bed­den. Een een­per­soons­ka­mer is er niet. Een twee­per­soons­ka­mer kost 50 FEC per bed en een vier­per­soons­ka­mer kost 20 FEC per bed. Een zes­tien­per­soons­ka­mer kost 10 (of 15?) FEC per bed.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Mausoleum

We huren fiet­sen en gaan naar het Abakh Ho­ja Mau­so­le­um. Het is een mooi en rus­tig ge­le­gen ge­bouw.
Adel­heid loopt er hui­lend rond. Bull’s bot­te op­mer­kin­gen kwet­sen haar zeer. (Ik weet niet wat hij zei.) Ik pro­beer haar te troos­ten. Zij vreest de da­gen dat zij met Ke­nau en Bull al­leen zal zijn.
We blij­ven cir­ca twee­ën­half uur bij dit mau­so­le­um. Dit is de eer­ste rus­ti­ge dag, een zon­der ver­plich­tin­gen. Een dag waar­op we niet op een be­paald tijd­stip er­gens moe­ten zijn, in onze va­kan­tie.
Ik zou het mau­so­le­um wil­len schet­sen, maar heb het schets­boek niet bij me. Dit is de eer­ste en laat­ste keer dat me dit ge­beur­de.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Kashgar

We gaan naar het bus­sta­tion en wan­de­len, strui­nen door de stad, op zoek naar geld­wis­se­laars, ze zijn niet te vin­den. De an­de­ren, Adel­heid, Ke­nau en Bull moe­ten geld heb­ben voor de bus op dins­dag, als ze naar Ko­ja [Ku­qa] gaan. Ik ga te­rug naar mijn ka­mer en pro­beer te sla­pen, dat lukt niet.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Vrouwen

De stad in: soep en brood eten.
De Chinezen eten met open mond, ook de vrou­wen.
De jonge meisjes zijn soms su­per se­xy in strak­ke broe­ken of kor­te rok­ken.
Ik vind Kash­gar wel ge­zel­lig, maar de eet­stal­let­jes langs de straat zijn bij­na al­le­maal vies, on­hy­gië­nisch.
Ik denk aan A., [in Ne­der­land] was ze er maar bij. Ze wil graag naar Chi­na, ver­tel­de ze, maar dit Chi­na zal ze wel niet be­doe­len.
Hotel: circa 21.40 uur.
Over: 88 Yu­an / Rmb. [f. 23,00 = 100 Yuan / Rmb.]
Weer: benauwd. (’s Avonds). ’s Mor­gens: beet­je re­gen en fris.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Xinjiang / Sin­kiang:
GM., Wi., F.
 
Kashgar:
GM., Wi., F.
 
Karakoram High­way:
GM., Wi., F.
 
Qinibagh Ho­tel:
GM., Wi., F.
 
Aba Khoja Mau­so­le­um:
GM., Wi., F.
 

Koja / Kuqa:
GM., Wi., F.
 

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.